Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristönsuojelun taksa

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA

Hyväksytty: Ympäristölautakunta 25.2.2020 § 13

Voimaantulo: 1.3.2020

 

1 § Soveltamisala

Ympäristönsuojelulain (527/2014), ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvontatarkastuksista kunnan ympäristösuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

Ympäristösuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn
aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskus-tannuksista.

Asian käsittelyssä asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut peritään hakijalta todellisten ilmoituskustannusten mukaisesti.

Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 euroa tunnilta.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa
maksutaulukossa. Mikäli hakemuksen vireille tulosta ja päätöksen antamisesta ilmoitetaan lehdessä
ja asian käsittelyssä tulee kuulla asianosaisia, maksuun lisätään edellä 2 §:ssä mainitut ilmoituskustannukset.

Asianosaisen kuuleminen 30 euroa / kuultava.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c) ympäristösuojeluasetuksen 13 §:n 2 mom:ssa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut

5§ Maksun alentaminen / korottaminen

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen / suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi / korkeammaksi. Samoin voidaan menetellä, milloin asian käsittelyn vaatima työmäärä on maksun pohjana ollutta työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristö-suojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

9 § Vakuuspäätöksen maksu

Ympäristösuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 20 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.

10 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kunnan
ympäristösuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätös.

11 § Maksun suorittaminen ja periminen

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.

12 § Taksan soveltaminen

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.

Maksutaksan tarkistaminen

Taksa tarkistetaan vuosittain.

13 § Taksan hyväksyminen ja voimaantulo

Tämä taksa on Viitasaaren ympäristölautakunnan 26.9.2017 hyväksymä ja tulee voimaan 1.3.2020.

 

MAKSUTAULUKKO

 

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan luvan käsittely:

Metsäteollisuus:

 • puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos: 2950 €

Metalliteollisuus:

 • metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos: 2950 €

Energiantuotanto:

 • öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos: 3800 €
 • tuulivoimala 3800 € ja lisäksi samaan tuulivoimapuistoalueeseen ja hakemukseen kuuluvat toiset tuulivoimalat 500 €/voimala

Kemianteollisuus:

 • voiteluöljytehdas: 2950€
 • pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava laitos: 2950 €

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi ja käsittely:

 • polttonesteiden jakeluasema: 1200 €
 • muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto: 1200 €
 • kivihiilivarasto: 1200 €

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:

 • laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä: 2950 €

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:

 • kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta: 1200 €
 • kiinteä tai tietylle alueelle sijoittuva siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus: 2350 €

Mineraalituotteiden valmistus:

 • kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas: 1200 €
 • kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas: 1200 €
 • keramiikka tai posliinitehdas: 2350 €
 • kuitusementtilevytehdas: 2350 €

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:

 • tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula: 1200 €

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:

 • teurastamo: 1200 €
 • lihanjalostuslaitos tai muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos: 1200 €
 • kalastustuotteita käsittelevä laitos: 1200 €
 • maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos taikka jäätelötehdas: 1200 €
 • perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos: 1200 €
 • vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas: 1200 €
 • makeistehdas tai leipomo: 1200 €
 • virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo: 1200 €
 • panimo, mallastehdas tai mallas- tai alkoholijuomien pullottamo: 1200 €
 • rehunsekoittamo: 1200 €
 • kahvipaahtimo tai tupakkatehdas: 2350 €

Eläinsuojat:

 • turkistarha: 1800 €

Liikenne:

 • muu lentopaikka kuin lentoasema: 2350 €
 • linja-auto, kuorma-auto tai työkonevarikko: 1200 €
 • ulkona sijaitseva moottoriurheilurata: 2050 €

Jäte- ja vesihuolto:

 • louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka: 1800 €
 • laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätettä ja käsittelemätöntä puujätettä: 1200 €
 • laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä ongelmajätteitä: 2350 €
 • kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikka: 1800 €
 • kompostointilaitos: 1800 €
 • muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos taikka jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka: 1800 €
 • muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely: 1800 €
 • jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin: 900 €

Muu toiminta:

 • ulkona sijaitseva ampumarata: 2050 €
 • laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus: 900 €
 • eläintarha tai huvipuisto: 2350 €
 • krematorio: 2950 €

Pohjavesialueella sijaitseva toiminta:

Ympäristönsuojelulain 28 §:n nojalla ympäristöluvan vaativan toiminnan lupamaksu määräytyy vastaavan luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan maksutaksan mukaan korotettuna 30 %:lla.

Naapuruussuhdelain perusteella luvitettava toiminta:

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, lupamaksu määräytyy vastaavan ilmoituksenvarai-sen toiminnan maksutaksan mukaan korotettuna 30 %:lla tai mikäli sitä ei ole määritelty, lupa-maksu on 1000 euroa.

Ympäristönsuojelulain 115 a§:n mukaisen ilmoituksen käsittely:

– Sahalaitos 2950
– Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 1200
– Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan
ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 1200
– Eläinsuoja 1200
– Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko 1200
– Ulkona sijaitseva ampumarata (enintään 10 000 laukausta vuodessa),
jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa 2050
– Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2350

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti:

 • sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalaitos: 2150 €
 • asfalttiasema: 2350 €
 • polttonesteiden jakeluasema: 1200 €
 • toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä: 2150 €

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten kertaluonteista toimitaa koskevien ilmoitusten käsittely:

 • tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta: 180 €
 • koeluontoinen toiminta: 300 €
 • poikkeukselliset tilanteet: 240 €

Vesilain ja maankäyttö- ja rakennuslain 161 a§:n mukaisten asioiden käsittely:

 • ojitusasiat: 900 €
 • kiinteistökohtaisen veden ottamisen rajoittaminen: 260 €

Muiden asioiden käsittely:

 • kiinteistökohtaisen poikkeuksen myöntäminen talousjätevesien käsittelyä koskevasta velvoitteesta (YsL 156d §): 129 €
 • tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen: 140 €
 • muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely: 330 €
 • muun ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen, tai muun ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemän maksullisen asian käsittely: 60 €/tunti
 • päätöksen antaminen luvan raukeamisesta (YSL 88 §): 120 €
 • kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §): 120 €

Jätelain mukaisten asioiden käsittely:

 • jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen: 140 €

Valvonta ja tarkastusten tekeminen:

 • Maksu määrätään tarkastuskohteella tarkastukseen käytetyn ajan ja tarkastuspöytäkirjan/muistion laadintaan käytetyn ajan perusteella: 60 €/tunti
 • Laadittuun valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta valvonnasta: 150-500 €
 • Tarkastuksista, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelulain 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi: 100-300 €

Hae sivustolta