Pohjavesialueiden suojelusta tehdään suunnitelma – Valmistuu vuoden loppuun mennessä

Julkaistu 07.09.2020

Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Viitasaarella ei ole aiempaa kaikkia kaupungin pohjavesialueita käsittävää suojelusuunnitelmaa. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi.

Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki).

Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua. Tavoitteena on myös parantaa toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta suojelusuunnitelman laatimista koskeviin menettelyihin sekä parantaa sääntelyn ennakoitavuutta erityisesti elinkeinotoiminnan kannalta.

Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta vastaa Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Viitasaaren kaupunki, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen pelastuslaitos sekä Wiitaseudun Energia Oy. Suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Valmistuessaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta