Yleistä kaavoituksesta

Yleistä kaavoituksesta

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, voidaan yleiskaavassa antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset).

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto / kunnanvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä ja kehittämistä varten. Tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, voi kunta määrätä rakennuskiellon.

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto / kunnanvaltuusto.

Kaavoitusprosessi

Kuntatason kaavoitustyön vaiheet voidaan kuvata seuraavasti:

osallistumis- ja arviointisuunnitelmakaavaluonnoskaavaehdotuskaavan hyväksyminen

Kaavoitustyön käynnistämisestä ja kaavaluonnoksen valmistumisesta tiedotetaan yleisesti.

Valmisteluaineisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä. Maanomistajat ja ne joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset) sekä kunnan jäsenet voivat esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti tai suullisestiKaavaluonnoksen ja siihen mahdollisesti esitettyjen mielipiteiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan virallisesti nähtäville kuuluttamisen jälkeen. Nähtävillä oloaikana voivat osalliset ja kunnan jäsenet tehdä kirjallisia muistutuksia kaavaehdotuksen johdosta

Kaavaehdotus muistutuksineen ja lausuntoineen käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Lopullisesti asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Hae sivustolta