Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Julkaistu 16.11.2020

Parhaillaan laadittavaan Viitasaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan sisältyvät kaikki kaupungin alueella sijaitsevat 23 luokiteltua pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden luokittelu perustuu niiden vedenhankinnalliseen merkitykseen ja suojelutarpeeseen. Pohjavesialueiden luokittelusta sekä rajaamisesta vastaava Keski-Suomen ELY-keskus on tarkistanut Viitasaaren pohjavesialueiden luokitukset vuonna 2019. Viitasaaren pohjavesialueista 17 on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeiksi 1-luokan pohjavesialueiksi.  

Viitasaaren alueella merkittävimmät pohjavesivarat keskittyvät alueen poikki kulkevaan luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjuun, joka ulottuu Pihtiputaalta Vesannolle. Tämän pitkittäisharjun ulkopuoleiset pohjavesialueet sijoittuvat lähinnä pienialaisille moreenimuodostumille. Viitasaaren kaupungin vedenhankinnan kannalta tärkeimpiä ovat Toulatkankaan ja Kokkolanniemen pohjavesialueet, joilla sijaitsevat Luukkaanniemen ja Kokkolanniemen vedenottamot. Lisäksi Viitasaaren alueella toimii 15 vesiosuuskuntaa, jotka vastaavat haja-asutusalueiden vesihuollosta. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan kootaan tiedot pohjavesialueiden pohjavesiolosuhteista sekä niillä sijaitsevista vedenottamoista. Lisäksi kartoitetaan pohjavesialueiden mahdollisia riskikohteitaPohjavettä vaarantavia riskitoimintoja ovat tyypillisesti mm. kemikaalien ja polttoaineiden käsittely sekä varastointi, maa-ainesotto, liikenne- ja tienpito sekä maatalous. Riskinarvioinnin perusteella suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueiden määrällisen ja laadullisen pysyvyyden turvaamiseksi. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelma asetetaan tämän jälkeen nähtäville ja kommentoivaksi kaupungin verkkosivuille. Kuulemisvaiheen aikataulusta tiedotetaan tarkemmin erikseen. 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta