Oikaisuvaatimusohje

Viranhaltijan päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan.

Menettely

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti ja osoita se Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Ilmoita kirjallisessa oikaisuvaatimuksessa:

  • päätös, johon haet oikaisua
  • miten vaadit päätöstä oikaistavaksi
  • millä perusteella vaadit oikaisua

Ilmoita lisäksi muutoksenhakijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, ilmoita yhteystietona myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.

Postiosoite:

Viitasaaren kaupunki
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
Keskitie 10
44500 VIITASAARI

Sähköposti:

viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

Käyntiosoite:

Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin 9:00 – 15:00

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä.

Päätöksen antamispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuskirjelmän Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle joko henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai sähköpostitse. Oikaisuvaatimus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla. Jätä oikaisuasiakirjat postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Hae sivustolta