Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta/ Keski-Suomen ELY-keskus/ Väylävirasto, Liitännäisalue 312-896-6-5, Kyyjärvi

Julkaistu 23.05.2023

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta/ Keski-Suomen ELY-keskus/ Väylävirasto, Liitännäisalue 312-896-6-5, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
23.5.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2023.

Hakija
Keski-Suomen ELY-keskus/ Väylävirasto

Asia
Keski-Suomen ELY-keskus/ Väylävirasto hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ja maisemoinnin suorittamiseen Kyyjärven kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Liitännäisalue 312-896-6-5. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 4,33 ha, josta varsinaista ottoaluetta on 1,70 ha. Haettu ottomäärä on 65 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.5.–29.6.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 260/611/2023
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 29.6.2023:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta