Viitasaaren asiointipiste suljettu 23. – 31.3.2023

Viitasaaren asiointipiste on suljettu ajalla 23.3. – 31.3.2023. 

TE-palveluiden asioissa voivat henkilö- ja yritysasiakkaat ottaa yhteyttä pääsääntöisesti Oma asiointi-verkkopalvelun kautta. Puhelimitse henkilöasiakkaat voivat ottaa yhteyttä puh. nroon 0295 025 500 (arkisin klo 9-16.15) ja työnantaja- ja yritysasiakkaat puh.nroon p. 0295 046 006 (klo 9-16.15). Lisätietoja: http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/yhteystiedot.

Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatti) vaihteen puh. 0295 536 000. Lisätietoja digi- ja väestötietoviraston palveluista www.dvv.fi

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys, kotiäänestys ja vaalipäivän äänestys – Ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023

2.4.2023 pidettävien eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 22. – 28.3.2023 välisenä aikana.

Viitasaaren kaupungin alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, puh. 044 459 7301. Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

22. – 24.3.2023 (ke-pe) klo 9.00 – 18.00
25.3.2023 (la) klo 10.00 – 14.00
26.3.2023 (su) klo 11.00 – 14.00
27. – 28.3.2023 (ma-ti) klo 9.00 – 18.00

Lisäksi Wiitaunionin kirjastoauto toimii v. 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen kiertävänä äänestysautona seuraavilla äänestysauton pysähdyspaikoilla ja aikatauluilla:

1. vaalireitti (22.3.2023 keskiviikko)
11.30 – 12.00; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
12.30 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 – 16.00; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.30 – 17.00; Kokkolantie 693, 44740 Keitelepohja (bussipysäkki, entinen kauppa)
17.30 – 18.00; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (23.3.2023 torstai)
10.30 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken entinen kauppa)
14.00 – 14.30; Vesannontie 2102, 44670 Suovanlahti (Suovanlahden P-paikka)
15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki
17.00 – 18.00; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Väliaikainen henkilökortti
Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Väliaikaisen henkilökortin Viitasaarella myöntää Sisä-Suomen poliisilaitos. Lupapalvelujen ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 050 310 8050. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta sekä kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.viitasaari.fi/vaalit

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00 Viitasaaren kaupungissa seuraavilla äänestyspaikoilla:

Äänestysalue                                           Äänestyspaikka
1. Keskeinen äänestysalue                         Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari
2. Läntinen äänestysalue                           Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski
3. Itäinen äänestysalue                               Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

 

Kylien kehittämisavustukset ja kylätalojen lämmitysavustukset haettavana

KYLIEN KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA KYLÄTALOJEN LÄMMITYSAVUSTUKSET VUONNA 2023

Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi 31.3.2023 klo 16.00 mennessä kylien kehittämisavustukset ja avustukset kylätalojen lämmitykseen. Avustushakemukset toimitetaan kaupunginsihteerille määräaikaan mennessä osoitteella Viitasaaren kaupunki, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai tiina.honkanen@viitasaari.fi.  Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kehittämishankkeiden osalta riittää vapaamuotoinen avustushakemus, josta käy ilmi kyläyhdistyksen yleishyödyllisen investointi- tai kehittämishankkeen sisältö, kustannusarvio ja hankkeen perustelut sekä lisätietoja antava henkilö yhteystietoineen.

Kylätalon lämmitysavustuksen osalta hakemuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:
– kyläyhdistyksen nimi ja rekisteröintipäivämäärä
– lämmityskauden pituus ja lämmityskustannukset vuosina 2020, 2021 ja 2022
– toiminta kylätalolla talvikaudella 2022 -2023
– lisätietoja antava henkilö yhteystietoineen

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2016 § 81 päättänyt myöntää 1000 euron suuruisen lämmitysavustuksen niille rekisteröidyille ky­lä­yh­dis­tyk­sil­le, joilla on jo useam­man vuoden ajan ollut kylätalollaan läpi talven lämmitys ja erilaista sään­nöl­lis­tä toimintaa talviaikaan, ja he ovat tämän osoittaneet kaupungille.

Kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä kehittämisavustuksen osalta myöntämisperiaatteet seuraavasti:

 1. Kehittämisavustusta myönnetään kyläyhdistysten yleishyödyllisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät kylien viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseen. Yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla kehitetään maaseudun asumisviihtyvyyttä, vetovoimaisuutta ja toiminnallisuuden parantamista paikallisista tarpeista lähtien. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi maisemanhoitoon tarvittavan kaluston hankintaan, harrastemahdollisuuksien parantamiseen rakentamalla tai kunnostamalla yhteisiä alueita ja rakennuksia, maaseudun toimijoiden ja kylätoimijoiden yhteistyön edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen tai maallemuuton edistämiseen.
 2. Hanke voi olla yleishyödyllistä rakentamista, koulutusta, kerhotoimintaa tai muuta kehittämistä ja koneiden, laitteiden ja irtaimiston hankintaa.
 3. Avustettavan toiminnan tulee olla avointa kaikille alueen asukkaille ja toimijoille.
 4. Avustettavan kehittämis- tai investointihankkeen kokonaiskustannukset saavat olla enintään 6000 euroa, johon kehittämisavustusta myönnetään enintään 70 %.
 5. Avustus maksetaan jälkikäteen hankkeesta toimitettua tilitystä/ kuitteja vastaan.
 6. Mikäli hanke saa muuta julkista rahoitusta, kehittämisavustusta ei myönnetä.

Hyvinvointialueen toiminta-​avustukset järjestöille haettavissa 13.12.2022–8.1.2023

Toiminta-avustushaku on auki 13.12.2022–8.1.2023 klo 16.00 asti. Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keski-Suomen hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille toimintaan, jonka tavoitteena on Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen. Turvallisen siirtymän varmistamiseksi vuoden 2023 toiminta-avustuksissa huomioidaan vuodelle 2022 kunnilta ja kuntayhtymiltä tukea saaneiden toimintojen jatkuvuus.

Toiminta-avustushaku on auki 13.12.2022–8.1.2023 klo 16.00  

Järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka 

 1. kuuluu hyvinvointialueen toimintakentälle. Rajanvedosta kuntien tukemien toimintojen ja hyvinvointialueen tukevien toimintojen välillä neuvotellaan säännöllisesti alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.
 2. tukee hyvinvointialueen strategian, talousarvioin toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
 3. tukee, täydentää ja tekee yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastuspalveluiden kanssa.
 4. voi olla paikallista, seudullista tai koko hyvinvointialueen alueella tapahtuvaa

Hakemuksen järjestöille suunnatusta toiminta-avustuksesta voi jättää 13.12.2022-8.1.2023 sähköisesti hyvaks.fi -sivustolla.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi

 • suunnitelma toiminta-avustuksen käytölle, toiminnan ja toimintakentän kuvaus
 • Kuvaus kuinka toiminta-avustuksen kohde tukee hyvinvointialueen strategian, talousarvioin toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
 • Tapahtuuko toiminta paikallisesti, seudullisesti vai koko hyvinvointialueen alueella

Hakeminen tapahtuu webropol-kyselyllä kautta tämän linkin kautta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus tekee päätökset myönnettävistä toiminta-avustuksista tammikuun loppuun 2023 mennessä.

Keski-Suomen hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalvelujen omavastuun hintaan alennus 1.1.-30.4.2023 

Keski-Suomen hyvinvointialueella tulee vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuun hintaan alennus ajalle 1.1.-30.4.2023 joukkoliikenteen vapautuessa arvonlisäverosta määräajaksi. Kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuva omavastuun hinta laskee 10 prosenttia Keski-Suomen hyvinvointialueella tapahtuvissa kuljetuspalvelumatkoissa ajalla 1.1.-30.4.2023.

Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa on 1.10.2022 alkaen matkan omavastuun hinta noudattanut joukkoliikenteen Waltti-lipun vyöhykehinnoittelua. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuun hintaan tulee alennus ajalle 1.1.-30.4.2023 joukkoliikenteen vapautuessa arvonlisäverosta määräajaksi. Omavastuu noudattaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lippuhinnoittelun mukaista, alennettua kertalipun ja kausilipun hintaa. Kertamatkalipun hinta on käytössä vpl- kuljetuspalveluiden vapaa-aika- ja asiointikyydeissä. Kausilipputuote on käytössä pääsääntöisesti työ- ja opiskelumatkoissa.

Waltti-hinnoittelu koskettaa myös niitä keskisuomalaisia kuljetusasiakkaita, jotka kuuluvat nyt Keski-Suomen maakunnallisen sote-henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelun piiriin ja matkustavat Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-alueella eli Jyväskylässä, Muuramessa tai Laukaassa.

Jos asiakkaan matka suuntautuu vyöhykealueiden ulkopuolelle tai lähtö- tai kohdepaikka on Waltti-alueen ulkopuolella, omavastuun määrä pohjautuu entiseen matkakilometripohjaiseen hinnoitteluun.

Waltti-hinnoittelussa asiakas maksaa matkastaan sen mukaan, kuinka monen vyöhykkeen alueella hän matkustaa. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, onko matkustaja aikuinen vai lapsi. Lapsimatkustaja on 7–16-vuotias. Alle 7-vuotias matkustaa ilmaiseksi aikuisen matkustajan seurassa.

Hintojen alennus huomioidaan omavastuun laskutuksessa.

Alennus perustuu Suomen hallituksen päätökseen 

Suomen hallitus on vuoden 2023 talousarvioneuvotteluissa hakenut keinoja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi voimakkaan inflaation aikana. Henkilökuljetusten kuluttajahintojen alentamiseksi ja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi kotimaan henkilökuljetukset on vapautettu määräaikaisesti 1.1.2023–30.4.2023 verosta. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 870/2022 on hyväksytty eduskunnassa 28.10.2022.

Mitä ovat vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lisätietoja:

 • sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen, p. 050 312 5380
 • palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737