Kuulutus yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa

Julkaistu 30.09.2019

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Pohjoisen K-S ympäristölautakunta on myöntänyt Elenia Oy:lle, kiinteistölle 931-401-878-6 Venevalkama (Yhteinen maa-alue), maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161 §:n mukaisen luvan sijoittaa 0,4 kilovoltin maakaapelin hakemuksessa olevan kohteen suunnitelmakartan (liite 3) mukaisesti. Päätökseen liittyvät asiakirjat, joita ei muulla tavoin saa annettua tiedoksi kiinteistön omistajille, ovat kiinteistön omistajien nähtävillä Viitasaaren kaupungin teknisen toimistossa.

Yleinen tiedoksianto on nähtävillä 30.9. – 11.11.2019 välisen ajan Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla, osoitteessa Keskitie 10, 44500 Viitasaari sekä Viitasaaren kaupungin internet-sivuilla. Tiedoksiantoilmoitus julkaistaan myös Viitasaaren Seutu-lehdessä.

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Virallisessa lehdessä. Valitusaika päättyy 11.11.2019.

Viitasaari 30.9.2019

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristölautakunta

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta