Hinku-verkosto

Viitasaaren kasvihuonekaasupäästöjen tilasto Ilmastovahti-palvelussa

Viitasaari liittyi Hinku-kunnaksi kaupunginvaltuuston päätöksellä lokakuussa 2022. Hinku on hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien yhteistyöverkosto, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa ja tukea ilmastotyöhön. Hinku-kunnilla on yhteinen tavoite, joka on 80 %:n päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

 

Hinku-verkostoon liityttäessä Viitasaaren kaupunki sitoutui Hinku-kriteerit vuoden kuluessa liittymisestä. Kriteerit ovat:
1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.
3. Kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä muu kunnan työntekijä toimii Hinku-verkoston johtoryhmän jäsenenä.
4. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä. Viitasaaren yhteyshenkilö on viestintäsuunnittelija Markus Kauppinen.
5. Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä. Viitasaarella Hinku-työryhmä on kaupungin kestävän kehityksen toimikunta.
6. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
◦ Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
◦ Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
◦ Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Viitasaarella on käytössä Viitasaaren ilmastovahti -palvelu. Tieto tehdyistä toimista toimitetaan myös SYKElle.
◦ Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
◦ Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Ilmastotyön indikaattoreita kunnissa ja alueilla

Hae sivustolta