Viitakankaalle suunniteltava tuulipuisto Viitasaaren kaupunginhallituksen käsittelyssä – Kaupungin verkkosivulle kootaan tuulivoima-aineistoja helposti tutustuttavaksi

Julkaistu 16.11.2023

Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee Viitasaaren Viitakankaan alueelle suunnitellun tuulipuiston kaavoitusta maanantain 20.11.2023 kokouksessaan. Eolus Finland Oy on ehdottanut, että kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Viitakankaalle siten, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.

Maanantaina kaupunginhallituksessa mahdollisesti tehtävä päätös kaavoituksen aloittamisesta ei kuitenkaan johda automaattisesti tuulivoimapuiston toteutumiseen. Kaavoitusprosessi on yksi osa maankäytön suunnittelua, jossa otetaan huomioon lukuisia eri aihekokonaisuuksia. Osana kaavoitusta on muun muassa eri tahojen kuuleminen, jolloin eri näkemykset tulevat huomioiduksi. Kaavoituksessa selvitetään hankkeen mahdollisuutta toteutua alueelle. Kaavoitusprosessin lopputulos voi olla kaavoitusaloitteen mukainen toteutus, pienempi toteutus tai se, että hanke ei etene toteutukseen.

Eolus Finland suunnittelee Karhukorpi-nimiselle hankealueelle 20 tuulivoimalan rakentamista. Karhukorpi on lähellä Nelostietä, noin 12 kilometriä keskustaajamasta pohjoiseen. Alue on loppuvuoden 2023 aikana käsittelyssä olevassa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 –ehdotuksessa merkitty tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Hankealue on määritelty niin, että voimalat ovat vähintään 1,5 kilometrin etäisyydellä asutuksesta.

Teksti jatkuu kartan jälkeen

Samalla yhtiö selvittää mahdollisuutta asentaa alueelle aurinkosähkökenttiä ja harkitsee myös energian varastointiratkaisua osana projektia. Eolus Finland on saanut Puolustusvoimilta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä. Enimmäiskorkeus pitää sisällään tuulivoimalan siiven ääriasennossa torneineen. Suunnitelmien mukaan yhden voimalan nimellisteho on 6,6 MW ja koko hankkeen nimellisteho noin 150 MW, jossa on huomioitu myös aurinkovoima ja energian varastointi. Arvioitu sähköntuotanto on 405 GWh vuodessa.

Viitasaarella kaupunginhallitus päättää kaavojen laatimisesta, vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta. Viitasaarella on laadittu tuulivoimahankkeita paikkakunnalle suunnitteleville tahoille yleiset periaatelinjaukset. Linjaukset tarjoavat kaikille toimijoille yhdenmukaiset ohjeet toiminnasta ennen kaavoitusalueen käsittelyä sekä edellytykset kaavoituksen käynnistämiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksenteossa arvioidaan esimerkiksi näiden periaatepäätöksen mukaisten edellytysten täyttymistä.

Suunnitellun investoinnin arvo on suuruudeltaan noin 205 miljoonaa euroa. Tämän hetken tietojen perusteella kiinteistöverotuotot olisivat Viitasaaren kaupungille keskimäärin 475 000 euroa vuodessa. Voimaloista maksetaan kiinteistöveroa, kun niiden rakennustyö on aloitettu. Verotusarvo vastaa voimalan valmiusasteen osuutta jälleenhankinta-arvosta. Hankeyhtiön kotipaikkana tulisi olemaan Viitasaari, jonka myötä myös yhteisöverotuotot tulisivat yhtiön osalta kaupungille, näitä verotuottoja ei voi kuitenkaan vielä ennakoida.

Eolus Finland tehnyt maankäyttöön liittyvät sopimukset pääosan alueesta omistavan Finsilva Oyj:n kanssa, mutta käynyt neuvotteluita myös muiden alueella maata omistavien kanssa. Muille maanomistajille, kuin Finsilva Oyj:lle, maksettaviksi vuokratuotoiksi yhtiö ennustaa noin 180 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa esitetään edellytyksenä, että sähköverkon siirtolinjojen osalta hanketoimija solmii maan­omis­ta­jien kanssa erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alu­een ulkopuolisista maa-alueista ja maksaa kokonaiskorvauksena vähintään 1 € /m². Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttää lu­nas­tus­me­net­te­lyä.

Kaavoituksesta, siihen liittyvistä ympäristöselvityksistä ja mahdollisesta ympäristövaikutusten arvioinnista aiheutuvista kuluista tulee vastaamaan Eolus Finland, jos prosessi käynnistetään. Kaavoittajaksi esitetään FCG Finnish Consulting Group Oy:tä ja että hankkeen vastaavana kaavan laatijana toimisi Arto Sipinen.

Kaavoituksen eteneminen ja aikataulu määräytyy prosessissa esiin tulevien seikkojen perusteella. Jos kaavoitus aloitetaan vuoden 2023 aikana, alustavan aikataulun mukaan ensimmäiset kaavaluonnokset asetettaisiin julkisesti nähtäville 2024 ja kaavaluonnokset vuonna 2025. Yhtiön tavoiteaikataulun mukaisesti kaava hyväksyttäisiin vuonna 2025 ja rakennusluvat haettaisiin vuoden 2026 aikana. Rakentaminen tapahtuisi 2027-2029, ja sähköntuotanto alkaisi vuonna 2029.

Viitasaaren verkkosivuille on perustettu Tuulivoima-sivu, johon kootaan tuulivoimaa koskevia tiedotteita ja muuta materiaalia. Koostesivu toteutetaan, jotta vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua aineistoihin ja seurata päätöksentekoa. Mahdollisesta kaavoituksesta tullaan tiedottamaan eri kanavissa, esimerkiksi paikallislehdessä.

Tuulipuistosuunnitelmista on kerrottu jo aiemmin kaupungin toimesta, vaikka niihin liittyvät päätökset eivät ole vielä olleet kaupungin toimielinten käsittelyssä. Kaupunki tiedotti syyskuussa, että Eolus Finland suunnittelee Viitakankaalle tuulipuistoa sekä tutkii mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleja ja energianvarastointiratkaisuja samaan kokonaisuuteen. Eolus Finlandin kaikille avoimesta info- ja keskustelutilaisuudesta torstaina 9.11.2023 teatteritiloissa kerrottiin kaupungin kanavissa sen paikkakuntaa koskevan luonteen vuoksi, vaikka kaupunki ei ollut järjestämässä tilaisuutta.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta