Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta, Viitasaari

Julkaistu 18.12.2019

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on tarkistanut kaikkien Viitasaaren alueella olevien pohjavesialueiden luokitukset. Myös niiden rajauksia on tarkistettu, jos pohjavesialueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneu-voston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä.

Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon pe-rusteella. Ne luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuutensa ja suojelutarpeensa perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhdys-kuntien vedenhankintaan antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella. Uusi pohjave-sialueluokka on E, jolla esiintyy yksi tai useampi muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan poh-javedestä riippuvainen merkittävä ekosysteemi. Myös 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla voi esiintyä tällaisia, jolloin pohjavesialueen luokaksi merkitään 1E tai 2E.

Tämä kuulutus on nähtävillä 19.12.2019 – 31.1.2020 Viitasaaren kaupungin virallisella ilmoitus-taululla osoitteessa Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Kuulutus ja siihen liittyvät muut asiakirjat (liit-teet) ovat nähtävillä sähköisesti verkko-osoitteessa http://www.ymparisto.fi/ > Vesi > Vesien-suojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Keski-Suomen ELY-Keskus

Mahdolliset mielipiteet ja lisätiedot pohjavesialueiden luokitusmuutoksiin liittyen pyydetään toimitta-maan viimeistään 31.01.2020 klo 16:15 mennessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostitse kir-jaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi. Viitteeksi mielipiteeseen pyydetään lisäämään diaarinumero KE-SELY/91/2019. Kuulemiskierroksen jälkeen ELY-keskus päivittää tiedot ympäristöhallinnon POVET-pohjavesitietojärjestelmään, minkä jälkeen muutokset astuvat voimaan.

Lisätietoja asiasta antavat:

Suunnittelija Okko Kiiski okko.kiiski@ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4003

Hydrogeologi Kari Illmer kari.illmer@ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4746

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta