Viitasaaren yli 2,7 miljoonan euron tulos vuodelta 2023 esitetään siirrettäväksi investointivarauksiin – Kaupunginhallitus antoi lausunnon hyvinvointialueen palveluverkon suunnitelmiin

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on ylijäämäinen yli 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina 18.3.2024. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ylijäämäisestä tuloksesta tehdään vapaaehtoisia varauksia kaupungin investointeihin. Vapaaehtoisina varauksina esitetään tehtäväksi Wiilo-logistiikkakeskukseen 1,3 miljoonaa euroa, 400 000 euroa kaupungintalon peruskorjaukseen, 400 000 euroa varhaiskasvatuksen tilaratkaisuihin ja 613 000 euroa uimahallin peruskorjaukseen. Hallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2023. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, jonka jälkeen päätös tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmiin jätetyssä Viitasaaren lausunnossa kaupunginhallitus pitää erittäin kiitettävänä sitä, että Viitasaaren terveysaseman kivijalkapiste esitetään säilytettäväksi kummassakin julkaistussa vaihtoehdossa. Viitasaarella pystytään tarjoamaan palveluita myös naapurikuntien asukkaille ja kaupungilla on valmius tilojen ylläpitoon sekä tarvittaessa korjausinvestointeihin. Viitasaarella ovat säilymässä myös muut toimipisteet lukuun ottamatta Palvelutalo Lehtolaa. Kaupunki toivoo yksikön kokonaisvaltaista tarkastelua ennen sulkemispäätöstä. Jos Lehtolan toiminta lopetetaan, kaupunki edellyttää sen tapahtuvan hallitusti ja niin, että asukkaille etsitään ympärivuorokautisen hoivan paikat Viitasaarelta. Lausunnossa nostetaan esiin muun muassa myös paikallisen erikoissairaanhoidon tarve, turvapalveluiden vasteajat, liikkuvien ja digipalveluiden kehittäminen sekä kaupungin yhteistyövalmius eri rajapinnoissa ja esimerkiksi rekrytoinnissa. Koko lausunto on luettavissa erillisessä dokumentissa (PDF).

Viitasaaren hallintopalveluiden palvelualuejohtajan virka tulee haettavaksi ajalle 19.3.-21.4.2024, päätti kaupunginhallitus. Virka on haettavissa Kuntarekry-palvelussa. Virka perustetaan, koska kaupunginsihteeri jää eläkkeelle syksyn 2024 aikana ja henkilöstöjohtajan määräaikainen virka päättyy. Wiitaunionin purkautumisen myötä tarkoituksenmukaiseksi on nähty, että kaksi virkaa yhdistetään jatkossa. Uusi palvelualuejohtaja vastaa hallintopalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Palvelualuejohtaja on myös koko kaupungin henkilöstöjohtaja ja KT-yhdyshenkilö.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon hallinto-oikeudelle, joka liittyy kunnallisvalitukseen Karhukorven tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämissopimusta koskevassa asiassa. Valitus koskee kaupunginhallituksen 15.1.2024 tekemää päätöstä. Tuulivoima-asioista on oma koontisivunsa.

Valtakunnallisen TE-palvelu-uudistukseen liittyy valmistelukustannuksia, johon valtio on varautunut muutoskustannusten korvaamisella. Kuntakohtainen korvaus on kiinteä 44 000 euroa, lisäksi muutoskuluja korvataan työttömien määrän perusteella. Kaupunginhallituksen käsittelyssä olleen sopimusluonnoksen mukaan Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluun varataan 737 100 euroa, josta Viitasaaren osuus on 56 700 euroa. Tämän Viitasaari maksaa työllisyysalueen vastuukunta Äänekoskelle. 10 prosenttia eli 6300 euroa Viitasaaren saamista muutoskorvauksista jää kaupungille omien uudistuksista johtuvien kustannusten kattamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen ja valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan jakosopimuksen Viitasaaren puolesta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi hyvinvointiraportin vuodelta 2023. Vuoden 2023 Henkilöstökertomus puolestaan päätettiin saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi muun muassa kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen vuosikokousedustajan valintaa ja ohjeistamista sekä edellisessä kokouksessa tehtyyn palveluliikenteen hankintapäätökseen liittyvää sopimusta. Kaikki päätökset ja käsitellyt asiat tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Talousarvion 2023 valmistelu käynnistyi Viitasaarella ohjeiden ja kehyksen hyväksymisellä – Tuulimyllyn rakentamiseen uudelleen esitetään määrärahan siirtämistä

Viitasaaren kaupunginhallituksen syyskausi 2023 käynnistyi kokouksella maanantaina 21.8.2023. Kuntatoimintaan normaalisti kuuluvan talousarviovalmistelun rinnalla Viitasaaren päätöksenteossa näkyy voimakkaasti Wiitaunioni-kuntapariyhteistyön päättyminen Pihtiputaan kanssa vuoden 2023 lopussa.

Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 laatimiseksi sekä talousarviokehyksen vuodelle 2024. Kaupungin talous pysyy valmistellun suunnitelman mukaisesti tasapainossa suunnittelukauden ajan, mutta se edellyttää käyttötalouden sopeuttamista heikkenevään rahoituspohjaan. Ensi vuoden talousarvion osalta kehyksen tarkistamiseen varaudutaan, kun valtionosuuslaskelmat julkaistaan syksyllä. Tavoiteaikataulun mukaisesti valmisteluaineistot ovat toimialajohtajilla syyskuun puolivälissä ja suunnittelulautakunnat antavat talousarvioehdotuksensa 13.10. mennessä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus tekee esityksensä talousarvioksi 11.12.2023 ja valtuusto päättää lopullisesti talousarviosta 18.12.2023.

Viitasaarelle perustetaan uusi sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka, koska sivistystoimi on ollut Wiitaunionissa Pihtiputaan vastuulla. Kaupunginhallituksen päätöksellä perustetussa virassa toimenkuvana on varhaiskasvatus- ja opetustoiminnan, vapaa-ajan ja hyvinvointipalveluiden sekä perhe- ja nuorisopalveluiden johtaminen ja kehittäminen. Toimenkuvaan kuuluvat myös kotouttamispalvelut sekä yhteistyö toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa. Tarkempi toimenkuva, tehtävät ja toimivalta määritellään myöhemmin uudessa kaupungin omassa hallintosäännössä. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytointi käynnistyy tällä viikolla.

Oman kaupunkiorganisaation suunnittelulautakuntien palkkioista kaupunginhallitus päätti, että suunnittelulautakuntien puheenjohtajille ei makseta vuosipalkkiota. Luottamushenkilöille maksetaan työpajakohtainen korvaus ja kokouksista ei makseta lisätuntipalkkiota kolmen tunnin jälkeen.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi vastaa jatkossa rakennusvalvonnasta myös Karstulassa, jos Viitasaaren kaupunginvaltuusto ja muut sopimuskunnat hyväksyvät uuden sopimuksen. Karstulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt liittymisen. Karstula on ollut ympäristötoimessa mukana jo aiemmin ympäristöterveydenhuollon osalta. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi on kahdeksan kunnan yhteinen organisaatio, jossa Viitasaari on isäntäkuntana.

Savivuorella palaneen tuulimyllyn uudelleenrakentaminen maksaa 134 000 euroa teknisen lautakunnan ehdollisena hyväksymän tarjouksen mukaan. Vakuutusyhtiö korvaa rakentamisesta maksimikorvaussumman 100 000 euroa ja kaupungin tulee kattaa loppuosuus omasta budjetistaan. Museorakennusten kunnostukseen varatun määrärahan lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupungintalon peruskorjauksen määrärahoista siirretään 20 000 euroa tuulimyllyn rakentamista varten. Tekninen lautakunta antoi urakoitsijalle luvan aloittaa rakentamisen ennen määrärahapäätöstä, jotta uusi mylly maanrakennustöineen saadaan valmiiksi tämän syksyn aikana.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Viitasaaren paloaseman lattian uudelleenpinnoitukseen myönnetään 40 000 euron lisämääräraha. Pelastuslaitoksen valitsema nykyinen pinnoite on osoittautunut liukkaaksi ja se on aiheuttanut vaaratilanteita ja työtapaturmia, mikä edellyttää lattiaan korjauksia pikaisesti. Kaupungin rakentama ja omistama paloasema on vuokrattu Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joka on alustavasti kertonut hyväksyvänsä uudelleenpinnoituksen kustannusten siirtämisen vuosien 2024-2026 vuokriin. Koska hyvinvointialueen maksama vuokra on normaalia suurempi, saa kaupunki takaisin lattiapinnoitteen investointiin käyttämänsä määrärahan. Kaupungin lisämääräraha on ehdollinen ja edellyttää hyvinvointialueen varsinaista päätöstä asiasta.

Kaupunginvaltuustolle esitetään myös, että se hyväksyy koulukeskuksen liikenneympäristön kehittämisen alustavan hankesuunnitelman kustannusarvioineen ja sitoutuu omarahoitusosuuteen, mikäli hanke saa haettua valtionavustusta. Toimenpiteisiin on haettu kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mukaista valtionavustusta. Omarahoitusosuus voi olla 50-80 % kustannuksista, eli kaupungin rahoitusta tarvitaan 278 500 – 445 500 euroa.

Kokouksessa kaupunginjohtajan ajankohtaisten asioiden lisäksi käytiin läpi kaupunginjohtajalle loppuvuodeksi 2023 asetettavia tavoitteita. Kaupunginhallitus antoi myös lausunnot Keski-Suomen hyvinvointialueelle ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätöksistä. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat ja niiden esittely- ja päätöstekstit ovat luettavissa kaupunginhallituksen tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteitä esityslistalla. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen päivitetty versio on julkaisu erikseen PDF-muodossa.

Viitasaaren uusi kaupunginjohtaja aloittaa kesäkuussa – Kaupunginhallitus käsitteli malminetsintää ja uusia lautakuntia

Viitasaaren kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan maanantaina 24.4.2023 kaupunginjohtajan virkavaalin. Kaupunginvaltuusto valitsi 6.3.2023 kaupunginjohtajaksi Helena Vuopionperä-Kovasen ja vaali on tullut lainvoimaiseksi. Kaupunginhallitus totesi, että Vuopionperä-Kovanen on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja ottanut viran kirjallisesti vastaan. Kaupunginhallitus vahvisti kokonaispalkaksi 9000 euroa kuukaudessa. Helena Vuopionperä-Kovanen aloittaa Viitasaaren kaupunginjohtajana 1.6.2023. Kaupunginhallitus päätti, että uuden kaupunginjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus, jonka valmistelee työnantajan puolelta kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Akkerman Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksen Kolima-järven eteläpuoleiselle alueelle. Kaupunginhallitus antoi joulukuussa 2022 lupahakemukseen kielteisen lausunnon, joka perustui muun muassa pohjavesialueen ja luontoarvollisesti arvokkaiden alueiden läheiseen sijaintiin sekä mahdollisuuteen aiheuttaa merkittävää haittaa ihmisten terveydelle, paikalliselle asutukselle tai elinkeinotoiminnalle. Lausunnon jälkeen Koliman rantayleiskaava on rajattu pois hakemusalueesta. Luvanhakija on antanut vastineen kaupunginhallituksen lausuntoon ja Tukes on tehnyt kannanoton annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Kaupunginhallitus totesi, että kaupungin tekemän selvityksen perusteella lupapäätöksestä valittamiseen ei ole perusteita, mutta kaupungin kielteinen kanta on tullut jo tiedoksi toimijalle myös hankkeen jatkoa ajatellen.

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin TE-palveluiden uudistusta, sillä tänä keväänä hyväksytyn lakimuutoksen johdosta TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alussa kuntien vastuulle. Palvelut toteutetaan jatkossa vähintään 20 000 henkilön työvoimapohjan kokoisilla työllisyysalueilla. Pohjoisessa Keski-Suomessa on tehty vuonna 2022 esiselvitys vastuukuntamallista, jossa Äänekoski toimisi palveluiden järjestäjänä. Työvoimapohja on laajenemassa yli 31 000 henkilöön, kun vielä Laukaan ja Hankasalmen kunnat lähtevät työllisyysalueeseen mukaan. Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen loppuraportin ja sen esittelyn jatkotoimenpide-ehdotuksineen tiedoksi. Varsinainen päätös työllisyysalueeseen liittymisestä tehdään myöhemmin tänä keväänä.

Nuorisovaltuuston johdolla suunnitellun ViitasaariPride-tapahtuman ajankohdaksi on päätetty 5.-11.6.2023. Aiemmassa kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin, että vapaa-aikatoimi järjestää suunnittelutapaamisen nuorisovaltuuston, yhdistysten ja yritysten kanssa. Suunnittelutapaamisessa käsiteltiin muun muassa ehdotusta liputuksesta kaupungin lipputangoissa. Kaupunginhallitus päätti suljetun lippuäänestyksen jälkeen liputtaa yhtenä päivänä pride-lipulla sekä Suomen lipulla Nelostien risteyksessä keskustan kohdalla ja pride-lipulla Kartano-nuorisotilan ja koulukeskuksen pihoilla. Päätös tulee kuitenkin käsitellä seuraavassa kokouksessa uudestaan, sillä kokouksen jälkeen todettiin, että kuntalain mukaan äänestys tulee suorittaa avoimena äänestyksenä.

Viitasaarella kaupunki tukee yhdistys- ja yhteisötoimintaa välirahoittamalla kehittämishankkeita, sillä varsinainen hankerahoitus maksetaan vasta kustannusten toteutumisen jälkeen. Yksi tällainen hanke on Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry:n Yhdysreitit kuntoon -hanke, jossa tehdään moottorikelkkareittejä. Yhdistys haki hankkeen toteutumisajan jatkuessa 31.12.2023 saakka myös välirahoituksen takaisinmaksulle jatkoaikaa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lisäaikaa myönnetään 30.6.2024 saakka viimeisten maksatuserien saamiseen saakka. Yhdistyksen edellytetään lyhentävän lainaa välittömästi sitä mukaa, kun se saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia.

Wiitaunioni-kuntapariyhteistyön purkautumisen johdosta Viitasaarelle ollaan perustamassa kaksi uutta lautakuntaa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että perustettavat lautakunnat ovat Elinympäristön ja asumisen lautakunta sekä Sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Näihin lautakuntiin kumpaankin valtuustolle esitetään valittavaksi yhdeksän jäsentä, yhdeksän varajäsentä sekä puheenjohtaja, jonka tulee olla kaupunginvaltuutettu. Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteiset sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta toimivat vuoden 2023 loppuun saakka. Uudet lautakunnat tulevat toimimaan aluksi suunnittelulautakuntina ja vuoden 2024 alusta lähtien varsinaisina lautakuntina.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Wiitaunionin kotouttamisohjelman päivitystä. Päätöksiin ja käsiteltyihin asioihin voi tutustua kokouksen pöytäkirjassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi alijäämäisen, mutta ennakoitua paremman tilinpäätöksen – Nuorisovaltuuston Viitasaari Pride -ehdotuksesta suunnittelutapaaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 27.3.2023 osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen. Viitasaaren tilinpäätös oli vuonna 2022 noin 976 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta tilinpäätös oli ennakoitua parempi, sillä talousarviossa odotettiin alijäämän olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Vaikka viime vuosi oli alijäämäinen, Viitasaaren taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ja ylijäämä on 26,3 miljoonaa euroa tilikauden jälkeen. Ennakoitua parempi tulos on seurausta useista asioista. Toimintatuotot olivat odotettua korkeammalla tasolla, henkilöstökustannukset alittuivat ja koronaan liittyvät avustukset kattoivat välittömien kustannusten nousut. Verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna noin 1,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet ylittivät arvioidun määrän noin 200 000 eurolla. Tilinpäätöksessä on huomioitu myös sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen liittyvä hieman yli 600 000 euron lasku, joka tuli tietoon muun toimintakertomuksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätös viedään tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa päätettiin myös, että kaupunginhallitus pyytää vapaa-aikatoimea järjestämään suunnittelutapaamisen nuorisovaltuuston ehdottamasta Viitasaari Pride -tapahtumasta. Nuorisovaltuusto on suunnitellut Pride-viikkoa Viitasaarelle touko-kesäkuun vaihteeseen tai kesäkuun alkuun. Myöhemmin koolle kutsuttavaan tilaisuuteen kutsutaan nuorisovaltuuston ja kaupungin muun organisaation lisäksi yhdistyksiä ja yrityksiä. Suunnittelutilaisuudessa käsitellään myös nuorisovaltuuston ehdotusta pride-liputuksesta kaupungin lipputangoissa.

Viitasaari on saanut osuuden perillisittä kuolleen henkilön omaisuudesta, jota kaupunki haki Valtiokonttorilta. Kaupunki otti vastaan pinta-alaltaan noin 14 hehtaarin kiinteistön ja sitoutui käyttämään sen myynnistä saatavat varat perhekeskustoiminnan kehittämiseen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä Metsähallitukselta kummisopimuksella siirtyvien luontokohteiden parantamiseen. Valtio säilytti osuuden metsästä Metso-ohjelman suojelukohteena. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös Gubbe Sydänystävä Oy:n tarjouksen nuorten työllistämiseksi vanhustyöhön aiemmin valtionperintönä saaduista varoista. Palvelussa nuoret koulutetaan vanhustyöhön yleisesti ja asiakaskohtaisesti, ja ikäihmisten luona vieraillaan kaksi tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Wiitaunionin purkautumiseen ja kuntien uuteen organisaatioon liittyviä hallintosääntömuutoksia,  Wiitaunionin kotouttamisohjelman päivitystä sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa tälle vuodelle. Kokouksen asioihin voi perehtyä  kaupunginhallituksen pöytäkirjassa, jossa on myös liitteitä, muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus.

Aluelukion toiminnan esitetään päättyvän lukuvuoden lopussa – Viitasaaren kaupunki osallistuu kahteen alueelliseen kalataloushankkeeseen

Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisen Wiitaunionin aluelukion toiminta päätetään kevätlukukauden päätteeksi 3.6.2023, esittää Viitasaaren kaupunginhallitus lopullisen päätöksen tekevälle kaupunginvaltuustolle. Maanantaina 13.3.2023 kokoontuneen kaupunginhallituksen päätös pohjautuu kuntien yhteisen valtuustoseminaarin linjauksiin. Aluelukion toiminnan päättyminen liittyy Wiitaunini-kuntapariyhteistyön loppumiseen vuoden lopussa. Aiemmin, kesäkuussa 2022 tehdyssä päätöksessä Wiitaunionin päättymisestä ei otettu kantaa lukiotoimintaan. Aluelukio-malli päättyy muuta yhteistyötä aiemmin, jotta lukioissa voidaan suunnitella lukuvuosi 2023-2024 yhtenäisenä. Wiitaunionissa aluelukiomalli on ollut käytössä 1.8.2011 lähtien. Parhaillaan Viitasaaren lukioon haetaan rehtoria, hakuaika päättyy 27.3.2023 klo 16.

Vesistöjen kaupunkina Viitasaari sitoutuu edistämään kalatalouden edellytyksiä alueellaan osallistumalla kahteen hankkeeseen. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry hakee Sisä-Suomen Kalaleaderilta Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus -esiselvityshankkeeseen rahoitusta. Kaupunki osallistuu 1000 euron omarahoitusosuudella hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat 30 000 euroa. Toiseen, Päijänne-Leader ry:n ja Sisä-Suomen Kalaleaderin hankkeeseen kaupunki osallistuu 2000 eurolla, kun kokonaisbudjetti on 320 000 euroa.Tässä varsinaisessa Vesiviljelyn mestari-kisälli -hankkeessa luodaan toimintamalli uusien työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen, mikä edistää Viitasaarella toimivaa kalanviljelytoimintaa sekä työllisyyttä.

Kaupunginhallitus päätti Viitasaaren osalta hyväksyä sopimuksen alueellisen kuntarahan vuotuisesta laskutustavasta. Sopimuksen mukaan jatkossa alueellisten hankkeiden kuntarahaosuus maksetaan alkuvuodesta Kehittämisyhtiö Witakselle, jota hankkeet jatkossa laskuttaisivat. Uusi toimintamalli mahdollistaa hankkeiden rahoitustilanteen seuraamisen aiempaa paremmin sekä sitomattoman hankerahan siirtämisen seuraavalle vuodelle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös aloitteita. Valtuustoaloitetta ikäihmisten tonttiliittymien auraamisesta on aiemmin käsitelty teknisessä lautakunnassa, jossa käsiteltävänä oli eri vaihtoehtoja kustannuksineen. Kaupunginhallitus totesi, että 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista osa on huonokuntoisia ja osa taas hyvinkin hyvässä kunnossa. Tämän johdosta hallitus päätti, että niitä ikäihmisiä, joilla ei ole terveydellisten, taloudellisten tai lähiverkoston puutteen vuoksi mahdollisuutta järjestää tonttiliittymisen auraamista, pyritään auttamaan ensisijaisesti nuorten työpajan kokeilun sekä Hykari-hankkeen vapaaehtoisten voimin.

Valtuustoaloitteeseen kaupungin henkilöstöstä ja taloudesta puolestaan kaupunginhallitus päätti saattaa tiedoksi selvityksen vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman laadinnasta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hallitukseen uuden jäsenen valintaa. Hallituksen jäsenenä toiminut Elina Mäkinen ei ole enää vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen, sillä hän on aloittanut kaupunginhallituksen alaisen Kehittämisyhtiö Witaksen yritysneuvojana.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa myös kaupungille saatujen lahjoitusvarojen käyttöä. Koko kokouksen esittelyteksteihin ja päätöksiin voi tutustua pöytäkirjassa, jossa on myös liitteet asiakohdittain.

Kaksi ehdokasta kaupunginjohtajaksi julkiseen haastatteluun – Vanhan paloaseman myynnistä lisäselvityksiä

Kaupunginjohtajan viran täyttämiseksi Viitasaarella on haastateltu virkaa hakeneita ja suostumuksensa antaneita tällä ja viime viikolla. Maanantaina 13.2.2023 Viitasaaren kaupunginhallitus päätti kutsua valtuustoryhmien julkiseen haastatteluun maanantaina 20.2. Helena Vuopionperä-Kovasen ja Eino Nissisen. Kaupunginhallitus arvioi kyseisten henkilöiden suoriutuneen parhaiten haastatteluissa. Ensi maanantain haastattelu- ja esittäytymistilaisuus on kaikille kuntalaisille avoin ja se kuvataan suorana lähetyksenä internetiin. Tilaisuus järjestetään maanantaina 20.2. klo 16 alkaen, lue lisää.

Kaupunki haluaa varmistaa osaltaan toisen asteen opiskelijoiden liikkumista Nelostietä Pihtiputaan, Viitasaaren ja Äänekosken välillä. Kaupunginhallitus päätti käyttää aiemmin tehdyn sopimuksen optiovuoden lukuvuodelle 2023-2024 ja maksaa osan välin liikennöinnistä syntyvistä kustannuksista. Koulujen päättymis- ja alkamisaikaan sopiva yhteys on tärkeä erityisesti Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijoille, jotka käyvät Pihtiputaalta Viitasaarella ja Viitasaarelta Äänekoskella. Aiemman jaon mukaan Viitasaari maksaa kustannuksista 10 prosenttia, Äänekoski 20 % ja ELY-keskus 70 %.

Kaupunginhallitus siirsi vanhan paloaseman myyntiin liittyvää päätöstä jättämällä sen pöydälle lisäselvityksiä varten. Kaupunki sai 201 000 euron tarjouksen vanhasta paloasemasta. Kiinteistöön on suunniteltu yritystoimintaa, jonka pääpaino on maanrakennus-, koneurakointi-, autokorjaamo- ja varastotoiminnassa. Vanha paloasema oli avoimessa huutokaupassa Huutokaupat.com-palvelussa. 2. helmikuuta päättyneeseen huutokauppaan osallistui 11 tarjoajaa, jotka jättivät yhteensä 114 tarjousta. Yli 100 000 euron kiinteän omaisuuden myynnistä päättää lopulta kaupunginvaltuusto hallintosäännön mukaan.

Koska Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan Wiitaunioni-kuntapariyhteistyö päättyy vuoden 2023 lopussa, Viitasaari toteuttaa jatkossa hallinnon tukipalvelut nykyisestä poikkeavalla tavalla. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan vuodesta 2024 alkaen Monetra Keski-Suomi Oy:lta. Monetra Oy on kuntaomisteinen konserni ja Monetra Keski-Suomi on talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toimipiste on Jyväskylässä. Viitasaaren kaupunki liittyi Monetra Keski-Suomen osakkaaksi tammikuussa 2023.

Kaupunginhallitus käsitteli myös vuoden 2022 aloitteita, joiden osan käsittely on kesken. Aloitteisiin voi tutustua koosteessa (PDF).

Maanantain kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa verotuloja ja ehkäisevän päihdetyön siirtymistä sivistystoimelle. Päätöksiin voi tutustua pöytäkirjassa.

Viitasaaren kaupunginjohtajahaussa valittiin haastateltavat – Viitasaarelle uusi talous- ja tietohallintojohtajan virka

Viitasaaren kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan kutsua haastatteluun virkaa hakeneet Eino Nissisen, Maija Pihlajamäen, Sakari Varalan ja Atte Rantasen sekä suostumuksenssa antaneet Juha Valkaman ja Helena Vuopionperä-Kovasen. Haastattelut järjestetään 6.2. ja 13.2. Valtuustoryhmät haastattelevat ns. kärkihakijat 20.2. Tämä haastattelu- ja esittäytymistilaisuus on avoin kuntalaisille ja se on katsottavissa myös suorana lähetyksenä verkossa.

Kaupunginhallitus asetti uuden nuorisovaltuuston, jossa jatkavat puheenjohtajana Anni Ala-Kokko ja sihteerinä Hanna Sorsa, varapuheenjohtajana aloittaa Lenni Lipponen. Nuorisovaltuustoon valittiin heidän lisäkseen Iiris Keisala, Tilda Keisala, Helmi Korhonen, Veeti Loikas, Leevi Puranen, Miisa Tikkanen, Vanamo Vihava ja Maija Välipakka. Nuorisovaltuustoon pääsivät kaikki ehdolle asettuneet. Nuorisovaltuusto on päättänyt muuttaa toimikauttaan alkamaan vuoden alusta alkaen budjetin ja toimintakertomuksen laatimisen helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina perustaa talous- ja tietohallintojohtajan viran, joka myös julistettiin haettavaksi. Uuden johtajaviran perustaminen pohjautuu Viitasaaren kaupungin uuden organisaation valmisteluun, sillä Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntapariyhteistyö Wiitaunioni päättyy vuoden 2023 lopussa. Talous- ja tietohallinto on yhteistyössä kuulunut Pihtiputaan kunnalle, johon nykyiset talous- ja tietohallintopalvelut jäävät. Viitasaaren kaupungin uusi talous- ja tietohallintojohtaja tulee vastaamaan kaupungin taloushallinnon sekä tietohallinto- ja digipalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä. Johtaja tulee kuulumaan kaupungin konsernijohtoon ja johtoryhmään. Haku käynnistyy myöhemmin ja siitä tiedotetaan muun muassa kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Viitasaaren kaupunki ostaa Viitasaaren seurakunnalta 2054 m² suuruisen määräalan nykyisen linja-autoaseman alueen vanhan yhteiskoulun puoleisesta päästä. Alueesta on vuokrasopimus 21.2. saakka ja määräalan hankinnalla kaupunki selventää maanomistustilannetta. Toistaiseksi alue säilyy nykyisessä käyttötarkoituksessaan, mutta kaavamääräys mahdollistaa tulevaisuudessa myös muita, erilaisia toimintoja.

Viitasaaren kaupungille tehtiin vuonna 2022 kuntalaisaloite padel-kentän rakentamisesta. Kiinnostusta padeliin selvitettiin verkkokyselyllä ja asiaa ovat aiemmin käsitelleet sivistyslautakunta sekä tekninen lautakunta. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei toteuta markkinakartoitusta yritys- ja yhdistysvetoiseen toimintaan, vaan mahdollinen padel-hanke voi edetä yrityksen tai yhdistyksen toteuttamana.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa pöytäkirjasta.

Viitasaarelle laaditaan osallisuussuunnitelma – Maapoliittinen työryhmä valmistelee linjauksia muun muassa asumista varten

Maanantaina 16.1.2023 kokoontunut Viitasaaren kaupunginhallitus päätti, että pikkasen parempaan periferiaan laaditaan osallisuussuunnitelma. Osallisuussuunnitelman laadinta toteuttaa kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita osallistumismahdollisuuksien edistämisestä, toimintakulttuurin kehittämisestä sekä asukkaiden tiedonsaantia ja asiointia.

Osallisuussuunnitelma sisältää toimenpiteet viitasaarelaisten osallisuuden vahvistamiseksi ja periaatteet niiden toteuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmä, joka myös vastaa seurannasta. Kaupunginhallitus nimesi ryhmään kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenen Outi Vornasen sekä pyysi vanhus- ja vammaisneuvostoa, nuorisovaltuustoa, Viitasaaren seurakuntaa sekä hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa, samoin kyläyhdistyksiltä pyydetään yhtä edustajaa. Hallitus myös hyväksyi Maaseudun Sivistysliiton (Maahenki Oy) tarjouksen suunnitelmaan liittyvän valmistelun ja työpajojen toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus asetti maanantain kokouksessaan maapolittisen työryhmän, joka valmistelee Viitasaaren maapoliittiset linjaukset laajemman ohjelman laadinnan ohjaamiseksi. Maapolitiittisilla linjauksilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategian mukaisena tavoitteena on vahvistaa keskustaajaman sekä kylien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, edistää monipuolista työpaikkatarjontaa ja lisätä työpaikkoja sekä edistää monipuolisia ja eri tarpeita vastaavia asumisvaihtoehtoja ja viihtyisää elinympäristöä.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanoa sekä yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelmaa. Määräalan ostotarjousta Laskettelijantien alueella ei hyväksytty teknisen toimen esityksen mukaisilla perusteilla. Kaupunginhallitus saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle, että keskusvaalilautakunta on täydentänyt vaalituloksen perusteella kokoomuksen varavaltuutetuksi Hannu Halmesmäen, koska Antti Kyröläinen on muuttanut pois paikkakunnalta.

Kaikki päätökset ovat luettavissa kaupunginhallituksen pöytäkirjasta.