Hyvinvointi ja vapaaehtoistoiminta

Hyvinvoinnin edistäminen on kuntalain (410/2015) mukaan kunnan perustehtävä. Kunnilla on velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (kuntalaki 410/2015, 1§). Kunnille on säädetty ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan ja vastuu seurata asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin (sosiaali- ja terveydenhuoltolaki 612/2021, 6§). Lisäksi kuntastrategiassa tulee huomioida kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkälti yhdyspinnoissa tapahtuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen, järjestöjen, viranomaisten, kaupungin eri palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Se läpileikkaa kaikki kaupungin toimintasektorit ja kaikki ikäluokat. Kunnassa tapahtuvaa hyvinvointityötä tehdään niiden palveluiden puitteissa, joita kunnassa tarjotaan. Näitä ovat elinympäristön ja asumisen palvelut, hallinto- ja elinvoimapalvelut, sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä ympäristöpalvelut.

Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen; terveys, materiaalinen hyvinvointi ja koettu hyvinvointi (THL 2024b). Hyvinvointiin kuuluu sekä yksilön että yhteisön hyvinvointi. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus sekä sosiaalinen pääoma. Yhteisön hyvinvointiin vaikuttaa mm. asuinolot ja ympäristö, työllisyys, työolot ja toimeentulo. Kuviossa 1 on esitetty hyvinvoinnin käsitettä ja sen määritelmää sosiologian professori Erik Allardt:a (Martela 2022) mukaillen. Sen taustalla on jaottelu elintason ja elämänlaadun välillä, joista ensimmäinen liittyy aineellisiin resursseihin elämässä, jälkimmäinen ihmisten välisiin ja itsensä toteuttamiseen yhteiskunnassa.

Viitasaaren kaupunkistrategiassa yhtenä kaupungin päämääränä on hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen. Viitasaari on sitoutunut kehittämään palveluhenkistä ja sujuvaa toimintakulttuuria, asukkaiden tiedonsaantia ja asiointia kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.

Hae sivustolta