Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Viitasaaren kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista myös Tarjova- palvelun kautta ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.Tarjovan Kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai urakoita tarjoavien toimittajien) väliseen hankintaprosessin toteuttamiseen kehitetty tekninen työväline, jonka avulla käyttäjät (hankintayksiköt ja tarjoajat) voivat laatia, julkaista ja jakaa tietoa sekä olla vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkkejä Palvelun toiminnoista ovat: Tarjouspyynnön laadinta, tarjouspyynnön julkaiseminen, tarjouspyyntöön liittyvien kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen, tarjousten jättäminen, tarjousten vastaanotto, tarjousten vertailu, hankintapäätös ja tiedoksiannot.

YÖHOIDON HANKINTA Tarjouspyyntö

Viitasaaren kaupunki toimii perustuvan vastuukuntana yhteistoiminta-alue Wiitaunionissa (Viitasaari ja Pihtipudas). Perusturvan lakisääteisenä palveluna järjestetään asumiseen liittyviä palveluja mm. ikäihmisille ja vammaisille. Asumispalveluihin liittyen pyydämme tarjoustanne yöhoidon palveluntuottamisesta 1.1.2021 alkaen. Yöhoidolla tarkoitetaan pääsääntöisesti yöaikaan tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa, joka tapahtuu kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen perusteella hänen omassa kodissa Viitasaaren taajama-alueella tai perusturvan asumisyksikössä.

Hankinnan kohteet

Tarjouskilpailussa on kolme (3) kohdetta säännölliseen yöhoitoon. Jokaiseen tarjouskilpailun kohteeseen haetaan kuhunkin (1) yöhoitaja/yö. Lisäksi pyydämme tarjousta tilapäisen yöhoidon tuntihinnasta.

Työtehtävien hoidossa käytetään tilaajan yksiköiden hoitotarvikkeita, välineitä, laitteita ja sähköisiä järjestelmiä, joista ei synny palvelun tuottajalle kustannuksia. Kotihoidossa palveluntuottaja käyttää työvuorossa syntyneisiin matkoihin pääsääntöisesti palvelun tilaajan autoa. Kohteen 1 tarjoukseen tulee erikseen mainita kilometrikorvaus (€/km) niiden tilanteiden varalle, mikäli tilaajan auto ei ole käytettävissä.

 1. Palvelukeskus ja kotihoito. Viitasaaren palvelukeskuksen asumispalveluyksikkö (Kappelintie 4) on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaishoivaan. Lyhytaikaishoivan tavoitteena on tukea vanhuksen kotona asumista ja omaisten jaksamista. Myös sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ko. yksikköä on käytetty ns. jatkoseuranta-/kuntoutumispaikkana. Viitasaaren palvelukeskuksen lyhytaikaishoivan yksikössä on yhteensä 6-9 asukaspaikkaa.

Säännöllisesti kotihoidon yöhoitoa tarvitsevia asiakkaita on n. 10–15 henkilöä. Kotihoidon asiakkaiden luona käydään tarpeen mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.  Asiakaskäyntejä voi olla yössä yhdestä neljään (1-4). Kotihoidon yöhoidon asiakkaat asuvat n. 10 km säteellä Viitasaaren keskustasta.

Kotihoidon turvapuhelinasiakkaita on 58, joiden hälytyksiin vastaamisesta ja tarvittavista kotikäynneistä huolehtii kotihoidon työntekijät. Hälytyksiä ei tule päivittäin. Viidellä kotihoidon asiakkaalla on ovihälytin, joista hälytyksiä tulee päivittäin, myös yöaikaan.

