Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset

Linkki: Sidonnaisuusilmoitukset  

Linkki: Sidonnaisuusilmoitusten täydennyslomake

Tarkastuslautakunta käsittelee täydennykset sidonnaisuusilmoituksiin kokouksessaan, minkä jälkeen sidonnaisuusilmoitukset annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle, jonka jälkeen ne julkaistaan tällä sivulla.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Säännöksen mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– ympäristölautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
– muiden lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja esittelijät
– teknisen lautakunnan alaisen tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii kanslisti Vuokko Pulkkinen, 050 310 8050, vuokko.pulkkinen@viitasaari.fi

Opas sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kunnassa

Hae sivustolta