Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Papinkallion kallioalue, Viitasaaren valtionmaa 931-893-1-10, Viitasaari

Julkaistu 13.03.2023

Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Papinkallion kallioalue, Viitasaaren valtionmaa 931-893-1-10, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
13.3.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.3.2023.

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy

Asia
Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Viitasaaren valtionmaa 931-893-1-10. Haettu ottamisala on 3,6 ha, ottomäärä 57 000 m3 ja ottamisaika 15 vuotta. Toiminnan olennaisia päästöjä ovat melu ja pöly.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.3.-19.4.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 233/614/2022
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 19.4.2023:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta