Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslaissa ja – asetuksessa olevia sekä muita maan käyttämistä ja rakentamista sääteleviä säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräyksiä on noudatettava, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksestä löytyy myös tieto siitä, millainen lupa hankkeelle tarvitaan eli onko kyseessä rakennus- tai toimenpidelupa vai kirjallinen toimenpideilmoitus.


Hae sivustolta