 1. Palvelutalo Lehtola. Viitasaarella, Isoaholla, sijaitseva Palvelutalo Lehtola (Lehtotie 9) on tehostetun asumispalvelun toimintayksikkö. Palvelutalo Lehtolassa on 20–28 asumispaikkaa, jotka sijoittuvat päätaloon sekä kolmeen samassa pihapiirissä sijaitsevaan rivitaloon. Palvelutalo Lehtolan tavoitteena on huolehtia asukkaan henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja tarjota hänelle hyvä, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö asukkaiden päivittäisen toimintakyvyn vajauksista ja keskivaikeista/vaikeista muistisairauksista huolimatta. Asukkaiden toimintakyky edellyttää henkilöstön jatkuvaa läsnäoloa ympärivuorokauden. Palvelutalo Lehtolassa on hälytys- ja turvajärjestelmät.
 1. Metsäkoto. Metsäkoto on Pihtiputaan keskustassa (Puistopolku 6) sijaitseva kehitysvammaisten kodikas asumisyksikkö, jossa on tällä hetkellä kuusi (6) asukasta. Lisäksi Metsäkodossa toteutetaan lyhytaikaista asumista ja asumisharjoittelua. Asukkaat tarvitsevat ohjausta ja apua päivittäisissä toimissa. Osa asukkaista ei kommunikoi puheella. Yöaikainen hoivan tarve on perushoidollista, asukkaat pääsääntöisesti nukkuvat yöt hyvin. Asukkailla on käytössä erilaisia liikkumisen ja kommunikoinnin apuvälineitä.
 1. Tilapäinen yöhoito Helmiina, Wiitalinna, mielenterveyskuntoutus Miekku Viitasaarella ja kotihoito Pihtiputaalla. Helmiina on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on noin 35 paikkaa kahdessa kerroksessa. Asukkaiden toimintakyky on alentunut ja heillä on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Wiitalinna on esteetön asuinkerrostalo, jossa kuudessa kerroksessa on asuntoja ikäihmisille ja vammaisille sekä kaksi kehitysvammaisten asuntoryhmää. Mielenterveyskuntoutus Miekku on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu kuntouttava yksikkö. Pihtiputaan kotihoidon yöhoitoon sisältyy Poimulehden ryhmäkodin yöhoito (18 asukasta), keskustan alueen kotikäynnit ja turvapuhelimeen vastaaminen auttajakäynteineen. Yöhoidon tarve voi olla yksittäisiä öitä tai pidempiä jaksoja erityisesti lomakausilla. Arvioitu tarve yhteensä on noin yhden hoitajan vuosityöpanos. Tilaaja ei sitoudu ostamaan tilapäistä yöhoitoa.

Sopimusaika     

Sopimusaika on 1.1.2021–31.12.2026.

Hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan hankintalain (1397/2016) mukaista avointa hankintamenettelyä.

Hankinnasta ilmoittaminen ja tarjouspyyntöasiakirjat

Hankinnasta ilmoitetaan hankintailmoituksella Hilma-palvelussa verkko-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoitus on julkaistu myös kuntien verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Hankinnan ennakoitu arvo    

Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon.

Henkilöstölle asetettavat vaatimukset

Yövuorotyöhön osoitetulle työntekijälle asetetaan seuraavat vaatimukset:

1) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
2) Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
3) Hyväksyttävästi suoritettu lääkehoidon osaamiskartoitus viiden vuoden välein.

Työntekijän tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan hoivatyöhön soveltuva, tehtäväänsä hyvin perehdytetty ja luotettava. Työntekijän on pystyttävä asioimaan asukkaiden ja tilaajan kanssa suomen kielellä ja lisäksi hänen on osattava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen työntekijä kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Henkilöstön tulee olla rekisteröitynä Valviran ammattihenkilörekisteri JulkiTerhikkiin.

Työnjohdon (palveluvastaavan) on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) Sosiaali- tai terveysalan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa

2) Työkokemukseen tai koulutukseen perustuvat johtamistaidot

3) Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palveluvastaavan on pystyttävä asioimaan tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen yhteyshenkilö kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi

Jos tarjoajalla ei vielä ole tiedossa riittävästi henkilöstöä riittää sitova rekrytointisuunnitelma, että hankkii tarjouspyynnön mukaisen henkilöstön tai henkilöstöluettelo.

Hyväksytyn palveluntuottajan henkilöstön tutustuminen, riittävä perehtyminen yksiköihin tapahtuu palvelun tuottajan ajalla vähintään viikkoa ennen työvuoroa (perehdytyssuunnitelma). Palvelun tuottajan/tuottajien työntekijöiden perehdytys sisältyy tarjottuihin tuntihintoihin. Yksiköissä toimii pääsääntöisesti samat ostotyöntekijät.

Hankinnalla haetaan yöhoitajaa 3 kohteeseen niin, että ostona tulee vuoden jokaiselle yölle (365 vuorokautta, karkausvuonna 366 vuorokautta) yöhoitaja/yö yhteisesti kotihoitoon ja palvelukeskukseen, yöhoitaja /yö palvelutalo Lehtolaan, yöhoitaja/yö Metsäkotoon. Lisäksi satunnaisia yöhoitojaksoja Ryhmäkoti Helmiinaan, Wiitalinnaan, kuntoutumiskoti Miekkuun Viitasaarella ja kotihoitoon Pihtiputaalla.

Yöoito tapahtuu klo 21.15–07.15 välisenä aikana (10h/yö).

Tarjoukset pyydetään seuraavasti:

 1. yksi yöhoitaja/yö kotihoito ja palvelukeskus, Viitasaari
 2. yksi yöhoitaja/yö Palvelutalo Lehtolaan, Viitasaari
 3. yksi yöhoitaja/yö Metsäkoto, Pihtipudas
 4. Satunnaisia erimittaisia yöhoidon ostoja Helmiina, Wiitalinna ja kuntoutumiskoti Miekku Viitasaarella ja kotihoito Pihtiputaalla.

Tilaaja

Viitasaaren kaupunki
Perusturvalautakunta
Keskitie 10, 44500 VIITASAARI

Yhteyshenkilöt:

Vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen
puh. 040 860 0786
E-mail: anni.sagulin-raatikainen@pihtipudas.fi

Kilpailuttaminen

Kilpailuttamisen perusteella valitaan se tarjous, joka on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hoitopalvelu

Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa yöhoitopalvelun näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.

 Tarjouksen sisältö

Tarjous tulee tehdä liitteenä olevilla tarjouslomakkeella ja tarjoukseen tulee liittää vaaditut liitteet.  Palveluntarjoaja laskee tarjoukseen kokonaistuntihinnan €/tunti, joka sisältää kaikki erilliskorvaukset ja työnantajamaksut ja muut kulut. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta tarjouskohteesta ja tarjoaja voi tulla hyväksytyksi kaikkiin tarjouskohteisiin.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.10.2020 saakka.

Tarjouskilpailuasiakirjat

Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat:

 1. ”YÖHOIDON TARJOUSPYYNTÖ”
 2. ”TARJOUSKILPAILUN EHDOT”
 3. ”TARJOUS” liitteineen.

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 31.8.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköpostilla osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

Kirjekuoresta tulee olla helposti havaittavissa, että se sisältää tarjouksen. Kirjekuoreen tulee näkyvälle paikalle merkitä ”Tarjous yöhoitopalvelusta”.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta pitää oikeuden olla hyväksymättä tarjouksia.

 

Viitasaari 1.7.2020

Viitasaaren kaupunki
Perusturvalautakunta

Viitasaaren kaupungin tekninen toimi pyytää tarjouksia kadunrakentamisesta.

Kyseessä on ns. kansallinen hankinta ja ilmoitus on julkaistu hankintailmoitukset.fi verkkopalvelussa.

Tarjouskilpailu on avoin ja julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Tarjouspyyntö:

http://tarjova.fi/kilpailutus?t=800

Kohdetta esitellään ensi maanantaina 1.6.2020 klo 13.

Kysymykset ja lisätiedot kirjallisesti tarjouspyynnön kysymys-vastaus palstan kautta. Lisätietokysymykset on esitettävä viimeistään: 05.06.2020 klo 23:00

Tarjoukset on jätettävä sähköiseen järjestelmään 10.06.2020 klo 23:00 mennessä.

 

 

 

Hae sivustolta