Tervetuloa peruskouluun

Tervetuloa peruskouluun!

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu syyslukukauden alkaessa siihen kouluun, jossa koulunkäynti aloitetaan. Koulut järjestävät oppilaiden kouluun tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuuksia jo edeltävänä keväänä. Oppilas ilmoitetaan kouluun sivistyslautakunnan määrittelemien koulunkäyntialueiden mukaisesti. Koulun loma-aikoina ilmoittautumisen voi tehdä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimistoon. Mikäli oma koulunkäyntialue ei ole tiedossa, aluetta voi kysyä koulun koulunjohtajalta, rehtorilta tai sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimistosta. Vanhemmat voivat hakea lapselleen koulupaikkaa myös johonkin muuhun kuin oman koulunkäyntialueen kouluun, mutta tällöin koulumatkat täytyy kustantaa itse. Asianomaisen koulun koulunjohtaja tai rehtori voi myöntää hakijalle koulupaikan, mikäli perusopetusryhmiin mahtuu oppilaita oman koulunkäyntialueen oppilaiden lisäksi.

Koulunkäynnin aloittaminen normaalia aiemmin tai myöhemmin

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Koulunkäynnin voi halutessaan aloittaa myös vuotta aikaisemmin tai myöhemmin. Tällöin vanhempien tulee hakea muutosta koulunkäynnin aloittamiseen jo hyvissä ajoin ennen koulunkäynnin aloittamista. Hakemuksen voi toimittaa asianomaisen koulun johtajalle, rehtorille tai sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimistoon. Jos koulu halutaan aloittaa vuotta aiemmin, pitää hakemukseen liittää psykologin puoltava lausunto. Jos koulunkäynnin aloittamista taas halutaan lykätä, voi hakemukseen liittää asiaa selvittäviä lääkärin-, psykologin tai päiväkodin lausuntoja.

Kouluviikko

Ensimmäisellä ja toisella luokalla kouluviikko on 20 tunnin mittainen. Kolmannella ja neljännellä luokalla opetusta annetaan 24 -25 tuntia, viidennellä ja kuudennella luokalla 25-26 tuntia. 7-luokalle siirryttäessä koulupäivät pitenevät ja viikkotuntimäärä kasvaa 30 tuntiin.

Tukiopetus ja oppilaanohjaus

Oppilas voi saada tukiopetusta ja erityisopetusta. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, jos hän on jäänyt opinnoissaan tilapäisesti jälkeen tai tarvitsee muutoin erityistä tukea. Jos oppilaalla on tarvetta puheopetukseen tai oppimisvaikeuksia, hän voi osallistua erityisopetukseen. Erityisopetusta annetaan joko yksilöllisesti tai pienessä ryhmässä.

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään itselleen soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja yläkoulussa. Yläkoulussa oppilaanohjausta annetaan sekä luokkamuotoisena opetuksena että henkilökohtaisena ohjauksena.

Uskonnon opetus ja kielet

Kouluissa järjestetään evankelis-luterilaista uskonnon opetusta. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat oppilaat saavat omaa opetusta, jos samaan uskontoon kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja huoltajat sitä pyytävät. Vähintään kolmelle uskontokuntiin kuulumattomalle oppilaalle opetetaan elämänkatsomustietoa.

Ensimmäisenä vieraana kielenä ensimmäiseltä luokalta lähtien ( A1-kieli) opetetaan englantia. 5-luokalla aloitetaan B1-kielenä ruotsin opiskelu. Kahdeksannella luokalla aloitettava B2-kieli on valinnainen, kielimahdollisuuksia ovat saksa ja ranska. Vapaaehtoisten ja valinnaisten ryhmien toteutumisen määräävät oppilaiden valinnat sekä käytettävissä olevat resurssit.

Oppilasarviointi

Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen vanhemmilleen oppilaan edistymisestä oppiaineissa, sosiaalisesta kasvustaan ja siitä, miten tavoitteet on saavutettu kasvatuksen ja opetuksen eri osa-alueilla. Arviointi annetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Arviointi on sanallista 1 ja 2 -luokilla sekä esikoulussa, jonka jälkeen oppilaat alkavat saamaan numeroita. Todistuksia luokille 4.-9. annetaan lukuvuoden aikana vähintään kaksi; lukuvuositodistus keväällä ja väliarviointi useimmiten syyslukukauden päättyessä. Luokille 1.-3. annetaan yksi todistus, lukuvuositodistus. Arviointi syyslukukaudella suoritetaan arviointikeskusteluna.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Peruskoulut

Lue lisää

Hae sivustolta