Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristöterveysvalvonnan taksa

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA 1.6.2019 ALKAEN

1 § Soveltamisala

Tätä taksaa sovelletaan

 

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat:

 

1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä;

2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista;

3) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa, sekä;

4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvaa elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (ns. valvonta-asetuksen) artikloissa 27 ja 28 säädetään.

5) Ympäristösuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista. (Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut)

 

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994, muutos 942/2016) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

 

6) terveydensuojelulain 13 § mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä;

7) terveydensuojelulain 18 § mukaisen laitoksen hyväksymistä; sekä 20 § mukaista riskinarvioinnin hyväksymistä

8) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista;

9) 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen;

10) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaan;

11) 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan sekä 20 §:ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun;

12) 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan;

13) säteilylain 44 a §:n nojalla tehtyyn tarkastukseen (solariumlaitteen valvonta);

14) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 §:n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen);

15) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen)

16) ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyvistä tarkastuksista (otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut)

 

C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat

 

17) 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan hakemuksen käsittelyä;

18) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä;

19) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä;

20) 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyä;

21) 91 §:ssä mainittua 44 § mukaisen vähittäismyyntiluvan tai 50 § mukaisen tukkumyynti-ilmoituksen vuosittaista valvontamaksua;

 

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

 

22) 54 d §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä ja vuosittaista valvontamaksua.

 

E) Muihin näytteisiin ja mittauksiin, jotka otetaan yritysten tai yksityisten omasta pyynnöstä ja jotka eivät ole lain edellyttämiä ns. viranomaisnäytteitä.

 

2 § Maksujen määräytymisperusteet ja tuntihinta

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoiste, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään, paitsi tupakkalain mukainen myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.

2.2 Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60,00 euroa. Lisäksi matkakuluina peritään käyntimaksu 30,00 euroa.

2.3 Ulkopuolisten palveluiden (esimerkiksi ulkopuoliset asiantuntijat) ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

 

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut.

 • Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut.
 • Elintarvikelain mukaisten laitosten hyväksymismaksut.
 • Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu (kontaktimateriaali-ilmoitus)
 • Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut.
 • Terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksut.
 • Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymismaksu.
 • Tupakkalain mukainen vähittäismyyntilupa, ilmoitusten käsittely ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu.
 • Tupakointikieltoa koskeva hakemus.
 • Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa ja valvonta.

3.1 Erilliset ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksuryhmät on esitetty tämän taksan liitteessä 1.

3.2 Käsittely- ja hyväksymismaksun määräämisen perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laatu ja laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan ja aiheutuneiden kustannusten perusteella, paitsi tupakkalain mukainen myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu. Erityyppisiä kohteita koskevien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on arvioitu valtakunnallisen ohjeistuksen ja kokemuksen perusteella.

Ilmoitusten käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkistaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdejärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle.

Elintarvikelain mukaisen laitoksen hyväksymismaksun, ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksun perusteena käytettävään työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely sekä hyväksymispäätös.

3.3 Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä, nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä sekä vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut liitteessä 1.

Vähittäismyynnin lupamaksu ja ilmoitusten käsittelymaksut ovat samansuuruisia määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville hakemuksille tai ilmoituksille.

Tupakan ja nikotiininesteiden vuosittainen valvontamaksu peritään kyseiseltä vuodelta 1 päivän tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta.

Jos vähittäismyyntilupa myönnetään tai tukkumyynti-ilmoitus tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan, peritään toiminnan kestoon suhteutettu valvontamasku liitteessä 1 olevan taulukon mukaan.

Jos kyseessä kausiluonteinen myynti (alle 6kk/v) peritään valvontamaksua 50 %.

Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.

3.4 Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on liitteessä 1.

3.5 Lääkelain mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta sekä vuosittaisesta valvontamaksusta perittävä maksu on liitteessä 1.

Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu peritään kyseiseltä vuodelta 1. päivänä tammikuuta voimassa olevista vähittäismyyntiluvista.

Toiminnan olennainen muuttaminen

3.6 Liitteen 1 käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. Maksun määräämisessä voi käyttää 9 §:n mukaista harkintaa.

Ehdolllinen hyväksyminen

3.7 Liitteen 1 käsittely- ja hyväksymismaksuja sovelletaan myös ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Maksun määräämisessä voi käyttää 9 §:n mukaista harkintaa.

Toiminnan keskeyttäminen, lopettaminen tai toimijan vaihtuminen

3.8 Laitoksen tai toiminnankeskeyttämistä, toiminnan lopettamista sekä toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Maksun palauttaminen valvonnan vuosimaksusta

Toiminnan loppuessa, toiminnanharjoittajan vaihtuessa tms, palautetaan jo maksetusta valvonnan vuosimaksusta lopetusilmoituksesta tai toiminnan loppumisesta seuraavan täyden kuukauden ja siitä loppuvuoden osuus valvontamaksusta. Alle 20€ saatavaa ei palauteta.

Esim:

Tupakan valvontamaksua maksettu vuoden alussa 500€

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta saapuu 5.6. Toiminta loppunut 31.5.

Maksua palautetaan heinä-joulukuun osalta 6*41€= 246€

Useamman lain alle kuuluvien hakemusten tai ilmoitusten käsittely samalla kertaa

3.10 Mikäli samalla kertaa käsitellään useamaan lain alle kuuluvia hakemuksia tai ilmoituksia, peritään kustannukset käytetyn ajan mukaan 1/2 tunnin tarkkuudella.

Muut hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset

3.11 Maksut eivät sisällä kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset kuten mahdolliset kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuneet todelliset kulut lisätään määrättyyn maksuun erillisen selvityksen mukaisesti.

 

4 § Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen.

Tarkastuksesta aiheutuneet kulut peritään liitteenä 1 olevan maksutaulukon mukaan. Hinnat perustuvat arvioon keskimääräisestä työajasta kussakin kohteessa 1/2 tunnin tarkkuudella.

Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. Jos kohteessa on useita eri toimintoja, määräytyy tarkastustiheys ja maksu riskialtteimman toiminnan mukaan.

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuskertomukseen kirjataan kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää.

 

5 § Elintarvikelain mukaiset muut maksut

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.

5.5 Lihantarkastuksesta ja maitohygieniatarkastuksista perittävä maksu määräytyy kunkin tarkastuksia tekevän eläinlääkärin taksan mukaan.

5.6 Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen valvonnasta peritään maksu liitteen 1 maksutaulukon mukaan.

 

6 § Terveydensuojelulain mukaiset muut maksut

6.1 Terveydensuojelulain mukainen terveyshaitan selvittämiseksi tehty ensimmäinen tarkastus asuntoon tai muuhun oleskelutilaan ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on ilmainen.

Asuntoon tai muuhun oleskelutilaan tehtävistä muista tarkastuksista tai selvityksistä peritään liitteen 1 maksutaulukon mukainen maksu, ellei sitä voida katsoa 9 §:n mukaisesti kohtuuttomaksi.

6.2 Terveydensuojelulain 26 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään liitteen 1 maksutaulukon mukainen maksu.

Näytteiden tutkimusmaksut määräytyvät laboratorion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Laboratoriot perivät yleensä itse suoraan asiakkaalta varsinaisesta tutkimisesta koituvat maksut.

Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät tutkimukset ja mittaukset määräytyvät kustannusten mukaan.

Asiakkaan itsensä ottaman näytteen (näytteiden) laboratorioon toimittamisesta aiheutuneet rahtikustannukset peritään asiakkaalta.

6.3 Vesilaitoksen sekä uimahallin tai kylpylän valvontatutkimusohjelman laatimisesta tai päivittämisestä peritään liitteen 1 maksutaulukon mukainen maksu.

6.4 Solariumlaitteen valvonnasta ja tarkastuksesta peritään liitteen 1 maksutaulukon mukainen maksu.

6.5 Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen valvonnasta peritään maksu liitteen 1 maksutaulukon mukaan.

 

7 § Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen

7.1 Liitteenä 1 olevan maksutaulukon mukaan.

 

8 § Muut maksut

8.1 Liitteenä 1 olevan maksutaulukon mukaan.

 

9 § Maksun määrääminen poikkeustapauksissa

9.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan periä taksan mukaista maksua enintään 50 % alhaisempi maksu. Erityisen painavista syistä maksu voidaan jättää perimättä.

9.2 Mikäli liitteenä olevan maksutaulukon kohdetyypin mukainen tarkastus, näytteenotto tai muu toimenpide on vaatinut normaalia enemmän työaikaa, voidaan taulukon mukaista maksua korottaa enintään 50 %.

9.3 Maksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää se, jolla muutoinkin on asiassa ratkaisuvalta.

 

10 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen

10.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa/ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella sekä muut mahdolliset käsittelystä aiheutuneet kulut, kuten kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

 

11 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

11.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella.

11.2 Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

11.3 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

 

12 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi kunnan valvontaviranomaiselle, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.

12.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

 

13 § Maksun suorittaminen ja periminen

13.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.

13.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.

13.3 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan mukaan.

13.4 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään EL (23/2006) 72 §, TsL (763/1994) 50 §, TupL (549/2016) 92 §.

 

14 § Voimaantulo

14.1 Maksut määräytyvät ilmoituksien ja hakemusten osalta vireille tulon päivänä ja tarkastusten osalta tarkastuspäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

14.2 Vuosittaisten valvontamaksujen suuruus määräytyy maksun tarkastushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

14.3 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2019

Ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 28.5.2019 § 26


LIITE 1

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa

MAKSUTAULUKOT

Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60,00 euroa. Maksut peritään käytetyn ajan mukaan. Maksutaulukon maksuista poikkeaminen ks. 9 §.

 

VALVONTA- TAI TARKASTUSMAKSUT

 

Käyntimaksu (peritään jokaiselta käynniltä erikseen): 30 €

Kohdetyyppi:

Elintarvike

 • Tarjoilupaikka (ei ruuan valmistusta, vähäistä tarjoilua)
 • Siirrettävä tila/ liikkuva myyntilaite
 • Alkutuotanto
 • Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita
 • Elintarvikkeiden kuljetus

Tarkastusmaksu: 60 €

Tarkastusaika (ohjeellinen): 1 h

Kohdetyyppi:

Elintarvike

 • Kioski
 • Grillikioski
 • Myymälä jossa teollisuuspakattuja elintarvikkeita
 • Elintarvikkeiden varasto tai tukku, ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita
 • Tarjoilukeittiö, jakelukeittiö (muualla valmistetun ruuan tarjoilua)
 • Kahvila (ei ruoka-annosten tarjoilua)
 • Munanpakkaamot
 • Hunajanpakkaamot

 

 • Tupakkalain mukainen valvonta (esim. ravintolat)

 

Terveydensuojelu

 • Uimaranta
 • Kauneushoitola, muu ihon käsittely, tatuointi, lävistys

Tarkastusmaksu: 120 €

Tarkastusaika (ohjeellinen): 2 h

Kohdetyyppi:

Elintarvike

 • Myymälä, jossa vähäistä tai pientä palvelumyyntiä
 • Leipomo
 • Laitoskeittiö, henkilöstöravintolat
 • Ravintola alle 50 asiakaspaikkaa
 • Pikaruokapaikka
 • Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v
 • Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v
 • Muut elintarvikkeiden valmistajat ja tuotantolaitokset

Terveydensuojelu

 • Vesilaitos alle 10 m3/vrk tai alle 50 henkilöä.
 • Vesilaitos jolla ei omia ottamoita, vedenjakelualue
 • Päiväkoti, ryhmis, lastenkoti
 • Koulu
 • Vanhainkoti tai vastaava, muut sosiaalialan yksiköt
 • Yleinen liikuntatila
 • Majoitushuoneisto

Tarkastusmaksu: 180 €

Tarkastusaika (ohjeellinen): 3 h

Kohdetyyppi:

Elintarvike

 • Myymälä, jossa laajaa palvelumyyntiä
 • Ravintola yli 50 asiakaspaikka
 • Leipomo, suuri tai helposti pilaantuvia tuotteita
 • Keskuskeittiöt

Terveydensuojelu

 • Vesilaitos yli 10 m3/vrk tai yli 50 henkilöä
 • Uimahalli, kylpylä

Tarkastusmaksu: 240 €

Tarkastusaika (ohjeellinen): 4 h

Kohdetyyppi:

 • Toiminnot tai kohteet joita ei ole luokiteltu yllä.
 • Kohteet joissa yhdellä käynnillä tarkastetaan useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia.
 • Kohteet jossa yhdellä käynnillä tarkastetaan useampi kohde (esim. yleisötilaisuudet)
 • Toiminnanharjoittajan pyynnöstä suoritettavat tarkastukset
 • Tarkastukset, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden (määräykset yms.) valvomiseen. (Uusintatarkastus)
 • Terveydensuojelulain suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä havaitun epäkohdan johdosta annetun määräyksen tai kehotuksen valvonta (Uusintatarkastus)

Tarkastusmaksu: Käytetyn ajan mukaan

Kohdetyyppi:

 • Maitohygieniatarkastus
 • Lihantarkastus
 • Muu alkutuotannon tarkastus

Tarkastusmaksu: Tarkastuksen tekevän eläinlääkärin taksan mukaan (40€/h+matkakulut, käyntimaksua ei peritä)

Jokaiselta tarkastuskäynniltä peritään käyntimaksu.

 

NÄYTTEENOTTOMAKSUT, MITTAUSMAKSUT

 

Tyyppi:

 • Vesinäytteet
 • Elintarvikenäytteet
 • Pintanäytteet elintarvikehuoneistosta /laitoksesta

Maksu: 50 €/näyte

Samasta toimipisteestä samalla näytteenottokerralla otetut seuraavat näytteet 3 €/näyte.

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otetuista näytteistä ei peritä erillistä näytteenottomaksua. Paitsi mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Tyyppi:

 • Luminometrinäytteet

Maksu: Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä
otettuna 5 €/näyte.

Erillisestä näytteenotosta lisäksi näytteenottomaksu 50 €.

Tyyppi:

 • Sisäilmanäytteet
 • Pinta- ja materiaalinäytteet sisäilmatutkimuksissa
 • Terveydensuojelulain 26 § mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehtävä erillinen mittaus

Maksu: Käytetyn ajan mukaan + käyntimaksu.

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Myös tarkastuksen yhteydessä otettavista näytteistä peritään maksu.

Tyyppi:

 • Muu näytteenotto tai mittaus

Maksu: Tapausharkinnan mukaan joko

 • Käytetyn työajan mukaan + käyntimaksu tai
 • näytteenottomaksu 50 €

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Tyyppi:

 • Asiakkaan toimittama näyte

Maksu: Peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

 

HAKEMUSTEN JA ILMOITUSTEN KÄSITTELYMAKSUT

 

Tyyppi:

 • Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 13 § 1 mom. elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely
 • Elintarvikelain 21a § mukaisen ilmoituksen käsittely elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden markkinoille saattamisesta (kontaktimateriaali-ilmoitus)

(ei tarkastuskäyntiä)

Alkutuotantoilmoituksen käsittelystä ei saa periä maksua (El 71 §)

Maksu: 60 € (1 h)

Tyyppi:

 • Terveydensuojelulain 20§ 3 mom mukainen vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätös (Riskinarvioinnin tarkastaminen ja päätös)

Maksu: Vesilaitoksen tarkastusmaksun mukaan

Tyyppi:

 • Elintarvikelain mukaiset eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset (tarkastuskäynti ja käyntimaksu sisältyvät hintaan)
 • Terveydensuojelulain 18 §: n mukainen hakemus (vesilaitos, tarkastuskäynti ja käyntimaksu sisältyvät hintaan)

Maksu: 630 € (10 h)

Tyyppi:

 • Toiminnot ja kohteet joita ei ole luokiteltu yllä esim. tupakkalain mukainen asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellosta jne.
 • Kohteet joissa käsitellään samalla kertaa useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia tai useita kohteita.

Maksu: Käytetyn ajan mukaan + käyntimaksu

 

TUPAKAN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA, TUKKUMYYNTI-ILMOITUS SEKÄ NÄIDEN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

 

Vähittäismyynnin lupamaksu tai tukkumyynti-ilmoituksen käsittely: 200 €

Vuosittainen valvontamaksu:

 • 500 € /myyntipiste.
 • Jos myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä 1000€ /myyntipiste.
 • Jos kyseessä kausiluonteinen myynti (alle 6 kk/v) peritään valvontamaksua 50 %

Määräaikaisen tai kesken vuotta haetun luvan valvontamaksu:

 • 41 €/kk/myyntipiste
 • jos myynnissä nikotiininesteitä sekä tupakkatuotteita 82€/kk/myyntipiste.

 

NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA JA VUOTUINEN VALVONTAMAKSU

 

Nikotiinivalmisteet (lääkelaki), ei merkitystä myyntipisteiden määrällä:

 • Lupamaksu: 102 €
 • Vuosittainen valvontamaksu: 30 €

 

MUUT MAKSUT

 

Tyyppi:

 • Vesilaitoksen sekä uimahallin tai kylpylän valvontatutkimusohjelman laatiminen tai päivittäminen
 • Elintarvikkeiden vientitodistukset tai muut asiakkaan pyytämät todistukset
 • Viranomaistoimintaan eli lakisääteisiin tehtäviin kuulumattomat, erillisestä pyynnöstä annettavat lausunnot

Maksu: Käytetyn työajan mukaan.

Lisäksi käyntimaksu, mikäli vaatii tarkastuskäynnin.

 

ULKOPUOLISTEN TOIMIJOIDEN MAKSUT

 

Tyyppi:

 • Laboratoriotutkimukset (esim. vesinäytteet, sisäilmanäytteet yms.)
 • Rahtikulut (esim. asiakkaan ottaman näytteen toimittaminen laboratorioon)
 • Hakemuksen tai ilmoituksen mahdolliset kuulemis- tai tiedottamiskulut
 • Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät tutkimukset, mittaukset, selvitykset yms.

Maksu: Ulkopuolisen palveluntuottajan hinnaston mukaan.


Hae sivustolta