Miksi yritysten kannattaa satsata vastuullisuustyöhön?

Julkaistu 06.02.2024

Mitä yritysvastuullisuus on ja miksi se on tärkeää kaiken kokoisille yrityksille? Miten EU-lainsäädäntö vaikuttaa pk-yrityksiin? Ja miten vastuullisuudesta voidaan saada kilpailuetua yrityksille?

Yritysvastuullisuus – mitä se on?

Yritysvastuullisuus voi osalle olla terminä vieras, mutta kaikki yritykset ovat jo jollain tavalla huomioineet vastuullisuustyötä omassa toiminnassaan. Lähtökohtaisesti suomalaisten yritysten työolot, ympäristökysymykset ja tuoteturvallisuus ovat hyvin hoidettua, koska kansallinen lainsäädäntömmekin niin edellyttää. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toiminnassaan ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin ja varmistaa, että myös alihankintaketjut ja muut sidosryhmät toimivat näin. Puhutaan ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuullisuudesta.

“Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu esimerkiksi eettisten hankintojen tekeminen ja toiminnan läpinäkyvyys. Hyvinä esimerkkeinä vastuullisuustyöstä toimivat myös kustannussäästöihin tähtäävät tehostukset yrityksen toimitilojen lämmitysratkaisuissa, tavaralogistiikassa tai ylijäämäraaka-aineiden jälleenmyynnissä”, havainnollistaa kuntien yhteinen ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen.

Pk-yrityksissä sosiaalinen vastuullisuus näkyy usein työntekijöiden ja paikallisen yhteisön hyvinvoinnissa. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavampia ja sitoutuneempia, mikä näkyy myös yrityksen tuloksessa. Yhteisön tukeminen voi tarkoittaa esimerkiksi paikallisten tuottajien suosimista tai yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Vastuullisuustyön aloittamiseen ohjaa usein myös kuluttajien odotukset. Kun yritys kartoittaa oman toimintansa vastuullisuuden ja kertoo siitä ulospäin avoimesti, voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua. Suomalaista työtä arvostetaan – muistetaan kertoa siitä myös asiakkaille!

 

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

Tällä hetkellä EU-lainsäädäntö edellyttää vastuullisuusraportointia yli 250 henkeä työllistäviltä pörssiyhtiöiltä, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa tai tase yli 20 miljoonaa euroa. Vaikka lainsäädäntö ei toistaiseksi sellaisenaan velvoita pk-yrityksiä suoriin toimenpiteisiin, sillä on välillisiä vaikutuksia. Suuryritysten vastuullisuustyö edellyttää koko hankintaketjun vastuullisuuden arviointia, joten jos alihankkija ei pysty todentamaan omaa vastuullisuuttaan, voi tämä johtaa alihankkijan vaihtamiseen.

Toinen väylä, jossa myös pk-yritykset voivat törmätä vastuullisuuden todentamisen tarpeeseen, on rahoituksen saanti. Vastuullisuuden tarkastelu on jo osa pankkien riskiarviointia ja rahoituspäätöksiä. Myös esimerkiksi pienille yrityksille suunnatun Leader-rahoituksen tärkeimpänä kriteerinä on nykyään kestävän kehityksen huomioon ottaminen ja edistäminen.

 

Muista kertoa vastuullisuudesta muillekin

Vastuullisuudesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti myös kilpailuvalttina, erottautumistekijänä ja kasvumahdollisuutena. Vastuullisuus täytyy huomioida myös viestinnässä ja markkinoinnissa, jotta kilpailuvaltit saadaan hyödynnettyä. Kun yrityksen vastuullisuustyö on selkeästi osa yrityksen toimintaa ja henkilöstö osaa kertoa kuinka se vaikuttaa heidän päivittäiseen työhönsä, on vastuullisuudesta helpompaa ja vaikuttavampaa viestiä myös ulospäin.

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien ilmastotyö on saanut vauhtia ympäristöministeriön rahoittaman Ilmastosuunnitelmahankkeen myötä. Alueen kunnat tarvitsevat kuitenkin yritykset mukaan ilmastotyöhön, jotta kunnan asettamat ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Kuntaorganisaation aiheuttamat päästöt ovat yleensä alle 10 % kunnan alueen kaikista päästöistä, joten vaikuttavimmat teot saadaan aikaan kunnan alueella toimivien yritysten ja kuntalaisten kanssa yhteistyössä. Kunnan alueella toimivien yritysten ilmasto- ja vastuullisuustyön mahdollistaminen ja vauhdittaminen koulutuksen ja neuvonnan kautta ovat kunnan kannalta keskeisiä ilmastotyön muotoja. Laajemmin tämä kytkeytyy koko alueen yhteiseen Sydänsuomen strategiaan, jonka kolme kärkeä ovat erottuvuutta edelläkävijyydestä, sykettä yritystoimintaan ja puhtia ennakointiin. Yritysten vastuullisuustyön kehittäminen tukee kaikkia näitä aluestrategian kärkiä ja auttaa koko Sydänsuomen esiin nostamisessa.

Tehdään yhdessä vastuullisempaa tulevaisuutta!

Jenni, Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke

Takaisin kirjoituksiin

Hae sivustolta