Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit sunnuntaina 9.6.2024

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.-4.6.2024

Kaupunginhallitus päätti 4.3.2024 § 54 että vuonna 2024 toimitettavien europarlamenttivaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka Viitasaarella on kaupungintalo, jota täydennetään liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana toimivalla kirjastoautolla.

Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat

Viitasaaren kaupungintalo
ke-pe 29.- 31.5.2024 klo 9 -17
la-su 1.- 2.6.2024 klo 10-14
ma-ti 3.- 4.6.2024 klo 9-17

Kiertävä äänestysauto (kirjastoauto)

1. vaalireitti (29.5.2024 keskiviikko)
11.30 – 12.00; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
12.30 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 – 16.00; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.30 – 17.00; Kokkolantie 693, 44740 Keitelepohja (bussipysäkki, entinen kauppa)
17.30 – 18.00; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (30.5.2024 torstai)
10.30 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken entinen kauppa)
14.00 – 14.30; Vesannontie 2102, 44670 Suovanlahti (Suovanlahden P-paikka)
15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki
17.00 – 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt määrätä ennakkoäänestyspaikoiksi vuonna 2024 toimitettavassa europarlamenttivaaleissa seuraavat laitokset: Terveyskeskuksen vuodeosasto, ryhmäkoti Helmiina, Wiitalinna, Savivuoren asunnot, hoitokoti Kangaskartano, Keitelepohja, palvelutalo Lehtola, Mainiokoti Ruustinna, Esperi Haapahovi ja Toimintakeskus Kaisla.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna äänestäjille yhtäjaksoisesti klo 9–20.

Viitasaarella on kolme äänestysaluetta. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

001 Keskeinen äänestysalue: Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari
002 Läntinen äänestysalue: Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski
003 Itäinen äänestysalue: Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Äänioikeusrekisteri

Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää (24.4.2024). Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää (16.5.2024) ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti). Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää (24.5.2024).

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Äänestäminen ennakkoon Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Äänestäminen laitoksessa

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys. Kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen laitoksille erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyslomake

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilauta- kunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu europarlamenttivaalien 2024 osalta aukeaa 9.3.2024. Kirjeäänestysasiakirjojen tilauslomake. Kirjeäänen on oltava perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 7.6.2024 ennen kello 19.

Äänestäjän avustaminen

Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.

Vaalipäivän äänestyksessä äänestyspaikoilla on erityiset vaaliavustajat. Sen lisäksi äänestäjä saa käyttää apunaan myös vaalilautakunnan jäsentä, jos se ei viivytä vaalitoimitusta.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjiä avustavat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsenet.

Äänestäjällä on kuitenkin aina oikeus käyttää apunaan myös itse valitsemaansa henkilöä, esimerkiksi lähiomaistaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana.

Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä. Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on mm. yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Vaalien tieto- ja tulospalvelu

Tulokset julkaistaan oikeusministeriön vaalien tieto- ja tulospalveluun

Hae sivustolta