Kaupunginhallitus päätti aloittaa tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan Viitasaarella – Joukkoliikenteen tukea jatketaan ensi lukuvuonna toisen asteen opiskelijoita ajatellen

Viitasaarella aloitetaan Viitakankaan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta. Kaavoituksen aloittamisesta päätti kaupunginhallitus maanantaina 20.11.2023 kokouksessaan. Karhukorven hankealueen kaavoittamista on ehdottanut Eolus Finland Oy, joka suunnittelee 20 tuulivoimalan rakentamista alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen sopimuksen kirjattujen ehtojen mukaisesti. Kaavoittajana toimii FCG Finnish Consulting Group. Kaupunginhallituksen päätöksessä edellytetään, että hanketoimija solmii erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alueen ulkopuolisista maa-alueista maanomistajien kanssa ja että kokonaiskorvauksena maksetaan vähintään 1 €/m². Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttää lunastusmenettelyä. Kaavoituksen kuluista vastaa Eolus Finland. Tarkempia tietoja Eolus Finlandin suunnitelmista sekä kaavoitusprosessista on torstaina 16.11.2023 julkaistussa tiedotteessa. Asian käsittelyä voi seurata kootusti Tuulivoima-sivulla.

Vitasaaren kaupunki on viime vuosina osallistunut joukkoliikenteen kustannuksiin eri reiteillä. Näiden tuettujen reittien aikataulut ovat sellaisia, että reitit mahdollistavat toisen asteen opiskelijoiden kulkemisen eri paikkakuntien välillä. Kaupunginhallitus päätti, että Viitasaari käyttää optiomahdollisuuden lukuvuoden 2024-2025 aikana kahdella reitillä, sekä Pihtipudas-Viitasaari-Pihtipudas että Viitasaari-Äänekoski-Viitasaari. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa kustannuksista 70 prosenttia. Viitasaari-Pihtipudas-reitillä loput kulut jakautuvat tasan kyseisten kuntien välillä tasan, Äänekosken reitillä Äänekoski maksaa kokonaissummasta 20 % ja Viitasaari 10 %.

Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman jää virkavapaalle ajalle 19.2.2024-27.2.2025. Kaupunginhallitus päätti julistaa viransijaisuuden kyseiselle ajalle haettavaksi 6.12.2023 klo 15 mennessä. Vuoden 2024 alussa käyttöönotettavan organisaatiorakenteen mukaan virka on nimeltään ympäristöpalveluiden palvelualuejohtaja. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja Kuntarekry-palvelussa, jossa ovat parhaillaan avoinna myös mm. kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ja kaupunginarkkitehdin sekä Witaksen hallinnoiman elinvoimahautomohankkeen projektipäällikön paikat.

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen koeaika päättyy 30.11.2023 ja talous- ja tietohallintojohtaja Salla Mannin koeaika päättyy 23.11.2023. Molempien viranhoito jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Viitasaaren kaupungintalolla olevassa Yhteispalvelun asiointipisteessä päättyy Digi- ja väestötietoviraston asiointi. DVV:n palveluihin liittyvää asiointia on ollut harvakseltaan ja vain muutamia vuosittain. DVV:n palveluita voi käyttää internetissä ilman asiointipistettä ja etäyhteys on poistunut jo aiemmin käytöstä. Asiointipisteen aukioloa tullaan supistamaan, koska organisaatiomuutoksen takia palveluneuvojana toimivan toimistosihteerin työaikaa tarvitaan uusiin tehtäviin.

Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan Viitasaarella kaupungin ja 4H-yhdistyksen yhteistyönä. Kaupunginhallitus jatkaa aiempaa sopimusta niin, että yhdistykselle maksetaan nuorten kesätyöllistämiseen 18 000 euron avustus vuodelle 2024 ja 21 000 euron avustus vuosille 2025-2026. Kesällä 2023 4H-yhdistyksen kautta työllistettiin 30 nuorta. Kesätyöllistäminen kohdennetaan 15-19-vuotiaisiin koululaisiin sekä opiskelijoihin, joiden koti- tai asuinkunta on Viitasaari ja jotka eivät ole työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2023 H. G. Porthan kunniapalkinnon saaja. Kunniapalkinto jaetaan ansioituneelle viitasaarelaiselle kulttuurin tai muilla yhteiskunnallisilla aloilla saavutetuista ansioista. Palkinto myönnetään perinteiseen tapaan Viitasaarella itsenäisyyspäivän juhlassa keskiviikkona 6.12.2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi vastuullaan olevien elinvoimapalveluiden ja hallintopalveluiden talousarvioehdotukset vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa koko kaupungin talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 valmistelutilannetta, kaupunginjohtajan ajankohtaisia asioita sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikatauluja. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Viitakankaalle suunniteltava tuulipuisto Viitasaaren kaupunginhallituksen käsittelyssä – Kaupungin verkkosivulle kootaan tuulivoima-aineistoja helposti tutustuttavaksi

Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee Viitasaaren Viitakankaan alueelle suunnitellun tuulipuiston kaavoitusta maanantain 20.11.2023 kokouksessaan. Eolus Finland Oy on ehdottanut, että kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Viitakankaalle siten, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.

Maanantaina kaupunginhallituksessa mahdollisesti tehtävä päätös kaavoituksen aloittamisesta ei kuitenkaan johda automaattisesti tuulivoimapuiston toteutumiseen. Kaavoitusprosessi on yksi osa maankäytön suunnittelua, jossa otetaan huomioon lukuisia eri aihekokonaisuuksia. Osana kaavoitusta on muun muassa eri tahojen kuuleminen, jolloin eri näkemykset tulevat huomioiduksi. Kaavoituksessa selvitetään hankkeen mahdollisuutta toteutua alueelle. Kaavoitusprosessin lopputulos voi olla kaavoitusaloitteen mukainen toteutus, pienempi toteutus tai se, että hanke ei etene toteutukseen.

Eolus Finland suunnittelee Karhukorpi-nimiselle hankealueelle 20 tuulivoimalan rakentamista. Karhukorpi on lähellä Nelostietä, noin 12 kilometriä keskustaajamasta pohjoiseen. Alue on loppuvuoden 2023 aikana käsittelyssä olevassa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 –ehdotuksessa merkitty tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alueeksi. Hankealue on määritelty niin, että voimalat ovat vähintään 1,5 kilometrin etäisyydellä asutuksesta.

Teksti jatkuu kartan jälkeen

Samalla yhtiö selvittää mahdollisuutta asentaa alueelle aurinkosähkökenttiä ja harkitsee myös energian varastointiratkaisua osana projektia. Eolus Finland on saanut Puolustusvoimilta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä. Enimmäiskorkeus pitää sisällään tuulivoimalan siiven ääriasennossa torneineen. Suunnitelmien mukaan yhden voimalan nimellisteho on 6,6 MW ja koko hankkeen nimellisteho noin 150 MW, jossa on huomioitu myös aurinkovoima ja energian varastointi. Arvioitu sähköntuotanto on 405 GWh vuodessa.

Viitasaarella kaupunginhallitus päättää kaavojen laatimisesta, vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta. Viitasaarella on laadittu tuulivoimahankkeita paikkakunnalle suunnitteleville tahoille yleiset periaatelinjaukset. Linjaukset tarjoavat kaikille toimijoille yhdenmukaiset ohjeet toiminnasta ennen kaavoitusalueen käsittelyä sekä edellytykset kaavoituksen käynnistämiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksenteossa arvioidaan esimerkiksi näiden periaatepäätöksen mukaisten edellytysten täyttymistä.

Suunnitellun investoinnin arvo on suuruudeltaan noin 205 miljoonaa euroa. Tämän hetken tietojen perusteella kiinteistöverotuotot olisivat Viitasaaren kaupungille keskimäärin 475 000 euroa vuodessa. Voimaloista maksetaan kiinteistöveroa, kun niiden rakennustyö on aloitettu. Verotusarvo vastaa voimalan valmiusasteen osuutta jälleenhankinta-arvosta. Hankeyhtiön kotipaikkana tulisi olemaan Viitasaari, jonka myötä myös yhteisöverotuotot tulisivat yhtiön osalta kaupungille, näitä verotuottoja ei voi kuitenkaan vielä ennakoida.

Eolus Finland tehnyt maankäyttöön liittyvät sopimukset pääosan alueesta omistavan Finsilva Oyj:n kanssa, mutta käynyt neuvotteluita myös muiden alueella maata omistavien kanssa. Muille maanomistajille, kuin Finsilva Oyj:lle, maksettaviksi vuokratuotoiksi yhtiö ennustaa noin 180 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa esitetään edellytyksenä, että sähköverkon siirtolinjojen osalta hanketoimija solmii maan­omis­ta­jien kanssa erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alu­een ulkopuolisista maa-alueista ja maksaa kokonaiskorvauksena vähintään 1 € /m². Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttää lu­nas­tus­me­net­te­lyä.

Kaavoituksesta, siihen liittyvistä ympäristöselvityksistä ja mahdollisesta ympäristövaikutusten arvioinnista aiheutuvista kuluista tulee vastaamaan Eolus Finland, jos prosessi käynnistetään. Kaavoittajaksi esitetään FCG Finnish Consulting Group Oy:tä ja että hankkeen vastaavana kaavan laatijana toimisi Arto Sipinen.

Kaavoituksen eteneminen ja aikataulu määräytyy prosessissa esiin tulevien seikkojen perusteella. Jos kaavoitus aloitetaan vuoden 2023 aikana, alustavan aikataulun mukaan ensimmäiset kaavaluonnokset asetettaisiin julkisesti nähtäville 2024 ja kaavaluonnokset vuonna 2025. Yhtiön tavoiteaikataulun mukaisesti kaava hyväksyttäisiin vuonna 2025 ja rakennusluvat haettaisiin vuoden 2026 aikana. Rakentaminen tapahtuisi 2027-2029, ja sähköntuotanto alkaisi vuonna 2029.

Viitasaaren verkkosivuille on perustettu Tuulivoima-sivu, johon kootaan tuulivoimaa koskevia tiedotteita ja muuta materiaalia. Koostesivu toteutetaan, jotta vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla sekä muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua aineistoihin ja seurata päätöksentekoa. Mahdollisesta kaavoituksesta tullaan tiedottamaan eri kanavissa, esimerkiksi paikallislehdessä.

Tuulipuistosuunnitelmista on kerrottu jo aiemmin kaupungin toimesta, vaikka niihin liittyvät päätökset eivät ole vielä olleet kaupungin toimielinten käsittelyssä. Kaupunki tiedotti syyskuussa, että Eolus Finland suunnittelee Viitakankaalle tuulipuistoa sekä tutkii mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleja ja energianvarastointiratkaisuja samaan kokonaisuuteen. Eolus Finlandin kaikille avoimesta info- ja keskustelutilaisuudesta torstaina 9.11.2023 teatteritiloissa kerrottiin kaupungin kanavissa sen paikkakuntaa koskevan luonteen vuoksi, vaikka kaupunki ei ollut järjestämässä tilaisuutta.

Tuulivoimapuistoa Viitasaarelle suunnitteleva Eolus Finland järjestää info- ja keskustelutilaisuuden – Kaikille avoin tilaisuus torstaina 9.11.2023 klo 18 teatterissa

Viitasaarelle Viitakankaalle tuulipuiston valmistelun aloittanut Eolus Finland Oy järjestää kaikille avoimen info- ja keskustelutilaisuuden torstaina 9.11. klo 18-20 Nuorisotalon teatterilla.

Eolus Finland esittelee tilaisuudessa suunnittelemaansa uusiutuvan energian hanketta. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus keskustella hankkeesta.

Kaupunki ei ole tapahtuman järjestäjä, mutta tilaisuudesta tiedotetaan sen paikkakuntaa koskevan luonteen vuoksi.

Eoluksen yhteyshenkilö Pentti Savolainen, pentti.savolainen@eolusvind.com. Teatteritila on osoitteessa Koulukuja 8 (Google Maps).

Viitasaarelle suunnitellaan tuulivoimaloita – Kaupunki tekee päätökset osaltaan myöhemmin

Viitasaarelle tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa tuulivoimapuisto, kun Eolus Finland Oy on aloittanut tuulipuiston valmistelun Viitasaaren Viitakankaalle.

Hanke on kartoitusvaiheessa, jossa yhtiö tekee erilaisia selvityksiä ja käy neuvotteluita eri tahojen kanssa. Eolus Finland on käynyt alustavaa keskustelua myös Viitasaaren kaupungin edustajien kanssa ja esitellyt hanketta luottamushenkilöille.

Suunnitelma-alue on lähellä Nelostietä Viitasaaren pohjoisosassa, noin 10 kilometrin päässä keskustaajamasta Viitakankaan, Pasalan ja Löytänän kylien välisellä alueella. Kaupunki ei ole tässä vaiheessa tehnyt päätöksiä tuulivoimapuistoon liittyen. Kaupungin päätökset esimerkiksi kaavoituksesta tehdään myöhemmin.

Yhtiö vastaa oman toimintansa viestinnästä, kaupunki tiedottaa vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä muita asiasta kiinnostuneita omasta päätöksenteostaan ja muista toimenpiteistään hankkeeseen liittyen. Tässä vaiheessa kaupunki tiedottaa hankkeen keskeisistä, tiedossa olevista asioista, päätöksenteosta kerrotaan prosessin mahdollisissa myöhemmissä vaiheissa.

Tämän hetken suunnitelmissa alueelle on suunniteltu 19 voimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja roottorin halkaisija 170 metriä. Yhtiö tutkii mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleja ja energianvarastointiratkaisuja samaan kokonaisuuteen.

Yhtiön mukaan voimaloista on vähintään 1,5 kilometrin etäisyys vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin. Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuisto on noin 10 kilometrin etäisyydellä. Suunnitelman kohteena oleva alue on määritelty Maakuntakaava 2040:sessa tuulivoima-alueeksi. Maakuntakaava 2040 on ehdotusvaiheessa ja siihen voi tutustua Keski-Suomen liiton verkkosivuilla. Voimassaolevassa maakuntakaavassa voimaloiden läheisyydessä on kaksi NaturaSAC-aluetta, jotka on huomioitu suunnitelmissa.

Investoinnin kokonaisarvoksi Eolus Finland kertoo 205 miljoonaa euroa. Suunnitteilla olevan mukaisesta tuulivoimapuistosta olisi yhtiön mukaan keskimäärin noin 400 000 euron vuosittaiset kiinteistöverotulot kaupungille elinkaarensa ajalta, yhteisöveron määrän kerrotaan olevan mahdoton arvioida.

Maanomistaja alueella on Finsilva Oyj, jonka kanssa Eolus Finland on tehnyt vuokrasopimukset kaikkien voimaloiden osalta. Eolus Finland on ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön myös muiden alueen maanomistajien kanssa. Sähköliittymämahdollisuuksia on useita, joista yhtiö keskustelee Fingridin kanssa.

Eolus Finlandin yhteyshenkilö on Project Development Manager Pentti Savolainen. Hänet tavoittaa puhelimitse 040 537 6111 ja sähköpostilla pentti.savolainen@eolusvind.com.