Erityisopetus

Erityisopetus

Koulun on huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näillä tuen eri tasoilla tukimuotoja ovat esimerkiksi eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Erityisopetusta antavat tähän tehtävään koulutetut erityisopettajat ja erityisluokanopettajat. Erityisopetuksen keinoin oppilas saa lisäaikaa ja tarvitsemaansa tukea oppimiseen, tarvittaessa ohjausta pienemmässä ryhmässä ja mahdollisuuden oppia omaan tahtiinsa. Oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä voidaan valita yksilöllisemmin. Myös koejärjestelyjä on mahdollisuutta toteuttaa joustavasti. Viitasaarella erityisopetusta toteutetaan mm. samanaikaisopetuksena, yksilö- ja ryhmämuotoisena sekä yhteistyössä eri toimijoiden (mm. koulupsykologit, koulukuraattorit) kanssa.

Hae sivustolta