Hankkeet

Tälle sivulle kootaan Viitasaaren kaupungin omia sekä yhteistyönä toteutettavia hankkeita. Koontia täydennetään. Alueellinen Kehittämisyhtiö Witas Oy toteuttaa myös Viitasaarta koskevia kehittämishankkeita.

 

Kaupungin omat hankkeet

Pikkasen enemmän liiketoimintaa
Hankkeen päätavoitteena on edistää Viitasaaren keskustassa toimivien yritysten uudenlaisten, erityisesti verkostona tuotettavien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista sekä mahdollistaa niiden palvelutarjonnan vieminen virtuaalitodellisuuteen. Uudet tuotteet ja palvelut kumpuavat esimerkiksi Wanhan Viitasaaren keskustan arvokkaasta paikallishistoriasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä näyttelyistä ja tapahtumista. Hankkeessa pyritään kytkemään tähän yritysten verkostoon uusia yrityksiä niin lähialueelta kuin kauempaakin Suomesta ja ulkomailta.
Rahoitus EAKR, hankekuvaus
Toteutusaika 1.4.2021-31.3.2023
Yhteyshenkilö Hannu Nevala, projektipäällikkö, hannu.nevala@viitasaari.fi, 040 1932 565

Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä
Verkkosivu
Ympäristöministeriö on myöntänyt Viitasaaren kaupungille hankerahoitusta Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmastaan. Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä ‐hankkeen tavoitteena on osallistaa ilmastotalkoisiin koko kaupunkiyhteisö ja juurruttaa ilmastomyönteinen toiminta kiinteäksi osaksi kaupungin normaalia arkea.
Rahoitus Ympäristöministeriö
Toteutusaika 1.8.2021-30.11.2022
Yhteyshenkilö Pauliina Ritvanen, ilmastokoordinaattori, pauliina.ritvanen@viitasaari.fi, 040 131 8973

Digikeskus
Viitasaarelle rakentuu viimeisintä teknologiaa sisältävä osaamiskeskus. Digikeskus on Viitasaaren ydinkeskustaan aukeava pohjoisen Keski-Suomen digitaalisen osaamisen solmukohta, joka tarjoaa lähialueen eri toimijoille veloituksetta osaamispalveluita, asianmukaiset tilat ja mahdollisuuden hyödyntää keskuksen laitteistoja. Digikeskuksen tiloista löytää muun muassa digitaaliseen osaamiseen liittyviä valmennuksia, tapahtumia, VR-teknologiaa, 3D-tulostusta sekä studiotilat kuvaustarkoituksiin.
Rahoitus EAKR, päähankkeen kuvaus, investointihankkeen kuvaus
Toteutusaika 1.9.2021-31.8.2023
Yhteyshenkilö Teemu Vuorela, projektipäällikkö, teemu.vuorela@viitasaari.fi, 040 485 7876

Yhteistyöhankkeet

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma
Verkkosivu
Hankkeen keskeisin tavoite on laatia mukana olevalle kahdeksalle kunnalle yhteinen ilmastosuunnitelma, joka sisältää kuntakohtaiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittaroidun seurannan kehittämisen, jotta tavoitteiden toteutumista voidaan seurata jatkossa. Mukana olevat kunnat ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.  Ilmastosuunnitelmalla tähdätään siihen, että kaikissa kunnissa olisi mahdollisimman hyvät tiedot vaikuttavan ilmastotyön toteuttamiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.
Rahoitus Ympäristöministeriö
Toteutusaika 1.9.2023-31.5.2025
Yhteyshenkilö Jenni Lemettinen, projektipäällikkö, jenni.lemettinen@viitasaari.fi, 040 627 7128

 

 

 

Wiitaunionin harrastamisen malli
Wiitaunionin harrastamisen malliin 2021-2022 on saatu 82 000 euroa lukuvuodelle 2021-2022. Hankkeessa luodaan Wiitaunionin kouluille (Viitasaari, Pihtipudas) harrastamisen malli, joka mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mieluisan, maksuttoman harrastuksen.
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus
Toteutusaika 1.8.2021-30.6.2022.
Yhteyshenkilö Pauliina Koivisto, hyvinvointikoordinaattori, pauliina.koivisto@pihtipudas.fi , 040 714 3888

Tietoa, taitoa ja tahtoa mielen tukemiseen
Hankkeen tavoitteena on luoda Viitasaarelle ja Pihtiputaalle vahva ennakoiva kulttuuri työkyvyn johtamisessa. Työkykyjohtamisessa työkyky ymmärretään laaja-alaisesti ja se on suunnitelmallista sekä kokonaisvaltaista toimintaa. Hankkeen jälkeen työkykyjohtaminen tulee olemaan luontevaa ja tärkeä osa henkilöstön työhyvinvointia. Muutoksen keinoina ovat niin koulutusmoduulit kuin yhteiset toimintamallit.
Rahoitus Kevan työelämän kehittämisraha
Toteutusaika 1.11.2021-31.12.2022

Kaveria ei jätetä! – kirjastokummi Wiitaunionin hyvinvointipalveluja välittämässä
Wiitaunionin yhteisessä hankkeessa hehitetään toimintamalli, jolla työllistämispalveluissa oleva henkilö voi kouluttautua toimimaan ns. kirjastokummina. Uudella palvelukonseptilla tuetaan aktiivista kansalaisuutta kahdesta suunnasta. Palvelun kohteena olevat, usein seniori-ikäiset kansalaiset, pystyvät jatkamaan kirjasto- ja muita hyvinvointipalvelujen käyttöä vaikka fyysinen osallistuminen olisi syystä tai toisesta hankalaa. Lisäksi hanke tukee ikäihmisten kotona asumista ja siellä pärjäämistä. Työllistämispalveluissa oleville henkilöille voidaan tarjota mielekästä koulutus- ja työtoimintaa ja siten tarjota heille eväitä eteenpäin elämässään.
Rahoitus Aluehallintovirasto
Toteutusaika 1.4.2021-31.12.2022
Yhteyshenkilö Minna Parikka, minna.parikka@pihtipudas.fi, 040 716 1317

Liikuntaneuvonnan kehittäminen Wiitaunionissa
Verkkosivu
Hankkeen tavoitteena on kehittää Wiitaunionin kuntiin pysyvä liikuntaneuvonnan palveluketju. Monialaisen yhteistyön periaatteiden mukaisesti luodaan menetelmiä yksilöön kohdistuvan terveyden edistämiseen. Lii­kun­ta­neu­von­nan pal­ve­lu­ket­jun ja lii­kun­ta­neu­von­nan pro­ses­sien käyn­nis­tä­mi­nen toi­mi­i te­hok­kaa­sti väylänä so­siaa­li-, ter­veys- ja lii­kun­ta­toi­mien vä­li­sel­le yh­teis­työl­le. Kaikkien toi­mi­joi­den yh­tei­se­nä ta­voit­tee­na on edis­tää kun­ta­lais­ten ter­veel­li­siä elin­ta­po­ja lii­kun­nan kei­noin.
Rahoitus Aluehallintovirasto
Toteutusaika 01.06.2021-31.05.2022
Yhteyshenkilö Mira Niemi, liikuntaneuvoja, mira.niemi@viitasaari.fi, 040 5781 453

Sävellyspedagogiikan kehittäminen Viitasaaren alueen ja Jokilaaksojen musiikkiopistoissa
Verkkosivu
Hankkeessa kehitetään säveltämisen opetusta ja pedagogiikkaa musiikkiopistoissa niin yksilöopetuksena kuin osana instrumentti- ja ryhmäopetusta yhteistyössä Viitasaaren alueen musiikkiopiston, Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Suomen Säveltäjät ry:n sävellyspedagogisen työryhmän kanssa. Oppilaat pääsevät kehittämään omaa osaamistaan ja tekemistään Musiikin Aika -festivaalin yhteydessä ammattisäveltäjien ohjaamina, ja lisäksi oppilailla on mahdollisuus saada oma sävellys esitettäväksi huippumuusikoiden soittamana festivaalin konsertissa.
Rahoitus Opetushallitus, myönnetty avustus 34 435 €
Toteutusaika 1.4.2021-31.12.2022
Yhteyshenkilö Johannes Lintunen, hankekoordinaattori, johannes.lintunen@viitasaari.fi

Heimo etästartti
Verkkosivu
Heimo etästartti pilotoi kuntarajat ylittävää digitaalista nuorten starttivalmennusmallia. Heimo tarjoaa verkkovälitteistä ammattitaitoista ja suunnitelmallista starttivalmennusta syrjäytymisvaarassa oleville 16-29-vuotiaille nuorille 11 kunnan alueella Keski-Suomessa. Heimon toiminta on tarkoitettu erityisesti sellaisille nuorille, joiden on joko erilaisten sosiaalisten haasteiden tai vaikkapa pitkien välimatkojen vuoksi vaikeaa osallistua muunlaiseen toimintaan. Ryhmätoimintojen ohessa Heimo tuottaa materiaali- ja tehtäväpankkia nuorisotyön valtakunnalliseen käyttöön.
Rahoitus Aluehallintovirasto (nuorisoalan paikallinen ja alueellinen kehittäminen), lisäksi hanketta sponsoroi Metsä Fibre Oy
Toteutusaika 15.5.2021-31.12.2022
Yhteyshenkilö Anna Kemppainen, anna.kemppainen@viitasaari.fi, 0406317632, www.heimostartti.fi

Wiitaunionin koulunuorisotyön kehittäminen
Verkkosivu
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 7.-9.-vuosiluokkien nuoret. Wiitaunionin alueella toimiviin kouluihin on palkattu nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on yhteisten toimintamallien kehittäminen kuntarajat ylittäen. Hankkeessa hyödynnetään monialaista yhteistyötä huomioiden myös paikalliset nuorisotyön toimijat.  Maakunnallista yhteistyötä tehdään arviointimallin kehittämisessä ja osallistutaan maakunnalliseen verkostotoimintaan.
Rahoitus Aluehallintovirasto, 100 prosentin tuki 45 000 €
Toteutusaika 1.12.2020-31.5.2022
Yhteyshenkilö Laura Puurula, laura.puurula@pihtipudas.fi, 040 9625 067

Hae sivustolta