VAMU-hankkeen kevät tarjosi Wiitaunionin henkilöstölle hetkiä pysähtymiselle, kokemuksien jakamiselle, oivalluksille ja voimaantumiselle vahvuuksien äärellä

Julkaistu 20.06.2023

VAMU-hanke on ESR-rahoitteinen työelämän kehittämishanke. Hanke kuuluu Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus toiminta-alueelle ja sen erityistavoite on Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen kohderyhmänä on koko Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) henkilöstö ja esihenkilöt mukaan lukien ylin johto. Hankkeen toteutusaika on 1.2.–31.8.2023.

VAMU ”Vahvuuksista voimaa ja virtaa Muutoksen aalloille”-hankkeessa on toteutunut kevään aikana yhteensä 30 eri tilaisuutta, työpajojen, koulutusten ja ryhmävalmennusten muodossa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi.

Erilaisissa muutoksissa ja etenkin omaan työhön suoraan tai välillisesti vaikuttavissa organisaatiomuutoksissa on tärkeää, että henkilöstön on mahdollista ilmaista muutoksen herättämiä tunteita, huolia, epävarmuuksia ja jakaa kokemuksia muiden kanssa. Näin organisaatioissa voidaan tukea muutosten onnistunutta läpivientiä. On paljon helpompaa sitoutua muutokseen ja nähdä myös muutoksen myönteisiä puolia ja mahdollisuuksia, kun on tullut nähdyksi ja kuulluksi muutoksen herättämistä tunteista ja ajatuksista.

Osallistujat kokivatkin Huoliseinä-työpajoihin osallistumisen hyödyiksi yhteisen pysähtymisen ja keskustelun, huolien ja asioiden jakamisen. Osallistujia yllätti myös se, kuinka samanlaisia huolet lopulta ovat riippumatta toimialasta tai yksiköstä. Tällaisen vertaistuellisia elementtejä sisältävän työskentelyn hyötyjä on juuri tunteen vahvistuminen, että en ole yksin, meillä on yhteisiä, jaettuja huolenaiheita. Kysymysten ja epävarmuuksien näkyväksi tekemisellä lisäksi edistetään tulevien ongelmien ennakointia ja niihin ratkaisujen ideointia ja löytämistä. Työpajoilla on pyritty vahvistamaan työntekijöiden rohkeutta aloitteellisuuteen ja yksi osallistuja mainitsikin työpajan hyödyksi sen, ”Että asioihin voi yrittää vaikuttaa, kun pyytää apua. Kaikilla on samat työn ongelmat.” Eräs esihenkilö koki, että työpaja ”antoi uuden menetelmän kohdata työyhteisössä huolen aiheita”.

Erilaiset muutokset haastavat myös yhteistyötä sillä niiden läpivientiin voi liittyä erimielisyyttä ja näkökulmien eroja. Tämän vuoksi hanke on tarjonnut myös valmennuksellista koulutusta ratkaisukeskeisiin yhteistyö- ja työyhteisötaitoihin. Näissä tilaisuuksissa osallistujat ovat päässeet pysähtymään mm. onnistumisten, myönteisten tunteiden vahvistamisen, psykologisen turvallisuuden rakentamisen, ongelmien ratkaisemisen ja rakentavan palautteen antamisen taitojen äärelle.

”Mikäli porukkaa saadaan edes hieman miettimään ja avautumaan onnistumista työssään, niin se on suunta positiivisempaan.”

”Koulutusmoduuli kannusti huomioimaan sitä, että jonkun kollegan passiivisuus voikin johtua siitä, ettei hän osallistuakseen koe tilannetta tarpeeksi psykologisesti turvalliseksi.”

”Aihealueet ovat sellaisia, että niitä olisi hyvä kaikkien työyhteisön jäsenten käydä lävitse.”

Muutokseen sopeutumista ja haasteista selviytymistä tukee tutkimuksienkin mukaan omien vahvuuksien tunnistaminen ja mahdollisuus niiden hyödyntämiseen työelämässä. Itsensä johtaminen ja hyvinvointi elämässä lähtevät omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta ja vahvistamisesta. (Wenström) Kevään aikana hankkeen Palautumisesta voimaa ja virtaa muutokseen – työpajoissa, Kehity vahvuuksilla ™ -ryhmävalmennuksissa ja Vahvuuksista voimaa ja virtaa – työpajoissa on sovellettu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen pohjautuvaa VOIMAKEHÄ®-työkalua.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Osallistujien kokemuksia Palautumisesta voimaa ja virtaa -työpajoista:

”Työpaja tarjosi konkreettisia työkaluja palautumiseen ja nimenomaan omien vahvuuksien ja voimavarojen kautta.”

”Vireystilojen tiedostaminen ja muutenkin suunnitelmallisuus palautumisessa – omaa palautumista on mahdollista opetella hallitsemaan VS pelkästään reagoidaan kehollisesti tai psykologisesti.”

”Sisältö oli voimaannuttava! Sain hyviä pohtimisen aiheita ja työkaluja palautumisen vahvistamiseen sekä työelämässä että arjessa.”

Osallistujien kokemuksia Kehity vahvuuksilla ™ -ryhmävalmennuksesta:

”Olen paljon tietoisempi minuudestani. Uskon tämän näkyvän varmuutena ja vahvuutena työni eri tilanteissa. Tämä valmennus avasi myös näkemään ja ymmärtämään erilaisuutta.”

”Erittäin hyvä ja tarpeellista miettiä työtä (ja elämää muutenkin) vahvuuksien kautta. Materiaali vaikuttaa hyvin valmistetulta ja on hyvä, että se pohjautuu laajaan tutkimustietoon.”

”Erityisesti olen pitänyt siitä, että valmennuksessa on ollut hyvin aikaa tehtäville ja keskusteluille. Valmennuksessa on ollut todella hyvä ilmapiiri, vaikka emme entuudestaan tunne toisiamme, niin keskusteltu on ollut mielestäni todella avointa.”

Osallistujien kokemuksia Vahvuuksista voimaa ja virtaa – työpajoista:

”Itsensä ja muiden ihmisten moninaisuuden näkemistä myös vahvisti/avarsi.

”Avarakatseisuutta, muistutusta itselle jatkossakin olla rohkea ja käyttää rohkeutta jokaisella elämän osa-alueella.”

”Oli hyvä huomata paperille kirjoitettuna omat vahvuudet ja että ne liittyi jollain tapaa toisiinsa. Herätti ajatuksia.”

Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työelämässä on sekä tärkeä henkilökohtainen että organisatorinen voimavara. Vahvuuksien tunnistamiselle voidaan tutkitusti vahvistaa työntekijöiden myönteistä käsitystä itsestään osaajana, mikä tukee selviytymistä työelämän haastavissa tilanteissa ja muutoksissa. (Wenström 2022, 13.)

Mahdollisuudella hyödyntää omia vahvuuksiaan on lisäksi tutkitusti yhteyttä mm.:
• hyvään elämään ja onnellisuuteen
• työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin
• työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemiseen
• työssä suoriutumiseen, työn tuottavuuteen ja asiakasuskollisuuteen
• vähäisempään stressiin ja vähäisempään sairauspoissaoloihin
(Wenström 2022, 12–13 [van Woerkom ym.,2015; Wood ym., 2011])

VAMU-hanke jatkuu vielä elokuun loppuun saakka ja Wiitaunionin henkilöstöllä on hieno mahdollisuus saada vielä tukea muutoksen aalloille hankkeen tulevissa eri tilaisuuksissa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta