Kuulutus päätöksestä

Julkaistu 22.04.2024

PÄÄTÖKSEN
ANTOPÄIVÄ 19.4.2024

PÄÄTÖKSEN ANTAJA Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HAKIJAT Alva Viitasaari Vesi Oy:n Mustasuon jätevedenpuhdistamo ja RAS Fish
Oy:n Sammakkoniemen kalanviljelylaitos

ASIA Yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen, Keiteleen Kymönselän
vesistöalue, Viitasaari

PÄÄTÖKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Keski-Suomen ELY-keskus hyväksyy eräin täydennyksin Savo-Karjalan Ympäristöntutkimus Oy:n ELY-keskukselle toimittaman esityksen
yhteistarkkailusta. Vesistötarkkailuohjelma on voimassa toistaiseksi. ELY-keskus voi ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisesti tarvittaessa
muuttaa hyväksymäänsä ohjelmaa sen voimassaolosta huolimatta. Muutoksista, jotka eivät heikennä tarkkailun luotettavuutta tai
kattavuutta, voidaan sopia tarkkailuvelvollisten ja ELY-keskuksen kesken.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.4.2024.

NÄHTÄVILLÄPITO Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 22.4.2024 –
29.5.2024 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.elykeskus.fi  Keski-Suomi  Ajankohtaista  Kuulutukset) sekä
Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla (www.viitasaari.fi/kuulutukset).

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon (kirjaamo.lansi@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy 29.5.2024
klo 16.15.

LISÄTIETOJA
Hanna Aarnos, puh. 0295 024 077, hanna.aarnos@ely-keskus.fi

LIITTEET  Yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen, Keiteleen Kymönselän vesistöalue, Viitasaari (19.4.2024)
Esitys Keiteleen Kymönselän yhteistarkkailuohjelmaksi (Savo-Karjalan Ympäristöntutkimus Oy, 20.2.2024

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta