Kuulutus vesilain mukainen lupahakemus

Julkaistu 25.09.2019

Hakija Voitto Pasanen

Asia Rannan täytön ja ruoppauksen pysyttäminen Keitelejärven Kaamatinlahdella, Viitasaari

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Voitto Pasanen hakee vesilain mukaista lupaa rannan ruoppauksen ja täytön pysyttämiseksi Viitasaaren kaupungissa sijaitsevan Keitele-järven Kaamatinlahdella. Vesialueen 931-876-6-1 ja siihen kuuluvan vesijättömaan omistaa Siilinsalon osakaskunta. Hakija on ruopannut kiinteistön 931-407-3-126 edustalla olevaa rantaa noin kahden metrin matkalta ja 30 metrin leveydeltä rannansuuntaisesti. Ranta on aleneva järveen päin, joten hakija on tasannut sitä ja laittanut kiviä estämään maan valuminen järveen. Hakija on täyttänyt noin 500 m2 suuruisen alueen, josta noin 350 m2 on vesijättöaluetta ja 150 m2 vesialuetta. Lupaa haetaan myös aikaisemmin tehdylle noin 800 m2:n vesijättö- ja vesialueen täytölle. Vesijättömaan lunastuksen aloituskokous on pidetty 4.9.2019. Lunastus on keskeytetty vesilupaprosessin ajaksi.

Hakijan mukaan hanke ei vaikuta virtauksiin, kalastukseen eikä virkistyskäyttöön. Hankealueella ei ole erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 26.9. – 28.10.2019 Viitasaaren kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Viitasaaren kaupungintalolla (Keskitie 10) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-numero

yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/10893/2019

muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)

yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 28.10.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat

Ympäristötarkastaja Pilvi Virolainen, puh. 0295 018 757, etunimi.sukunimi@avi.fi.

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta