Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristönsuojelun taksa

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA

Hyväksytty: Ympäristölautakunta 27.6.2023 § 52

Voimaantulo: 1.7.2023

1 § Soveltamisala

Ympäristönsuojeluviranomainen perii käsittelymaksun tämän taksan mukaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain (782/2019) ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

Ympäristösuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.

Asian käsittelyssä asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut peritään hakijalta todellisten ilmoituskustannusten mukaisesti.

Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 euroa tunnilta.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. Mikäli hakemuksen vireille tulosta ja päätöksen antamisesta ilmoitetaan lehdessä ja asian käsittelyssä tulee kuulla asianosaisia, maksuun lisätään edellä 2 §:ssä mainitut ilmoituskustannukset.

Asianosaisen kuuleminen 30 euroa / kuultava.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
c) ympäristösuojeluasetuksen 13 §:n 2 mom:ssa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut

5 § Käsittelymaksun alentaminen / korottaminen

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen / suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä enintään 30 % 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi / korkeammaksi. Samoin voidaan menetellä, milloin asian käsittelyn vaatima työmäärä on maksun pohjana ollutta työaika-arviota oleellisesti pienempi tai suurempi. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristö-suojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

9 § Vakuuspäätöksen maksu

8 § Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 300 euron lisämaksu.

Ympäristösuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 500 euron lisämaksu.

Ympäristösuojelulain 59 §:n mukaisen jätteenkäsittelytoiminnan vakuuden käsittelystä peritään 124 € maksu.

10 § Valvontamaksut

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman ja jätelain valvontasuunnitelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan tai valvontasuunnitelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu.

Ympäristönsuojelulain 169 §:n mukaisista onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. Valvontamaksu voidaan jättää perimättä, mikäli tarkastuksella todetaan, että jatkotoimia ei tarvita tai aiemmin annettua määräystä, kehotusta tai kieltoa on noudatettu eikä jälkivalvonnalle ole tarvetta.

Hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.

Jätelain mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksestä, yksittäisen määräyksen sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antamisesta ja valvonnasta peritään maksutaulukon mukainen maksu. Mikäli tarkastuksenyhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä aiheutuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua.

Ympäristönsuojelulain 206 §:n ja jätelain 144 a §:n tarkoittamien luonnollisten henkilöiden ja mikroyrityksen valvontamaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Mikroyritysten osalta alennus edellyttää, että toiminnanharjoittaja antaa valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi.

Mikäli tarkastuksen suorittaminen edellyttää virka-avun käyttöä, lisätään maksutaulukon mukaiseen maksuun virka-avusta aiheutuneet kustannukset laskun mukaisesti.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen valvontamaksuun, voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 30 prosenttia maksutaulukon mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.

Toiminnanharjoittajan perumatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu käytetyn työajan mukaan.

11 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kunnan ympäristösuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla, kun pääasiaa koskeva päätös.

12 § Pohjavesialueella sijaitseva toiminta

Ympäristösuojelulain 28 §:n nojalla ympäristöluvan vaativan toiminnan lupamaksu määräytyy vastaavan luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan maksutaksan mukaan korotettuna 30 %:lla.

13 § Maksun suorittaminen ja periminen

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.

14 § Taksan soveltaminen

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.

Valvontamaksut peritään tarkastushetkellä voimassa olevan taksan mukaisesti.

15 § Taksan hyväksyminen ja voimaantulo

Tämä taksa on Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan 27.6.2023 hyväksymä ja tulee voimaan muutoksen hausta huolimatta 1.7.2023.

 

MAKSUTAULUKKO

Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan luvan käsittely:

Metsäteollisuus:

 • puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos: 3000 €

Metalliteollisuus:

 • metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos: 3000 €

Energiantuotanto:

 • öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos: 3800 €
 • tuulivoimala 5000 € ja lisäksi samaan tuulivoimapuistoalueeseen ja hakemukseen kuuluvat toiset tuulivoimalat 1000 €/voimala

Kemianteollisuus:

 • voiteluöljytehdas: 3000 €
 • pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava laitos: 3000 €

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi ja käsittely:

 • polttonesteiden jakeluasema: 1200 €
 • muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto: 2000 €
 • kivihiilivarasto: 2000 €

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:

 • laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä: 3000 €

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:

 • kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta: 2500 €
 • kiinteä tai tietylle alueelle sijoittuva siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus: 2500 €

Mineraalituotteiden valmistus:

 • kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas: 2400 €
 • kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas: 2400 €
 • keramiikka tai posliinitehdas: 2400 €
 • kuitusementtilevytehdas: 2400 €

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:

 • tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula: 1400 €

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:

 • teurastamo: 1700 €
 • lihanjalostuslaitos tai muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos: 1700 €
 • kalastustuotteita käsittelevä laitos: 1700 €
 • maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos taikka jäätelötehdas: 1700 €
 • perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos: 1700 €
 • vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas: 1700 €
 • makeistehdas tai leipomo: 1700 €
 • virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo: 1700 €
 • panimo, mallastehdas tai mallas- tai alkoholijuomien pullottamo: 1700 €
 • rehunsekoittamo: 1700 €
 • kahvipaahtimo tai tupakkatehdas: 2400 €

Eläinsuojat:

 • turkistarha: 2000 €

Liikenne:

 • muu lentopaikka kuin lentoasema: 2400 €
 • linja-auto, kuorma-auto tai työkonevarikko: 1500 €
 • ulkona sijaitseva moottoriurheilurata: 2100 €

Jäte- ja vesihuolto:

 • louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka: 2000 €
 • laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistä jätettä ja käsittelemätöntä puujätettä: 1200 €
 • laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinä toiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä ongelmajätteitä: 2350 €
 • kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikka: 2000 €
 • kompostointilaitos: 2000 €
 • muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos taikka jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka: 2000 €
 • muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely: 2000 €
 • jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin: 900 €

Muu toiminta:

 • ulkona sijaitseva ampumarata: 2050 €
 • laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus: 900 €
 • eläintarha tai huvipuisto: 2350 €
 • krematorio: 2950 €
 • autopurkamo 2000 €

Pohjavesialueella sijaitseva toiminta:

Ympäristönsuojelulain 28 §:n nojalla ympäristöluvan vaativan toiminnan lupamaksu määräytyy vastaavan luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan maksutaksan mukaan korotettuna 30 %:lla.

Naapuruussuhdelain perusteella luvitettava toiminta:

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, lupamaksu määräytyy vastaavan ilmoituksenvaraisen toiminnan maksutaksan mukaan korotettuna 30 %:lla tai mikäli sitä ei ole määritelty, lupa-maksu on 1000 euroa.

Ympäristönsuojelulain 115 a§:n mukaisen ilmoituksen käsittely:

– Sahalaitos 2950 €
– Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 1500 €
– Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan
ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 1500 €
– Eläinsuoja 1500 €
– Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen
työkonevarikko 1500 €
– Ulkona sijaitseva ampumarata (enintään 10 000 laukausta vuodessa),
jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa 2050 €
– Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2350 €

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti:

 • sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalaitos: 2150 €
 • asfalttiasema: 2350 €
 • polttonesteiden jakeluasema: 1200 €
 • toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä: 2150 €
 • betonituotetehdas 1200 €
 • kemiallinen pesula 1200 €

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten kertaluonteista toimitaa koskevien ilmoitusten käsittely:

 • tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta: 200 €
 • koeluontoinen toiminta: 500 €
 • poikkeukselliset tilanteet: 400 €
 • 118 ja 119 §:n mukaisen ilmoitusajan laiminlyönnin johdosta kiireellisenä käsiteltävät asiat 30 %:lla korotettuna
 • ympäristösuojelulain 122 §:n mukainen päätös silloin, kun ilmoituksenvarainen toiminta on aloitettu ja toiminnasta ei ole tehty YSL 118 – 120 §:n mukaista ilmoitusta, 50 %:lla korotettuna

Vesilain ja maankäyttö- ja rakennuslain 161 a§:n mukaisten asioiden käsittely:

 • ojitusasiat: 900 €
 • kiinteistökohtaisen veden ottamisen rajoittaminen: 400 €

Jätelain mukaisten asioiden käsittely:

 • jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen: 180 €

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset maksut:

 • lupa kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen 1000 €
 • lupa yksittäisen tapahtuman järjestämiseen 400 €

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun mukaisten asioiden käsittely:

 • huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja rekisteröinti 180 €
 • määräaikaistarkastus 210 €

Muiden asioiden käsittely:

 • kiinteistökohtaisen poikkeuksen myöntäminen talousjätevesien käsittelyä koskevasta velvoitteesta (YsL 156d §): 160 €
 • tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen: 160 €
 • muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely: 330 €
 • muun ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen, tai muun ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemän maksullisen asian käsittely: 60 €/tunti
 • päätöksen antaminen luvan raukeamisesta (YSL 88 §): 150 €
 • kirjallinen lausuma luvan selventämiseksi (YSL 92 §): 300 €

Valvonta ja tarkastusten tekeminen:

 • Laadittuun valvontaohjelmaan perustuvista luvan- tai ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta valvonnasta 290 €
 • Tarkastus ympäristönsuojelulain 169 §:n mukaisten onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteiden johdosta annettujen kehotusten, määräysten ja kieltojen noudattamisen valvomiseksi 290 €
 • Tarkastuksista, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 180 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi 290 €
 • Tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja (jätelaki 124 §) 290 €
 • Roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen ja sen valvonta (jätelaki 75 §) 290 €
 • Yksittäisen määräyksen antaminen ja valvonta (jätelaki 125 §) 290 €
 • Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta (jätelaki 126 §) 290 €
 • Muissa tapauksissa maksu määrätään tarkastuskohteella tarkastukseen käytetyn ajan ja tarkastuspöytäkirjan/muistion laadintaan käytetyn ajan perusteella, 60 €/tunti

Hae sivustolta