Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2024. Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2024

Kaupunginhallitus on 25.9.2023 § 195 päättänyt, että vuonna 2024 toimitettavan presidentinvaalin yleinen ennakkoäänestyspaikka Viitasaarella on kaupungintalo, jota täydennetään liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana toimivalla kirjastoautolla.

Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

Viitasaaren kaupungintalo 

ke-pe 17.- 19.1.2024 klo 9–17
la-su 20.- 21.1.2024 klo 10-14
ma-ti 22.- 23.1.2024 klo 9-17

Mahdollinen toinen vaali
(toinen kierros):
ke-pe 31.1.- 2.2.2024 klo 9–17
la-su 3.- 4.2.2024 klo 10-14
ma-ti 5.- 6.2.2024 klo 9-17

Kiertävä äänestysauto (kirjastoauto)

1. vaalireitti (17.1.2024 keskiviikko)

11.30 – 12.00; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
12.30 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 – 16.00; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.30 – 17.00; Kokkolantie 693, 44740 Keitelepohja (bussipysäkki, entinen kauppa)
17.30 – 18.00; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (18.1.2024 torstai)

10.30 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken entinen kauppa)
14.00 – 14.30; Vesannontie 2102, 44670 Suovanlahti (Suovanlahden P-paikka)
15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki
17.00 – 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Mahdollinen toinen vaali (Äänestysauto):

1. vaalireitti (31.1.2024 keskiviikko)
11.30 – 12.00; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
12.30 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 – 16.00; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.30 – 17.00; Kokkolantie 693, 44740 Keitelepohja (bussipysäkki, entinen kauppa)
17.30 – 18.00; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (1.2.2024 torstai)

10.30 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken entinen kauppa)
14.00 – 14.30; Vesannontie 2102, 44670 Suovanlahti (Suovanlahden P-paikka)
15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki
17.00 – 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt määrätä ennakkoäänestyspaikoiksi vuonna 2024 toimitettavassa presidentinvaalissa seuraavat laitokset: Terveyskeskuksen vuodeosasto, ryhmäkoti Helmiina, Wiitalinna, Savivuoren asunnot, hoitokoti Kangaskartano, Keitelepohja, palvelutalo Lehtola, Mainiokoti Ruustinna, Esperi Haapahovi ja Toimintakeskus Kaisla.

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna äänestäjille yhtäjaksoisesti klo 9–20.

Presidentinvaalissa Viitasaarella on kolme äänestysaluetta. Kaupunginhallitus on 25.9.2023 § 195 päättänyt, että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

001 Keskeinen äänestysalue: Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari

002 Läntinen äänestysalue: Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski

003 Itäinen äänestysalue: Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

Presidentin valintatavasta

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Vaalilain 37 §:n mukaan presidentinvaalissa arvotaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys ensimmäisessä vaalissa ja ehdokkaat numeroidaan tämän mukaisessa järjestyksessä alkaen numerosta 2. Toisessa vaalissa ehdokkailla on samat numerot kuin ensimmäisessä vaalissa.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Äänioikeus

Äänioikeutettu presidentinvaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle lähetetään lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, oman vaalipiirin yleiset ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen, vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Äänestäminen ennakkoon
Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Äänestäminen laitoksessa

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys. Kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen laitoksille erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2024 presidentinvaalissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Jos äänestäjä ilmoittautui ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tällöin tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Jos kuitenkin äänestäjä ei äänestä nyt ensimmäisessä vaalissa kotiäänestyksessä ja hän haluaa äänestää kotonaan toisessa vaalissa, hänen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen kello 16.

Kotiäänestyslomake

Kirjeäänestys  

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilauta- kunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu presidentinvaalin 2024 osalta aukeaa 28.10.2023. Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 21.12.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan.

Äänestäjän avustaminen

Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.

Vaalipäivän äänestyksessä äänestyspaikoilla on erityiset vaaliavustajat. Sen lisäksi äänestäjä saa käyttää apunaan myös vaalilautakunnan jäsentä, jos se ei viivytä vaalitoimitusta.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjiä avustavat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsenet.

Äänestäjällä on kuitenkin aina oikeus käyttää apunaan myös itse valitsemaansa henkilöä, esimerkiksi lähiomaistaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana.

Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on mm. yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Vaalien tieto- ja tulospalvelu

Tulokset julkaistaan oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalveluun

Hae sivustolta