Kaupunki liputtaa pride-lipuilla nuorisovaltuuston aloitteesta – Viitasaarelle laaditaan uusi asunto-ohjelma

Julkaistu 09.05.2023

Viitasaarelle käynnistetaan kaupungin asunto-ohjelman laatiminen, päätti maanantaina 8.5.2023 kokoontunut kaupunginhallitus. Ohjelman laatii työryhmä, johon kaupunginhallitus nimesi edustajia kaupungin organisaatiosta ja tytäryhtiöistä. Työryhmään pyydään edustaja myös Keski-Suomen hyvinvointialueelta, tarvittaessa valmisteluun pyydetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaupunginhallitus myös suosittaa työryhmälle muun muassa kuntalaisten, yhdistysten sekä potentiaalisten tulevien viitasaarelaisten osallistamista valmisteluun. Asunto-ohjelman laadinta pohjautuu kaupungin sekä sen omistaman vuokra-asuntoyhtiö Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n (VVA) päätökseen konsernipalaverissa sekä VVA:n hallituksen ehdotukseen selvityksen laatimisesta. VVA:lla on tällä hetkellä yhteensä 381 huoneistoa, mutta haasteena on asuntokannan ikääntyminen.

Kaupunginhallitus päätti, että Viitasaaren kaupunki liputtaa nuorisovaltuuston ehdotuksesta ViitasaariPride-tapahtuman aikana yhtenä päivänä Suomen lipulla keskustan Nelostien risteyksessä sekä pride-lipulla koulukeskuksessa ja nuorisotila Kartanon pihassa. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa jo edellisessä kokouksessaan, mutta äänestystavassa tapahtuneen menettelytapavirheen vuoksi päätös tehtiin uudelleen itseoikaisuna.

Keki-Suomen maakuntakaava 2040 on valmisteilla ja se on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Valmisteilla oleva kaava muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa kyseisiltä osin muun kaavan säilyessä sellaisenaan. Kaupunginhallitus antoi kaavaan lausuntonaan, että niin tuulivoimaa ja liikennettä koskevissa asioissa on tärkeää kiinteä vuoropuhelu. Nelostien lisäksi Sininen tie on tärkeä, ja tulisi esittää maakuntakaavassa valtatienä. Tuulivoimahankkeiden aiheuttamat vaikutukset tulee selvittää kattavasti.

Viitasaari antoi oman maakunnan kaavan lisäksi lausunnon Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n 2. vaiheen ehdotusvaiheen viranomaiskuulemiseen. Lausunnossa käsitellään maakuntarajan ylittäviä ja rajan läheisyyteen liittyviä asioita, muun muassa tuulivoimaa, lintukosteikko Heinä-Suvantoa sekä Sinistä tietä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon myönnetään lisämääräraha 31 200 euroa veteraanien ja veteraanien leskien hyvinvointiseteleihin ja veteraanien leskien kotisiivouksiin. Lisämääräraha liittyy hyvinvointialuemuutokseen, sillä kulut on aiemmin maksettu perusturvan määrärahoista eikä vastaavaa summaa varattu vuoden 2023 talousarvioon. Hyvinvointialue vastaa veteraanien palveluista, mutta kuntien vastuulla on veteraanien leskien palvelut sekä veteraanien ja veteraanien leskien hyvinvointisetelit.

Kokouksessa merkittiin myös tiedoksi, että Viitasaarelle on perustettu Tammenlehvän Viitasaaren Perinnetoimikunta, joka vastaa jatkossa sotaveteraanityön jatkamisesta perinnetyönä. Perinnetoimikunnan perustivat useat viitasaarelaiset toimijat kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2023, kaupunkiorganisaation edustajana toimikunnassa on vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto. Paikalliset perinnetoimikunnat toimivat osana Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistys ry:tä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kymönkosken Nuorisoseura ry:lle myönnetään laina kylätalon remontin loppuvaiheen välirahoitukseksi. Yhdistys on saanut Leader-rahoitusta Leader Viisarilta. Välirahoituksen avulla yhdistys voi toteuttaa hankkeen toimenpiteet, sillä varsinainen hankerahoitus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen mukaan. Kaupunki on tukenut viitasaarelaisten yhdistysten kehittämistoimintaa hankkeiden välirahoituksella ja se on osa myös nykyistä kaupunkistrategiaa kylien elinvoiman turvaamiseksi.

Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa kaupunginjohtajan johtajasopimusta, opetustoimen tuntikehystä, vuosi- ja yhtiökokousedustajien valintaa ja ohjeistamista sekä Viitasaaren Koulutuskiinteisö Oy:n osakehankintaa.

Päätökset ja käsitellyt asiat ovat luettavissa pöytäkirjasta, jossa on myös liitteitä.

 

 

 

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta