Hyvinvointialueen toiminta-​avustukset järjestöille haettavissa 13.12.2022–8.1.2023

Toiminta-avustushaku on auki 13.12.2022–8.1.2023 klo 16.00 asti. Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keski-Suomen hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille toimintaan, jonka tavoitteena on Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen. Turvallisen siirtymän varmistamiseksi vuoden 2023 toiminta-avustuksissa huomioidaan vuodelle 2022 kunnilta ja kuntayhtymiltä tukea saaneiden toimintojen jatkuvuus.

Toiminta-avustushaku on auki 13.12.2022–8.1.2023 klo 16.00  

Järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka 

 1. kuuluu hyvinvointialueen toimintakentälle. Rajanvedosta kuntien tukemien toimintojen ja hyvinvointialueen tukevien toimintojen välillä neuvotellaan säännöllisesti alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.
 2. tukee hyvinvointialueen strategian, talousarvioin toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
 3. tukee, täydentää ja tekee yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastuspalveluiden kanssa.
 4. voi olla paikallista, seudullista tai koko hyvinvointialueen alueella tapahtuvaa

Hakemuksen järjestöille suunnatusta toiminta-avustuksesta voi jättää 13.12.2022-8.1.2023 sähköisesti hyvaks.fi -sivustolla.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi

 • suunnitelma toiminta-avustuksen käytölle, toiminnan ja toimintakentän kuvaus
 • Kuvaus kuinka toiminta-avustuksen kohde tukee hyvinvointialueen strategian, talousarvioin toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
 • Tapahtuuko toiminta paikallisesti, seudullisesti vai koko hyvinvointialueen alueella

Hakeminen tapahtuu webropol-kyselyllä kautta tämän linkin kautta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus tekee päätökset myönnettävistä toiminta-avustuksista tammikuun loppuun 2023 mennessä.

Keski-Suomen hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalvelujen omavastuun hintaan alennus 1.1.-30.4.2023 

Keski-Suomen hyvinvointialueella tulee vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuun hintaan alennus ajalle 1.1.-30.4.2023 joukkoliikenteen vapautuessa arvonlisäverosta määräajaksi. Kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuva omavastuun hinta laskee 10 prosenttia Keski-Suomen hyvinvointialueella tapahtuvissa kuljetuspalvelumatkoissa ajalla 1.1.-30.4.2023.

Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa on 1.10.2022 alkaen matkan omavastuun hinta noudattanut joukkoliikenteen Waltti-lipun vyöhykehinnoittelua. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuun hintaan tulee alennus ajalle 1.1.-30.4.2023 joukkoliikenteen vapautuessa arvonlisäverosta määräajaksi. Omavastuu noudattaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lippuhinnoittelun mukaista, alennettua kertalipun ja kausilipun hintaa. Kertamatkalipun hinta on käytössä vpl- kuljetuspalveluiden vapaa-aika- ja asiointikyydeissä. Kausilipputuote on käytössä pääsääntöisesti työ- ja opiskelumatkoissa.

Waltti-hinnoittelu koskettaa myös niitä keskisuomalaisia kuljetusasiakkaita, jotka kuuluvat nyt Keski-Suomen maakunnallisen sote-henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelun piiriin ja matkustavat Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-alueella eli Jyväskylässä, Muuramessa tai Laukaassa.

Jos asiakkaan matka suuntautuu vyöhykealueiden ulkopuolelle tai lähtö- tai kohdepaikka on Waltti-alueen ulkopuolella, omavastuun määrä pohjautuu entiseen matkakilometripohjaiseen hinnoitteluun.

Waltti-hinnoittelussa asiakas maksaa matkastaan sen mukaan, kuinka monen vyöhykkeen alueella hän matkustaa. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, onko matkustaja aikuinen vai lapsi. Lapsimatkustaja on 7–16-vuotias. Alle 7-vuotias matkustaa ilmaiseksi aikuisen matkustajan seurassa.

Hintojen alennus huomioidaan omavastuun laskutuksessa.

Alennus perustuu Suomen hallituksen päätökseen 

Suomen hallitus on vuoden 2023 talousarvioneuvotteluissa hakenut keinoja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi voimakkaan inflaation aikana. Henkilökuljetusten kuluttajahintojen alentamiseksi ja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi kotimaan henkilökuljetukset on vapautettu määräaikaisesti 1.1.2023–30.4.2023 verosta. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 870/2022 on hyväksytty eduskunnassa 28.10.2022.

Mitä ovat vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lisätietoja:

 • sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen, p. 050 312 5380
 • palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendin haku v. 2022/ syyslukukausi

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2022/ syyslukukausi

Viitasaaren kaupunki tukee toistaiseksi taloudellisesti kuntalaisten Viitasaarella suoritettavia opintosuorituksia avoimessa korkeakoulussa. Tukea maksetaan maksimissaan 300 euroa/lukuvuosi siten, että tuki myönnetään lukukausittain korkeakoulun veloituksen mukaisesti, kuitenkin enintään 15 €/opintopiste ja enintään 10 suoritetun opintopisteen pohjalta.

Stipendin saamiseksi tulee seuraavien kriteerien täyttyä:

 1. Opinnot ovat Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnan olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
 2. Hakija on toimittanut virallisen opintosuoritusotteen tai opintotodistuksen, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet.
 3. Hakija on toimittanut tositteen, josta näkyy kurssimaksu (kopio laskusta tai verkkopankkimaksusta).
 4. Hakijan kotikunta on ollut Viitasaari 31.12.2021.

Korvausta syyslukukauden 2022 osalta on haettava 15.1.2023 mennessä.

Haku tapahtuu lomakkeella, joka on saatavilla kaupungintalon neuvonnasta tai Asiointipisteestä, Osaamiskeskus Lennättimestä sekä kaupungin ja Lennättimen verkkosivuilta.

Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupunki/keskushallinto ja toimitetaan postin kautta osoitteella: Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti suomi.fi-viestit kautta https://www.suomi.fi/viestitHakemuksen liitteeksi tulee toimittaa oppilaitoksen virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus sekä tosite maksusta. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetuspalveluiden tuottajat on nyt valittu – kuljetukset varataan uusilta tuottajilta 1.3.2023 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetuksia varten on valittu kaksi välityspalveluntuottajaa. Asiakkaat varaavat kuljetukset uusilta välityspalveluntuottajilta 1.3.2023 alkaen. Siihen saakka asiakkaat tilaavat kyydit nykyisistä tilausnumeroista.

Valitut välityspalveluntuottajat ovat Keskustaksi Oy ja Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus ja Jytaksi Oy:n yhteenliittymä. Kummallakin välityspalveluntuottajalla on taksiautoja ympäri Keski-Suomea. Molemmilla tuottajilla tulee olemaan asiakkaille omat puhelinnumerot, joista asiakkaat varaavat kuljetuksen.

Hankinnassa yhdistettiin samaan sopimukseen kuljetusten välitys ja autojen saatavuus eli kyse on henkilöliikenteen kokonaispalvelusta. Valitut kyydinvälityskeskukset ottavat vastaan kuljetusten tilaukset, aikatauluttavat kuljetukset ja vastaavat myös siitä, että asiakas saa kuljetuksen.

– Valitut välityspalveluntuottajat vastaavat täysin palvelun saatavuudesta ja tilausten oikeanaikaisuudesta sekä kaluston riittävyydestä. Nykyisessä välityksen toimintamallissa käyttöön otettu ”toivetaksimalli” on tarvittaessa käytettävissä myös tulevien välityspalveluntuottajien toiminnassa, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen selventää.

Hankinnassa on huomioitu myös kuljetuksia suorittavan autoilijan hinnoittelu. Autoilija saa liikennöinnistä yleisesti taksiliikenteessä olevaan hinnoitteluun rinnastettavissa olevan korvauksen ilman alennuksia. Lisäksi kaikille autoilijoille maksetaan sama liikennöintikorvaus riippumatta siitä, kumman välityspalveluntuottajan liikennöintiä autoilija suorittaa.

Kuljetuspalveluiden kilpailutus on tehty joustavalla hankinnalla ja käytetty neuvottelumenettelyä.

– Se tarkoittaa sitä, että jo hankintaprosessin alkuvaiheessa neuvottelumenettelyyn valittujen välityspalveluntuottajien kanssa on voitu keskustella yhdessä, miten palvelu olisi toimivampaa, sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää, Hyötyläinen tarkentaa.

Asiakkaalle vapaus valita – asiakkaat saavat tarkemmat ohjeet kotiosoitteeseen 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia käyttävä asiakas voi jatkossa valita kummalta palvelutuottajalta hän tilaa kuljetuksen. Palvelun aloitushetkellä asiakkaat jakautuvat kahdelle palveluntuottajalle tasan. Myös tuottajan vaihtaminen on mahdollista tietyin ehdoin. Esimerkiksi asiakkaan on mahdollista tehdä ensimmäinen vaihto kuukauden kuluessa asiakkaan rekisteröitymisestä palveluntuottajan asiakkaaksi. Asiakas voi olla yhden palveluntuottajan asiakkaana kerrallaan. Valinnanvapaus on toivottu asia asiakkaiden suunnalta.

Ryhmäkuljetuksista vastaa Keskustaksi Oy. Ryhmäkuljetukset ovat esimerkiksi ikääntyneiden päiväkeskus- ja kehitysvammaisten päivätoimintakuljetuksia. Näiden palveluiden piirissä olevilla asiakkailla ei ole mahdollisuutta vaihtaa palveluntuottajaa.

Kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat saavat kuljetuspalveluiden käytöstä ja vaihtomahdollisuudesta sekä kuljetuspalveluiden tilausnumeroista tarkemmat asiakasohjeet.

Käyttöönottoprojektilla varmistetaan kuljetuspalveluiden toimivuus 

Hyvinvointialueella ja valituilla välityspalveluntuottajilla on meneillään järjestelmän käyttöönottoprojekti. Käyttöönottoprojektiin osallistuvat muun muassa kuljettajat, tilaajan yhteyshenkilöt ja välityspalvelun henkilökunta. Projektiin sisältyy muun muassa koulutus, välitysjärjestelmän toimivuuden ja kuormituksen testaus, reititysten luominen, asiakasohjeiden päivitys yhdessä tilaajan kanssa sekä todellisten kuljetustilanteiden simulointi.

– Projektilla varmistetaan, että kun palvelu otetaan asiakaskäyttöön, kaikki toimii joustavasti ja laadukkaasti, selvittää sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen.

Lisätietoja:
Sari Hyötyläinen, sovellusasiantuntija, p. 050 312 5380, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Elina Hienola, palvelupäällikkö, p. 050 331 2737, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Lasse Leppä, toimialajohtaja, p. 050 599 9545, Keski-Suomen hyvinvointialue

Kaupungintalo suljettu 4. – 24.7.2022 – katso kesätauon yhteystiedot

Keskitettyjen kesälomien vuoksi kaupungintalo on suljettu 4. – 24.7.2022.
Kaupungintalon puhelinvaihde sekä neuvontapiste on suljettu 4.7. – 31.7.2022.

Lomien aikana sijaistava viranhaltija saattaa olla toisesta kunnasta ja suurin osa työskentelee etänä, joten tapaamiset tulee sopia ennakkoon puhelimitse.

Sulkuajalla tavoitat meidät alla olevista numeroista:

VIITASAAREN SOSIAALIPALVELUT
Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelun yhteydenotot
Ohjaus ja neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto p. 040 661 5875, soittoaika klo 8-12

Aikuisten palvelut, aikuissosiaaliohjaus
Kiireellisten ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Yhteydenotot puhelimitse, ei tekstiviesteinä, p. 040 190 6727, soittoaika klo 9-12

Sosiaalipäivystys virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella 112

VARHAISKASVATUS
Puh. 044 459 6853

MAATALOUSTOIMISTO
Puh. 044 733 5650

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
4.7.-24.7. yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse tai kaupungin verkkosivujen palautekanavan kautta.
Kiireisissä asioissa voit yrittää tavoittaa myös puhelimitse:
Ajalla 4.7.-14.7. salla.kumpulainen@pihtipudas.fi, puh. 040 714 4870
15.7.-24.7. suljettu
Ajalla 25.7. -> vesa.pulkkinen@viitasaari.fi, puh. 040 194 5119

RAKENNUSVALVONTA
Puh. 044 459 7391

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Puh. 044 459 6815, 044 733 5806

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
Puh. 044 459 7489, ymparistoterveys@viitasaari.fi

ELÄINSUOJELU
Puh. 040 648 2764 ja valvontaelainlaakari@viitasaari.fi

ELÄINLÄÄKINTÄ
Ajanvaraus arkisin klo 8.00 – 9.30.
– tuotantoeläimet puh. 044 709 1838
– pieneläimet puh. 044 459 6745

VIITASAAREN KAUPUNGIN ASIOINTIPISTE
Asiointipiste on suljettu ajalla 4.7. – 31.7.2022.
TE-palveluiden asiointipalvelu henkilö- ja yritysasiakkaille tapahtuu pääsääntöisesti Oma asiointi-verkkopalvelun kautta. Puhelimitse henkilöasiakkaat voivat ottaa yhteyttä puh. nroon 0295 025 500 (arkisin klo 9-16.15) ja työnantaja- ja yritysasiakkaat puh.nroon p. 0295 046 006 (klo 9-16.15). Lisätietoja: www.te-palvelut.fi
Digi- ja väestötietoviraston vaihteen puh. 0295 536 000. Lisätietoja digi- ja väestötietoviraston palveluista www.dvv.fi

VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY
Asiakaspalvelu on suljettu 4.7.2022 – 24.7.2022. Asuntohakemukset ja irtisanomiset voi tehdä VVA Oy:n verkkosivuilla www.vvaoy.fi tai toimittaa sähköpostiin vuokraasunnot@viitasaari.fi (paperilomakkeet joko postitse tai kaupungintalon ulko-ovella olevaan lukittuun postilaatikkoon). Viestin asiakaspalveluun voi jättää verkkosivuston yhteydenottolomakkeella. Muissa kiireellisissä asioissa yhteydenotto kiinteistönhoitajaan, arkipäivinä klo 8-16, puh. 040 620 6346 / 040 620 6764, muina aikoina KV Turva Oy päivystyspuhelin 044 763 3175.

Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat
Toimielinten kokouspöytäkirjat ja kuulutukset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.viitasaari.fi. Kuulutusten nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi tutustua kaupungin kirjastossa.

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Kaupungintalo on suljettu 27.5.2022 – Katso ohjeet yhteydenottoihin

Kaupungintalo, kaupungintalon puhelinvaihde ja neuvontapiste sekä asiointipiste on suljettu perjantaina 27.5.2022.

Sulkuajalla tavoitat meidät alla olevista numeroista:

Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut on suljettuna pe 27.5.2022. Kiireellisissä asioissa saat välitöntä apua sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, yhteydenotot puh. 014 266 0149. Mikäli sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut sekä akuutin kriisiavun kaikenikäisille.

Varhaiskasvatus/ päivähoito
Puh. 044 459 6853

Ympäristönsuojelu:
Puh. 044 459 6815, 044 733 5806

Rakennustarkastus
Puh. 044 459 7391

Viitasaaren Vuokra-asunnot
Puh. 040 735 8796, soittoaika klo 9-10. Palvelu ajanvarauksella klo 10-15

Pöytäkirjat ja kuulutuksiin liittyvät asiakirjat
Ilmoitustaululla oleviin kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin kirjastossa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen keskustelukierros Saarijärvellä 27.4.2022

Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 20.4.2022

Hyvä arki kaikille – Keski-Suomen hyvinvointialueen keskustelukierros Saarijärvellä 27.4.

Mikä on Keski-Suomen hyvinvointialue? Millainen sen tulisi olla? Miten sen tulisi palvella asukkaitaan? Millaisia odotuksia eri toimijoilla ja keskisuomalaisilla on hyvinvointialueelle ja sen työtä ohjaavalle strategialle?

Keski-Suomen hyvinvointialueen keskustelukierros pysähtyy Hyvä arki kaikille -teeman ympärille keskiviikkona 27.4. kello 17.00–18.30 Saarijärven yhtenäiskoulun Kulttuuritorilla, osoitteessa Lukiontie 3. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30.

Yhteistä keskustelua tilaisuudessa pohjustavat aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, projektijohtaja Erkki Nikkilä, Saarijärven kaupunginjohtaja Satu Autiosalo sekä Saarijärven seurakunnan kirkkoherra Jarmo Autonen.

Tilaisuus striimataan ja keskusteluun voi osallistua myös etäyhteyksin. Tilaisuuden linkki löytyy osoitteesta www.hyvaks.fi/strategia.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Hyvä arki kaikille -keskustelukierroksen tilaisuuksiin voi osallistua myös 3.5. Jyväskylässä ja 19.5. Jämsässä. Kierroksen tarkemmat ohjelmat löytyvät Hyvaks.fi verkkosivuilta:

Keski-Suomen hyvinvointialueen keskustelukierros jatkuu syksyllä.

Lisätietoja
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
tilaisuuksien järjestelyt: viestinnän asiantuntija Hanne Joenaho, p. 014 269 5946