Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Julkaistu 11.01.2021

Viitasaaren pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma

Viitasaaren pohjavesialueille on valmistunut suojelusuunnitelma. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä pohjavesialueiden riskikohteista. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueille sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki). Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua.

Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista on ohjannut seurantaryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Viitasaaren kaupunki, Alva-yhtiöt Oy, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Keski-Suomen pelastuslaitos.

Suojelusuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi 11.1.-11.2.2021.

Pohjavesialueiden rajauksia voi tarkastella karttapalvelun kautta:

https://pks-kartta.sito.fi

Suojelusuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja kommentteja 11.2.2021 mennessä osoitteella: Viitasaaren kaupunki, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta