Kuntapäättäjien ja asukkaiden ääni kuuluviin kunnan ilmastotyössä 

Pohjoisen Keski-Suomen kunnissa on kevään ja alkukesän aikana järjestetty valtuustojen iltakouluja ja kaikille avoimia ilmastotyöryhmien tapaamisia. Tarkoituksena on aktivoida kuntien asukkaat, järjestöjen ja yhdistysten edustajat sekä kuntapäättäjät miettimään, mitä oman kunnan ilmastosuunnitelmaan sisällytetään ja mikä oma rooli on kunnan ilmastotyössä. tien asukkaat, järjestöjen ja yhdistysten edustajat sekä kuntapäättäjät miettimään, mitä oman kunnan ilmastosuunnitelmaan sisällytetään ja mikä oma rooli on kunnan ilmastotyössä.

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hankkeessa laaditaan kaikille kahdeksalle kunnalle niiden ominaispiirteet huomioiva ilmastosuunnitelma, eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Kunnanvaltuustojen on määrä hyväksyä suunnitelmat kevään 2025 aikana. Kuntapäättäjillä onkin merkittävä rooli ilmastosuunnitelman valmistelussa ja päästövähennystavoitteen asettamisessa. Sidosryhmien osallistaminen on ylipäätään tärkeässä roolissa kuntien ilmastotyössä, koska noin 90 % kunnan maantieteellisen alueen päästöistä tulee muusta kuin kuntaorganisaation suorasta toiminnasta. 

Kuntapäätäjien iltakoulut

Valtuustojen iltakoulujen työpajaosuudessa koottiin teemoja ja tavoitteita, joita kuntapäättäjien mielestä pitäisi nostaa ilmastosuunnitelmaan. Eniten esiin nousivat energiatehokkuuteen ja energiansäästämiseen liittyvät toimenpiteet kunnassa, mikä onkin loogista – näillä toimilla saavutetaan hyvin usein myös taloudellisia etuja ja suurin osa jo tehdyistä ilmastotyön toimenpiteistä on keskittynyt juuri energiapuoleen. Keskustelua herättivät etenkin myös jätehuoltoon liittyvät asiat, liikenne ja liikkuminen sekä luontoarvot ja luonnonsuojelu.  

Työpajassa käytiin myös läpi kunnan heikkouksia ja vahvuuksia, jotka saattavat hankaloittaa tai edesauttaa ilmastotyötä. Kuntapäättäjien esiin nostamat näkökulmat olivat hyvin tyypillisiä maaseutukunnille. Julkisen liikenteen puuttuminen, heikko taloustilanne, väestön ikärakenne sekä harva asutus ja pitkät välimatkat nähtiin haasteina useimmissa kunnissa. Maaseudun vahvuuksina pidettiin lähiruokaa, puhdasta luontoa sekä uusiutuvan energian ja biokaasun tuotantoon liittyvää potentiaalia.  

Asukkaiden osallistaminen

Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä kunnan ilmastotyöstä on kartoitettu kevään aikana sähköisen kyselyn avulla sekä perustamalla kuntiin kaikille avoimet ilmastotyöryhmät. Näiden ryhmien tapaamisissa on tarkoitus miettiä asukkaan roolia kunnan ilmastotyössä ja sitä, kuinka kuntaorganisaatio voisi mahdollistaa kestävää elämäntapaa omassa kunnassa. Samalla voidaan lisätä kuntalaisten tietämystä kestävän elämäntavan ratkaisuista, joilla kuka tahansa voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään. 

Ilmastotyöryhmien osallistujamäärät jäivät melko pieniksi, mutta aiheesta kiinnostuneita ja motivoituneita asukkaita löytyi kuitenkin suurimmasta osasta kunnista ja tapaamisissa käyty keskustelu oli innokasta. Kaikilla ilmastotyöryhmien tapaamisiin osallistuneilla oli selkeä henkilökohtainen motivaatio kestävän elämäntavan edistämiseen ja päällimmäisenä toiveena oli päästä konkreettisesti vaikuttamaan oman kunnan ilmastotyöhön ja ilmastosuunnitelman valmisteluun. Osallistujat toivoivat avointa vuorovaikutusta kuntapäättäjien ja kunnan henkilöstön kanssa, joten ilmastotyöryhmien toimintaa pyritään muokkaamaan tähän suuntaan syksyllä seuraavien tapaamisten osalta. 

Loppuvuoden aikana kokoamme kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmaan tulevat toimenpiteet kuntien henkilöstön ja konserniyhtiöiden kanssa. Varsinaiset ilmastosuunnitelmat valmistuvat vuodenvaihteeseen mennessä ja kunnanvaltuustojen tulee hyväksyä ne toukokuun loppuun 2025 mennessä.  

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke on saanut täyden rahoituksen ympäristöministeriöltä. Hankealueena on Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnat sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit. Hankkeen etenemistä voit seurata täältä!

Juho Liimatainen

Ilmastokoordinaattori

040 481 1234 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Lisätietoja

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke 11.9.2023 – 31.5.2025
Saarijärven, Pihtiputaan ja Kannonkosken kuntien ilmastokoordinaattori

Pohjoisessa Keski-Suomessa ilmastopäästöt ovat laskeneet lähes 32 prosenttia vuodesta 2007

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisi hiljattain kuntien ja alueiden tuoreimmat, vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästötiedot. Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien vuoden 2022 yhteenlasketut päästöt laskivat 4,4 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Vuodesta 2007 alueen kokonaispäästöt ovat laskeneet 31,8 prosenttia.

Alueen päästökehitys on maakunnallista hieman jäljessä – kaikkien Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut päästöt ovat pudonneet 39 prosentilla vuosina 2007–2022. Valtakunnallisesti vähenemä on ollut 35,6 prosenttia samalla aikavälillä.

Viime vuosina pohjoisessa Keski-Suomessa on kuitenkin kiritty päästökehityksessä. 2020-luvulla alueen päästöjen pudotus on ollut yli kaksi kertaa koko maan kuntien yhteenlaskettua vähenemää vauhdikkaampaa.

Vuonna 2022 pohjoisen Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt olivat 292,7 tuhatta tonnia (kt CO2e). Suurimmat päästölähteet ovat edelleen maatalous, tieliikenne sekä energiankulutus. Maatalouden osalta päästövähennykset vuosina 2007–2022 ovat olleet maltillisia, yhteensä 11 prosenttia. Tieliikenteessä vähennyksiä on saavutettu vajaalla neljäsosalla (24 %).

Energiankulutuksen osalta päästövähennystoimet ovat olleet menestyksekkäitä – päästövähenemä on ollut yhteensä 57 prosenttia. Taustalla näkyy erityisesti sähköntuotannon puhdistuminen, mikä vähentää kulutussähkön, sähkölämmityksen sekä sähköä käyttävien lämmitysjärjestelmien kuten maalämpöpumppujen käytön päästöjä. Myös vauhdikas öljylämmitysjärjestelmistä luopuminen on edesauttanut päästökehitystä.

 

Ilmastosuunnitelmat tähtäävät päästövähennyksiin

Alueen kunnilla on nyt hyvä mahdollisuus lähteä kirittämään päästövähennyksiään, kun kaikille kahdeksalle kunnalle laaditaan parhaillaan ilmastosuunnitelmia Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma-hankkeessa. Ympäristöministeriön täysin rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Karstula, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi sekä Viitasaari.

 

Hankkeen etenemistä voi seurata hanketta koordinoivan Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla:
https://viitasaari.fi/ilmastosuunnitelmahanke/

 

Kuntakohtaiset päästötiedot löytyvät Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämältä Hiilineutraali Suomi –sivustolta:
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

 

Jenni Lemettinen

Projektipäällikkö

040 627 7128 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Lisätietoja

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke 11.9.2023 – 31.5.2025

Viitasaaren ilmastokoordinaattori