POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA

Hyväksytty: Ympäristölautakunta 27.6.2023 § 52

Voimaantulo: 1.7.2023, lukuun ottamatta 3 §:ää, joka astuu voimaan 1.1.2024. 3 §:n osalta noudatetaan 31.12.2023 saakka 1.1.2018 voimaan tullutta maa-ainestaksaa (Ympltk 26.9.2017 § 68).

Viitasaaren kaupungissa ja Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnissa maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

1 § YLEISTÄ

Maa-aineslupahakemuksen tarkastamisesta sekä yhdessä käsiteltävän maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen tarkastamisesta sekä näiden lupien valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö -ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

2 § TARKASTUSMAKSU

Lupahakemuksen tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

2.1 Suunnitelmaa kohti 180 €.

 • lisäksi ottamisalueen pinta-alan mukaan 70 € / ha.
 • lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,011 € / m3
 • lisäksi maa-aineslain 4a§:n mukaisesta ympäristölupahakemuksen
  yhteiskäsittelystä 1250 €

Kuitenkin vähintään 300 €

2.2 Ottamissuunnitelman muutos siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän.

 • muutosta kohti 300 €
 • lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,011 € / m3.

2.3 Mikäli laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, jolle maa-ainesten ottolupa myönnetään ilman erityistä ottamissuunnitelmaa, suoraan hakemuksen ja muiden asiakirjojen perusteella (MAL 5 §), peritään tarkastus- ja käsittelymaksuna 300 €

2.4 Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 200.000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.

2.5 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan 2.1 kohdan mukainen maksu.

2.6 Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan kirjallisesti ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta.

2.7 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

3 § VALVONTAMAKSU (astuu voimaan 1.1.2024)

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:

3.1 Lupapäätöksessä

 • otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,020 €/m3
 • lisäksi ottamisalueen pinta-alan mukaan 55 €/ha
 • Kuitenkin vähintään 180 €.

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 20.000 m3 otetaan m ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 50 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.

Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.

Mikäli lupa on voimassa vain osa vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesta vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti.

Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta peritään yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun lisätään ympäristöluvan osuutena 50 % toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan maksusta.

3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoimintaa ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana ennakkoon.

Erityisestä syystä voidaan hakemuksesta päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen.

Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.

3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.

3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.

Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

3.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 2.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.6 Mikäli valvonta johtuu lainvastaisesta, luvanvastaisesta tai luvattomasta otosta tai vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Näissä tapauksissa valvonnan suorittamiseksi tehty tarkastus 290 €.

3.7 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.

3.8 Maa-ainesluvan päättymisen jälkeen peritään valvontamaksua 180 € vuodessa siihen saakka kunnes jälkihoitotoimenpiteet on hyväksytysti suoritettu.

4 § KUULEMINEN

4.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 30 €/kuultava

4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus 30 €

 • lisäksi todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta

5 § VAKUUDET

5.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa (MaL 21 §)

 • käsittely pääasian yhteydessä 60 €
 • käsittely erillisestä hakemuksesta 180 €

5.2 Vakuuden hyväksyminen 60 €/vakuus

5.3 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen 60 €/kerta

5.4 Vakuuden määräytymisperusteet:

 • ottamisalueen pinta-alan mukaan 2600 €/ha
 • otettavan kokonaismaa-ainesmäärän mukaan 0,011 €/m3
 • vakuusmäärä on edellisten summa, kuitenkin vähintään 5000 €

Pohjavesialueella sijaitsevasta ottamistoiminnasta korotus 1000 €/ha.

Vakuussumma pyöristetään ylöspäin lähimpään sataan euroon.

6 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET

6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen
keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 180 €

6.2 Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta (MAL 14 §) 180 €

6.3 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 180 €

6.4 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) mk 180 €

6.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 240 €

6.6 Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §) 240 €

7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 70 €.

Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.

8 § MAKSUPERUSTEITA

8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:

 • sora 1,3
 • hiekka 1,3
 • louhe 1,8
 • savi 1,6
 • multa 1,4

8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.

8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

8.4 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta, voidaan erittäin vaativissa hankkeissa maksua korottaa enintään 30 %.

8.5 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

Valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

8.6 Mikäli tämän taksan mukaan määräytyvää maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain (633/1982) mukaan. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.


Hae sivustolta