Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta/A&A Honkanen Ay, Yhtymä 312-403-82-31, Kyyjärvi

Julkaistu 13.05.2024

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta
/ A&A Honkanen Ay, Yhtymä 312-403-82-31, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
13.5.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.5.2024.

Hakija
A&A Honkanen Ay

Asia
A&A Honkanen Ay hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista
yhteislupaa lupaa kalliokiviaineksen, soran ja hiekan ottamiseen sekä kiviaineksen
murskaukseen Kyyjärven kunnan Kyyjärven kylässä Patamakankaalla sijaitsevalla
kiinteistöllä Yhtymä 312-403-82-31. Haettu ottamisalue on 3,67 ha ja varsinainen
ottoalue on 2,83 ha, ottomäärä 155 000 m3-ktr ja ottamisaika 10 vuotta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.5.–19.6.2024 Viitasaaren
kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto
kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä
muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 157/11.01.00.02/2024
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus
koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu
selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista
viimeistään 19.6.2024:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500
Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään
sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet
sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806
sähköposti: saara.lind@viitasaari.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta