Lupahakemuksia koskeva päätös, Viitasaari

Julkaistu 10.02.2020

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 10.2.2020

Lupatunnus                 Kiinteistö

§                                     Lupatyyppi

                                       Toimenpide

931-2020-1                  931-412-2-203 (Inka

8                                     Kunnan poikkeamispäätös

Myönnetty 7.2.2020   Haetaan poikkeamista vakituisen asuinrakennuksen rakentamiselle rantayleiskaavan mukaiselle

_______________lomarakennuspaikalle                                                                                                                                        

931-2020-4                   931-408-10-29 (Rantaharju)

5                                       Rakennuslupa

Myönnetty 7.2.2020    Tynnyrisaunan tuominen rakennuspaikalle                                           

931-2020-5                    931-403-1-285 (Louhulahtela)

4                                       Toimenpidelupa

Myönnetty 7.2.2020    Rakennetaan poistomuuntamo alueen sähkönjakelun parantamiseki

931-2020-6                    931-412-3-240 (uusi-Seppälä)

6                                        Maisematyölupa

Myönnetty 7.2.2020     Ranta-asemakaava alueen hakkuut                                                            

931-2020-7                       931-403-5-138 (Pekkala)

7                                          Maisematyölupa

Myönnetty 7.2.2020      Hakkuu ranta-asemakaava alueella                                                     

931-2020-8-                     931-412-2-203 (Inka)

9                                          Rakennuslupa

Myönnetty 7.2.2020       Ehdollinen rakennuslupa yksikerroksisen hirsirunkoisen asuinrakennuksen rakentamiseksi

Viitasaari

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 10.2.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä. Jos oikaisuajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusosoitus

Valitusviranomainen
Viitasaaren kaupunki
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
Keskitie 10 44500 VIITASAARI
aukiolo: klo 9.00-16.00

Valitusaika: 14 pv

Päätöksen antopvm: 10.2.2020
Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 7.2.2020 – 25.2.2020.

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta