Wiitaunionin perhekeskus

Wiitaunionin perhekeskus

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut lähipalveluina.

Perhekeskus yhteen sovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa eli luo monitoimijaista kulttuuria. Tärkeää on saavuttaa aidon kohtaamisen kautta asiakas- ja perhelähtöistä palvelua. Perhekeskus näyttäytyy verkostomaisena monialaisena palvelukokonaisuutena, tulevaisuudessa myös palveluiden toimitilana sekä perheiden ja lasten kohtaamispaikkana.

Perhekeskus verkostoi lapsiperheiden palvelut

Perhekeskus verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa tuen ja avun.

Perhekeskukseen kuuluvat mm.:
• lapsiperheiden perhetyö
• fysioterapeutin palvelut
• kasvatus- ja perheneuvolan psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut
• päihde-ja mielenterveyspalvelut
• lapsiperheiden sosiaalityö
• lastensuojelun tukea
• avointen kohtaamispaikkojen toiminta

Useisiin perhekeskuksiin kehitetään palveluja myös kouluikäisille ja nuorille. Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat lisäksi varhaiskasvatus, kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta, seurakunnat ja järjestöt.
Perhekeskuksen tehtävänä on tukea vanhemmuutta tarjoamalla perheille mm. avoimen varhaiskasvatuksen palveluita, vertaisryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita.

Perhekeskusverkostojen tavoitteena on yhdistää voimia ja osaamista sekä yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea alueella. Kun toimijat tuntevat toisensa, voidaan paremmin suunnitella alueen ja sen asukkaiden tarpeiden mukaista toimintaa. Näin asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja sujuvasti, lähellä omaa arkeaan.

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus tarkoittaa kunnan tai alueen lähipalvelujen verkostoa, joka tukee ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Mitä tukea tai palveluja perhekeskuksesta saa?

Perhekeskuksen palveluissa ja toiminnoissa edistetään lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia sekä tarvittaessa tuetaan varhain esimerkiksi Lapset puheeksi –toiminnalla tai positiivisen pedagogiikan keinoin. Toisinaan eri elämäntilanteissa ja lasten haasteissa tarvitaan tukea. Saat apua perhekeskuksesta esimerkiksi, kun perheessäsi on huolta lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta sekä oireilusta. Saat tukea myös jos, olet sairas tai väsynyt. Perheessäsi voi myös olla huoli vanhemmuudesta, taloudesta tai päihdeongelmasta. Tarjoamme sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Miten perhekeskus toimii?

Sovitamme yhteen perheiden tarvitsemia palveluja niin, että perheesi saa kokonaisvaltaista ja tarpeenmukaista tukea huoliinsa. Verkostomainen toimintapa tarkoittaa sitä, että saat apua tai tukea sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä perheesi kanssa. Sinun ja perheesi kokemus on pohjana sopivan tuen saannille. Tarvittaessa sovimme kanssasi toimijoiden verkoston kokoamisesta, jotta saadaan riittävä tuki ja ymmärrys huolen hälventämiseksi. Palvelut voivat sovittaessa jalkautua kotiin, varhaiskasvatuksen yksikköön, kouluun tai tulevaisuudessa kohtaamispaikkaan. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuihin yhteistoimintarakenteeseen, käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Perhekeskus tarjoaa myös sähköisiä palveluja.

Hae sivustolta