Kuulutus Luukkaanniemen vedenottamon tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä / Keski-Suomen ELY-keskus

Julkaistu 15.11.2022

Kuulutus

Asia
Vesilain 3 luvun 11 §:n ja 12 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Keski-Suomen ELY-keskus on 14.11.2022 antanut päätöksen koskien Alva Viitasaari Oy:n Luukkaanniemen pohjavesilaitoksen vedenottamon tarkkailusuunnitelman hyväksymistä.

Suomen Pohjavesitekniikka Oy on Alva Viitasaari Oy:n puolesta toimittanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 30.6.2022 päivätyn esityksen Luukkaanniemen pohjavesilaitoksen vedenottamon uudeksi tarkkailuohjelmaksi.

Tarkkailuvelvoite perustuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 18.8.2020, Dnro LSSAVI/2075/2020.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään hyväksynyt Alva Viitasaari Oy:n Luukkaanniemen pohjavesilaitoksen vedenottamon tarkkailuohjelman hakijan esityksen mukaisesti siten täydennettynä kuin päätöksestä ilmenee.

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.11.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.11.2022

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 15.11.2022 – 22.12.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon (kirjaamo.lansi@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy 22.12.2022.

Lisätietoja
Geologi
Pekka Pulkkinen
+358 295 024 803
pekka.pulkkinen@ely-keskus.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta