Avustukset ja stipendit

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja kohdeavustukset sekä kulttuurin ja liikunnan erityisavustukset

Kaupunki avustaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjä sekä toimijoita vuosittain.

Toiminta-avustuksia jaetaan urheiluseuroille ja nuorisojärjestöille. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus sekä tulevan vuoden (vuosi, jolle haetaan avustusta) talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Kulttuuritoimen kohdeavustuksia myönnetään viitasaarelaisille yhdistyksille, muille yhteisöille, työryhmille sekä yksityisille henkilöille pitkin vuotta. Avustusta voi hakea yksittäisen, kohdeluontoisen hankkeen toteuttamiseen. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoitus, kohteen kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot. Hakemuksen tulee olla perillä ennen tapahtuman tai toiminnan käynnistämistä.

Erityisavustukset kulttuurin erillishankkeisiin
Kulttuuritoimen talousarviomäärärahoihin on varattu 10.000,- euroa kulttuurin erillishankkeiden tukemiseen Viitasaarella. Avustuksilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on mm. parantaa kulttuurin saavutettavuutta, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä tuoda kulttuuri lähemmäksi kuntalaisia. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä hankkeen  pääasiallinen sisältö, vastuuhenkilöt, yhteystiedot, aikataulu sekä  arvioidut  kokonaiskustannukset.

Erityisavustukset lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi
Liikuntatoimen talousarviomäärärahoihin on varattu 10.000,- euroa käytettäväksi toimenpiteisiin, jotka tähtäävät viitasaarelaisten lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä toimenpiteet, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, liikunnan järjestäjä, aikataulu, kohderyhmänä olevien lasten ja  nuorten arvioitu määrä sekä arvioidut kokonaiskustannukset.

Avustusten hakeminen

Allekirjoitetut, kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava osoitteella Vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari.

Liikuntatoimen stipendit

Liikuntatoimi myöntää stipendejä kansallisesti ja kansainvälisesti menestystä saavuttaneille urheilijoille vuosittain järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Erityisryhmien liikunta, veteraanisarjat, valmentajat ja muu liikunnan pr-työ sekä toiminta huomioidaan liikuntatoimen harkinnan mukaan. Stipendejä voidaan myöntää hakemuksesta tai hakemuksetta tai seuroilta voidaan pyytää esityksiä stipendin saajiksi.

Lisätietoja antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto p. 044 4597 570.

Kehittämis- ja lämmitysavustukset

Kylien kehittämisavustukset ja kylätalojen lämmitysavustukset tulevat hakuun vuosittain keväisin, kun valtuusto on myöntänyt määrärahan tähän tarkoitukseen.

Kehittämishankkeiden osalta riittää vapaamuotoinen avustushakemus, josta käy ilmi kyläyhdistyksen yleishyödyllisen investointi- tai kehittämishankkeen sisältö, kustannusarvio ja hankkeen perustelut sekä lisätietoja antava henkilö yhteystietoineen.

Kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä kehittämisavustuksen osalta myöntämisperiaatteet seuraavasti:

1. Kehittämisavustusta myönnetään kyläyhdistysten yleishyödyllisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät kylien viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseen. Yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla kehitetään maaseudun asumisviihtyvyyttä, vetovoimaisuutta ja toiminnallisuuden parantamista paikallisista tarpeista lähtien. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi maisemanhoitoon tarvittavan kaluston hankintaan, harrastemahdollisuuksien parantamiseen rakentamalla tai kunnostamalla yhteisiä alueita ja rakennuksia, maaseudun toimijoiden ja kylätoimijoiden yhteistyön edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen tai maallemuuton edistämiseen.

2. Hanke voi olla yleishyödyllistä rakentamista, koulutusta, kerhotoimintaa tai muuta kehittämistä ja koneiden, laitteiden ja irtaimiston hankintaa.

3. Avustettavan toiminnan tulee olla avointa kaikille alueen asukkaille ja toimijoille.

4. Avustettavan kehittämis-  tai investointihankkeen kokonaiskustannukset saavat olla enintään 5000 euroa, johon kehittämisavustusta myönnetään enintään 70 %.

5. Avustus maksetaan jälkikäteen hankkeesta toimitettua tilitystä/ kuitteja vastaan.

6. Mikäli hanke saa muuta julkista rahoitusta, kehittämisavustusta ei myönnetä.

Kylätalon lämmitysavustuksen osalta hakemuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:
– kyläyhdistyksen nimi ja rekisteröintipäivämäärä
– lämmityskauden pituus ja lämmityskustannukset sekä toiminta kylätalolla  kuluvalta ja edeltäviltä vuosilta
– lisätietoja antava henkilö yhteystietoineen

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2016 § 81 päättänyt myöntää 1000 euron suuruisen lämmitysavustuksen niille rekisteröidyille ky­lä­yh­dis­tyk­sil­le, joilla on jo useam­man vuoden ajan ollut kylätalollaan läpi talven lämmitys ja erilaista sään­nöl­lis­tä toimintaa talviaikaan, ja he ovat tämän osoittaneet kaupungille.

 

Opiskelijastipendit

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2017 § 92 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää vuosittain enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

Opiskelijastipendillä kannustetaan opiskelijoita tekemään lopputyönsä Viitasaarella toimivissa yrityksissä tai yhdistyksissä.

Kaupunginhallitus on 19.1.2015 § 22 päättänyt, että stipendin haku- sekä myöntämismenettely on seuraava:
– vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi osoitetaan kaupunginhallitukselle
– hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma ja yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty sopimus lopputyön suorittamisesta
– kaupunginhallituksen myöntämä stipendi maksetaan, kun lopputyö on suoritettu ja kopio siitä on hallitukselle toimitettu maksatusta varten
– opiskelijastipendistä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muussa sähköisessä mediassa

Hissiavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää hissiavustuksia jatkuvalla haulla kerrostalohissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin rakentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ennestään hissiä ole. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista ja päätöksen taloyhtiön hakemuksen perusteella tekee ARA.

Avustushakemus liitteineen on jätettävä kaupungin rakennusvalvontaan, joka toimittaa sen mahdollisen lausunnon kanssa ARAlle.

Hissihanke vaatii aina rakennusluvan, koska työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin (MRL 125§ 3 mom.) Jo hankkeen alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan, jotta yhdessä palo- ja pelastusviranomaisen kanssa voidaan yhdessä varmistua kaikista hissin rakentamiseen liittyvistä rakennusteknisistä ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.9.2017 § 91 avustusten myöntämistä hissien jälkiasennushankkeisiin jatketaan kuluvalla valtuustokaudella sillä periaatteella, että kaupungin avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa/hanke ja talousarviovuoden avustusmäärärahasta päätetään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä.

Kaupungin avustus haetaan yhtä aikaa valtion hissiavustuksen kanssa ja myönnetään sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen. Avustus maksetaan, kun ARA:n avustuspäätös on saatu ja hissi on toimitettu työmaalle.

 

Hae sivustolta